Operatory

1. Użyj pętli while do przeliczania czasu w minutach na godziny i minuty. Utwórz stałą symboliczną dla liczby 60 przy pomocy #define lub const.

2. Napisz program, który prosi o podanie liczby dni, a następnie zamienia je na tygodnie i dni. Dla przykładu, program powinien zamienić 16 dni na:

16 dni to 2 tygodnie i 2 dni.

W programie wykorzystaj pętlę while, aby użytkownik użytkownik mógł wielokrotnie wpisywać liczbę dni. Koniec programu powinien nastąpić po wprowadzeniu liczby 0 lub liczby ujemnej.

3. Napisz program, który prosi użytkownika o podanie dwóch liczb całkowitych, a następnie sumuje wszystkie liczby całkowite pomiędzy podanymi liczbami (włącznie) i wypisuje wynik. Dla przykładu po podaniu liczb 2 i 6 program powinien wypisywać:

Suma kolejnych liczb całkowitych od 2 do 6 wynosi 20.

4. Zmodyfikuj powyższy program tak, aby obliczał sumę kwadratów liczb całkowitych z podanego zakresu.

5. Napisać funkcję scisnij(s1,s2) która z tekstu w argumencie s1 usuwa każdy znak występujący w tekście argumentu s2. Kod funkcji wpisz wpliku scisnij.c.

Do przetestowania implementacji skorzystaj z poniższego kodu. Kod ten wklej do pliku main.c:

int main() {
 char src[] = "abrakadabra";
 char dst[] = "ad";
 scisnij(src, dst);
 printf("%s\n", src);
 return 0;
}

Program kompiluj tak:

cc -Wall main.c scisnij.c -o zadanie1

Uwaga: kod w pliku main.c nie jet kompletny. Należy go uzupełnić tak aby kompilacja przebiegła bez błędów.

Wskazówka: funkcja usun robi prawie to co ma robić funkcja scisnij. Oto jej kod:

/* usun: usuń wszystkie znaki c z s */
void usun(char s[], int c) {
 int i, j;
 for(i=j=0; s[i]!='\0'; i++)
  if (s[i]!=c)
   s[j++]=s[i];
 s[j]='\0';
}