Pętle

0. Jakie wartości wyświetli poniższy program:

#include <stdio.h>
int main() {
  int y, x=1, wynik = 0;
  while (x<=10) {
    y = x*x;
    printf("%d\n", y);
    wynik += y;
    ++x;
  }
  printf("wynik = %d\n", wynik);
  return 0;
}

Wpisz ten program, uruchom go i sprawdź czy dobrze odgadłeś wynik.

 1. Napisz program, który wypisuje kolejne potęgi liczby 2 nie przekraczające 2010.

2. Napisz program wyświetlający poniższą szachownicę:

* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *

3. Napisz program, który wczyta dwie liczby całkowite a i b (a<b) a następnie wypisze wszystkie liczby całkowite pomiędzy a i b.

4. Napisz program, który wyliczy sumę liczb naturalnych od 1 do liczby n podanej przez użytkownika. Kiedy użytkownik poda liczbę mniejszą niż 1, to program powinien wypisać stosowny komunikat o błędzie.

5. Napisz program, który wczyta ze stdin 6 liczb całkowitych do tablicy, a następnie wypisze zawartość tej tablicy od początku i od końca.

6. Napisz program, który wczyta ze stdin 6 liczb rzeczywistych do tablicy, a następnie wyszuka i wypisze największą i najmniejszą liczbę umieszczoną w tej tablicy.

7. Napisz program, który ze stdin wczyta 6 liczb rzeczywistych do tablicy, a następnie wypisze liczbę liczb dodatnich w niej zawartych.

8. Napisz program rozmieszczający poniższe wzory oddzielnie jeden pod drugim. Użyj pętli for do generowania wzorów. Do wypisywania gwiazdek należy użyć instrukcji putchar('*') (powodującej wyświetlanie ich obok siebie). Uwaga: dwa ostatnie wzory wymagają, by każdy wiersz zaczynał się od odpowiedniej liczby spacji.

*    ****  ****    *
**   ***   ***   **
***   **    **   ***
****  *     *  ****

9. Napisz program monożący liczby tak jak to pokazano w tym filmiku A Night Of Numbers – Go Forth And Multiply.

10. Kierowcy interesują się zużyciem paliwa do swoich samochodów. Napisz program, który będzie pobierał z pliku liczbę kilometrów z licznika samochodu,, liczbę zatankowanych litrów paliwa i cenę za litr paliwa dla każdego tankowania.

Dane o tankowaniu powinny być wpisane w jednym wierszu, a wiersze zawierające tylko białe znaki lub rozpoczynające się dwoma znakami minus -- powinny być pomijane. Zakładamy, że za każdym razem tankujemy do pełna.

Przykładowy plik z danymi może wyglądać tak (plik tankowania-2011.txt):

-- wrzesień
10300 30.4 4.25
10645 25.7 4.45

-- październik
11020 15.4 4.25
11100 5.7 4.19

Po wczytaniu danych program powinien obliczyć i wypisać dla każdego tankowania (za wyjątkiem pierwszego): liczbę przejechanych kilometrów, liczbę litrów potrzebnych na przejechanie 100 km oraz koszt przejechania 100 km.

Po przetworzeniu wszystkich informacji, program powinien obliczyć i wypisać zbiorczą informację dla wszystkich tankowań.

Swój program zacznij od modyfikacji poniższego kodu (plik tankowania.c):

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
 FILE *in_handle;
 char bufor[BUFSIZ];
 unsigned int ui;
 double x, y;
 in_handle = fopen(argv[1], "r");
 while (fgets(bufor, BUFSIZ, in_handle) != NULL) {
  sscanf(bufor, "%u %lf %lf", &ui, &x, &y);
  printf("--> %d %.2f %.2f\n", ui, x, y);
 }
 fclose(in_handle);
 return EXIT_SUCCESS;
}

Po skompilowaniu, program uruchamiamy w następujący sposób:

./tankowania tankowania-2011.txt