Odpowiedzi do niektórych zadań

After three days without programming, life becomes meaningless.

[The Tao of Programming 2.1]

Podstawowe typy danych

Zadanie 2.

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int main() {
 int kod;
 printf("Podaj kod ascii: ");
 scanf("%i", &kod);
 if (isprint(kod)) {
  printf("%c\n", kod);
 } else {
  printf("znak niedrukowalny\n");
 }
 return 0;
}

Zadanie 3.

#include <stdio.h>
int main()
{
 int ROK = 31536000;   /* liczba sekund w roku */
 int ROK_P = 31622400;  /* liczba sekund w roku przestępnym */
 int ROK_BIEZACY = 2010;

 int w, i, leap;
 int wynik = 0;
 printf("Podaj wiek w latach: ");
 scanf("%d", &w);
 for (i = ROK_BIEZACY-1; i >= ROK_BIEZACY - w; i--) {
  leap = ((i % 4 == 0 && i % 100 != 0) || i % 400 == 0);
  if (leap == 1)
   wynik = wynik + ROK_P;
  else
   wynik = wynik + ROK;
 }
 printf("Przeżyłeś w swoim życiu około %d sekund.\n", wynik);
 return 0;
}

Zadanie 4.

#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
 int rok, miesiac, dzien;
 struct tm *data_urodzenia;
 time_t czas_urodzenia, czas_teraz;

 // jak zainicjalizować zmienną data_urodzenia nie korzystając z localtime?
 data_urodzenia = localtime(&czas_urodzenia);
 printf("Podaj swoja date urodzeniaodzenia w formacie rrrr-mm-dd: ");
 scanf("%d-%d-%d", &rok, &miesiac, &dzien);

 data_urodzenia->tm_mday = dzien;
 data_urodzenia->tm_mon = miesiac - 1;
 data_urodzenia->tm_year = rok - 1900;

 czas_urodzenia = mktime(data_urodzenia);
 time(&czas_teraz);
 printf("Do momentu uruchomienia tego programu przezyles:\n");
 printf("\t%.0lf sekund\n", difftime(czas_teraz, czas_urodzenia));

 return 0;
}

To know the road ahead, ask those coming back.

[ Chinese proverb ]

Automaty skończone

Zadanie 1.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
 int c, state;

 c=getchar();
 state=1;

 while (1) {
  switch (state) {

  case 1:
   switch (c) {
   case ' ': putchar(' ');
    c=getchar();
    state=2;
    break;
   case '\t': putchar(' ');
    c=getchar();
    state=3;
    break;
   case EOF:
    exit(EXIT_SUCCESS);
   default: putchar(c);
    c=getchar();
    state=1;
    break;
   }
   break;

  case 2:
   switch (c) {
   case ' ':
    c=getchar();
    state=2;
    break;
   case EOF:
    exit(EXIT_SUCCESS);
   default: putchar(c);
    c=getchar();
    state=1;
    break;
   }
   break;

  case 3:
   switch (c) {
   case '\t':
    c=getchar();
    state=3;
    break;
   case EOF:
    exit(EXIT_SUCCESS);
   default: putchar(c);
    c=getchar();
    state=1;
    break;
   }
   break;


  }
 }

 return EXIT_SUCCESS;
}

Pętle

Zadanie 8.

#include <stdio.h>
int wzor(int x, int y);

int main() {
 int x = 1, j = 0, i;

 while (j <= 3) {
  int tab[7] = {x, 8-x, 5-x, (x+1)*2, tab[2], tab[1], x};
  i = 0;
  while (i <= 6) {
   wzor(tab[i], i);
   i++;
  }
  printf("\n");
  x++;
  j++;
 }
 return 0;
}

int wzor(x, y) {
 int i = 0;

 while(i < x) {
  if (y%2 == 0)
   putchar('*');
  else
   putchar(' ');
  i++;
 }
 return 0;
}

Funkcje

Zadanie 3.

#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

bool is_perfect_number(int n) {
 int suma = 0;
 for (int i = 1; i < n; ++i) {
  if (n % i == 0) {
   suma += i;
  }
 }
 if (suma == n) {
  return true;
 } else {
  return false;
 }
}

int main() {
 for (int i = 1; i < 10000; ++i) {
  bool wynik = is_perfect_number(i);
  if (wynik)
   printf("liczba %i jest doskonala\n", i);
 }
}

Piątą liczbą doskonałą jest 33 550 336, a szóstą ‒ 8 589 869 056. Ile czasu zajmie temu programowi wyliczenie piątej liczby doskonałej? Czy program ten poradzi sobie z obliczeniem szóstej liczby doskonałej?

