Budowanie programów w języku C

[Rob Pike]

Rob Pike claims to have never written a program that uses cursor addressing.

1. Dokonać kompilacji (opcja kompilatora -c) biblioteka.c oraz glowny.c Jakie pliki powstaną po wykonaniu tych poleceń?

/* plik glowny.c */
main() {
 printf("hello world\n");
}

/* plik biblioteka.c */
/* cały plik to te dwa wiersze komentarza */

2. Czy do kompilacji glowny.c konieczne jest istnienie pliku biblioteka.c? Przekopiować plik glowny.c do osobnego katalogu i wykonać eksperyment.

/* plik glowny.c */
int main() {
 hej();
 return 0;
}

/* plik biblioteka.c */
#include <stdio.h>
void hej(void) {
 printf("hello world\n");
}

3. Zaobserwować komunikaty kompilatora po włączeniu opcji -Wall. Do pliku glowny.c dodać dyrektywę include dołączającą plik defincje.h. Czy komunikaty kompilatora zmieniły się?

/* plik definicje.h */
void hej(void);

4. Dokonać konsolidacji (łączenia) plików obiektowych do programu wykonywalnego. Jaki plik powstaje domyślnie podczas łączenia? Zmienić nazwę pliku wykonywalnego (opcja -o). Czy pliki ze źródłami są konieczne do konsolidacji? Wykonać eksperyment.

5. Funkcja scanf jest bardzo podobna do funkcji printf z tym, że czyta dane z stdin zamiast zapisywać wyniki na stdout. Najprościej mówiąc, użycie scanf polega na podaniu formatu wprowadzanych danych i adresu zmiennej, pod którą chcemy je zapisać. Oto przykłady:

Wczytaj liczbę całkowitą i zapisz jej wartość do zmiennej a:

scanf("%d",&a)

Wczytaj liczbę zmiennopozycyjną i zapisz jej wartość do zmiennej b:

scanf("%f",&b)

Wczytaj dwie liczby całkowite odzielone spacją i zapisz ich wartości do zmiennych c oraz d:

scanf("%d %d", &c, &d)

W miejsce ... poniżej wpisz kod, tak aby powstały działające programy.

Pierwszy program:

/* Program ten wykonuje konwersję ze stopni na radiany
  według wzoru: rad = 2 * PI * deg / 360  */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
  double deg, rad;
  printf("Podaj kat w stopniach : ");
  scanf("...", &deg);
  rad = ... ; /* grep PI /usr/include/math.h */
  printf("%lf deg = %lf rad\n", ... , ...);
  return 0;
}

Drugi program:

/* Program ten dla dwóch liczb wczytanych z klawiatury
  wypisuje, która z nich jest większa. */
#include <stdio.h>
int main()
{
  int ..., ... ;

  printf("Podaj pierwsza liczbe: ");
  scanf(..., &licz1);
  printf("...");
  scanf(..., &licz2);
  if (...)
   ...
  return 0;
}

6. Napisz program, który wczyta liczbę rzeczywistą i wypisze jej pierwiastek kwadratowy. W wypadku podania liczby ujemnej, program powinien wypisać komunikat o błędzie oraz zakończyć działanie.

7. Napisz program, który wczyta liczbę rzeczywistą i wypisze jej odwrotność oraz jej pierwiastek kwadratowy. Program nie powinien obliczać odwrotności liczby 0 oraz pierwiastka z liczby ujemnej. W takiej sytuacji zamiast obliczeń program powinien wypisać odpowiedni komunikat.

8. Napisz program, który prosi użytkownika o wprowadzenie trzech liczb z klawiatury, a następnie wypisze sumę, iloczyn, najmniejszą i największą z wprowadzonych liczb.

Dialog na terminalu powinien wyglądać tak:

Wprowadź trzy liczby całkowite: 1 2 3
Suma wynosi: 6
Iloczyn wynosi: 6
Najmniejsza liczba to: 1
Największa liczba to: 3

9. Napisać program, który wypisze tabelkę wartości pierwiastka kwadratowego. Program ma pytać o

i wypisywać tabelkę w podanym zakresie. Liczby powinny być wypisywane z dokładnością czterech miejsc po przecinku. Na przykład, jeżeli podamy 1 jako wartość poczatkową, 2 jako końcową i 0.5 jako krok, powinismy dostać:

1.0000 1.0000
1.5000 1.2247
2.0000 1.4142

Program make

Kompilowanie programów ułatwia program make. Program make korzysta z instrukcji wpisanych w pliku Makefile.

Program make bez Makefile

…ale tylko dla programów składających się z jednego pliku.

Zaczynamy od wykonania poniższego polecenia na terminalu:

export CFLAGS='-g -Wall -std=c11'
export LDLIBS='-lm'

Teraz aby przetłumaczyć hello.c z C na hello wykonujemy:

make hello

Przykładowy plik Makefile

Dla programów składających się z jednego pliku, wystarczy utworzyć plik Makefile o takiej zawartości:

CFLAGS=-g -Wall -std=c11
LDLIBS=-lm

clean:
  rm -f *.o *~

gdzie wiersz z rm zaczyna się od znaku tabulacji.

Po skopiowaniu pliku Makefile do katalogu z programami, wystarczy wykonać:

make hello

aby skompilować program hello.c.

Z kolei polecenie:

make clean

spowoduje usunięcie plików z rozszerzeniem .o oraz plików tymczasowych edytorów viemacs.

Dokumentacja programu make dostępna jest online: