Drzewa binarne

Problem: Napisz program zliczający liczbę wystąpień wszystkich słów tekstu czytanego ze standardowego wejścia. Po zliczeniu liczby wystąpień słów, program powinien je wypisać w porządku alfabetycznym.

Jakieś własne propozycje rozwiązań?

Poniższe rozwiązanie pochodzi z książki K&R, rozdział 6. Jest ono przykładem programu sterowanego strukturą danych.

Rozwiązanie to działa o ile tekst nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, tj. znaków „ąĄćĆęĘłŁńŃóÓśŚźŹżŻ”.

W poniższym rozwiązaniu strukturą danych będzie drzewo binarne.

struct tnode {
 char *word;
 int count;
 struct tnode *left;
 struct tnode *right;
};

Funkcja główna:

#define MAXWORD 100

struct tnode *addtree(struct tnode *, char *);
void treeprint(struct tnode *);
int getword(char *, int);

/* zliczanie wystąpień słów */
int main() {
 struct tnode *root; /* korzeń drzewa */
 char word[MAXWORD];

 root = NULL; /* zaczynamy od pustego drzewa */
 while (getword(word, MAXWORD) != EOF) {
  if (isalpha(word[0])) {
   root = addtree(root, word);
  }
 }
 treeprint(root);

 return 0;
}

Funkcje pomocnicze:

/* addtree: dodaj węzeł dla w; szukaj słowa w w p lub poniżej p */
struct tnode *addtree(struct tnode *p, char *w) {
 int cond;

 if (p == NULL) {
  p = malloc(sizeof(struct tnode));
  p->word = strdup(w);
  p->count = 1;
  p->left = p->right = NULL;
 } else if ((cond = strcmp(w, p->word)) == 0) {
  p->count++;
 } else if (cond < 0) {
  p->left = addtree(p->left, w);
 } else {
  p->right = addtree(p->right, w);
 }
 return p;
}

/* treeprint: wypisz uporządkowane drzewo */
void treeprint(struct tnode *p) {
 if (p != NULL) {
  treeprint(p->left);
  printf("%4d %s\n", p->count, p->word);
  treeprint(p->right);
 }
}

/* getword: weź następne słowo ze standardowego wejścia */
int getword(char *word, int lim) {
 int c;
 char *w = word;

 while (isspace(c = getc(stdin)))
  ;
 if (c != EOF) {
  *w++ = c;
 }
 if (!isalpha(c)) {
  *w = '\0';
  return c;
 }
 for ( ; --lim > 0; w++) {
  if (!isalnum(*w = getc(stdin))) {
   ungetc(*w, stdin);
   break;
  }
 }
 *w = '\0';
 return word[0];
}

1. Połącz powyższe kawałki kodu i dodaj brakujące pliki nagłówkowe, tak aby powstał działający program.

2. Napisz program, który czyta tekst programu w C i wypisuje w porządku alfabetycznym wszystkie grupy nazw zmiennych o identycznych pierwszych sześciu znakach i różniących się którymkolwiek z dalszych znaków. Nie bierz pod uwagę słów występujących w stałych napisowych i w komentarzach. Niech liczba 6 będzie parametrem, który można zmienić w wierszu wywołania programu. (K&R, 6.2)

3. Napisz program tworzący skorowidz, tj. wypisujący listę wszystkich słów dokumentu i dla każdego słow listę numerów wierszy, w których to słowo wystąpiło. Ze skorowidza usuń słowa-ozdobniki w rodzaju „ten”, „lub” itp. (K&R, 6.3)

4. Napisz program, który zlicza różne słowa podane na standardowym wejściu i wypisuje je uporządkowane według malejącej krotności ich wystąpień. Każde słowo poprzedź jego krotnością. (K&R, 6.4)

Na koniec polecam lekturę dokumentacji+kodu programu Zliczanie słów.