Wskaźniki 2

Zadanie 1.

#include <stdio.h>

void swap(int **a, int **b) {
 int *temp;
 temp = *a; *a = *b; *b = temp;
}

int main() {
 int t[4] = { 2, 8, 1, 3 }, *a[4];
 int i, j;

 for (i = 0; i < 4; i++)
  printf("%d ", t[i]);
 printf("\n");

 for (i = 0; i < 4; i++)
  a[i] = &t[i];

 for (i = 0; i < 4; i++)
  for (j = i + 1; j < 4; j++)
   if (*a[i] > *a[j])
    swap(&a[i], &a[j]);

 for (i = 0; i < 4; i++)
  printf("%d ", *a[i]);
 printf("\n");

 return 0;
}

Struktury

Zadanie 4.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct point {
 int x;
 int y;
};

struct rect {
 struct point ll; /* lower left */
 struct point ur; /* upper right */
};

/* zwróć prostokąt będący przecięciem prostokątów;
  jeśli prostokąty są rozłaczne, to zwróć „odcinek” */
struct rect intersect(struct rect r1, struct rect r2);

/* zwróć pole prostokąta */
int area(struct rect r);

int main (int argc, char *argv[]) {
 struct rect r1 = { {0, 0}, {4, 4} };
 struct rect r2 = { {1, -1}, {2, 8} };

 struct rect rr = intersect(r1, r2);
 int a = area(rr);

 printf("rr = ll[%d,%d], ul[%d,%d]\n", rr.ll.x, rr.ll.y, rr.ur.x, rr.ur.y);
 printf("area = %d\n", a);

 return 0;
}

Funkcja pomocnicza:

static int int_cmp(const void *a, const void *b);

Implementacja:

int area(struct rect r) {
 return (r.ur.x - r.ll.x) * (r.ur.y - r.ll.y);
}

Łatwo sprawdzić, że dla każdych dwóch przedziałów:

[x11, x12], [x21, x22]

zachodzi:

[x11, x12] ∩ [x21, x22] ≠ ∅ wtw x11 ≤ x21 ≤ x12 albo x21 ≤ x11 ≤ x22

Oznacza to, że odcinki się przecinają wtw lewy koniec pierwszego odcinka wpada do drugiego odcinka albo lewy koniec drugiego odcinka wpada do pierwszego odcinka.

Skorzystamy z tej własności odcinków w kodzie poniżej.

struct rect intersect(struct rect r1, struct rect r2) {
 struct rect r;

 int x[4] = { r1.ll.x, r1.ur.x, r2.ll.x, r2.ur.x };
 int y[4] = { r1.ll.y, r1.ur.y, r2.ll.y, r2.ur.y };
 qsort(x, 4, sizeof(int), int_cmp);
 qsort(y, 4, sizeof(int), int_cmp);

 if (r1.ll.x <= r2.ll.x && r2.ll.x <= r1.ur.x) {
  r.ll.x = x[1]; r.ur.x = x[2];
 } else if (r2.ll.x <= r1.ll.x && r1.ll.x <= r2.ur.x) {
  r.ll.x = x[1]; r.ur.x = x[2];
 } else {
  r.ll.x = r.ur.x = 0; // rozłączne prostokąty
 }

 if (r1.ll.y <= r2.ll.y && r2.ll.y <= r1.ur.y) {
  r.ll.y = y[1]; r.ur.y = y[2];
 } else if (r2.ll.y <= r1.ll.y && r1.ll.y <= r2.ur.y) {
  r.ll.y = y[1]; r.ur.y = y[2];
 } else {
  r.ll.y = r.ur.y = 0; // rozłączne prostokąty
 }

 return r;
}

static int int_cmp(const void *a, const void *b) {
 int result;
 result = *(int *)a - *(int *)b;
 if (result < 0)
  return -1;
 else if (result > 0)
  return 1;
 else
  return 0;
}

Wykonać refaktoryzację kodu: