Pętle

0. Jakie wartości wyświetli poniższy program:

#include <stdio.h>
int main() {
  int y, x=1, wynik = 0;
  while (x<=10) {
    y = x*x;
    printf("%d\n", y);
    wynik += y;
    ++x;
  }
  printf("wynik = %d\n", wynik);
  return 0;
}

Wpisz ten program, uruchom go i sprawdź czy dobrze odgadłeś wynik.

 1. Napisz program, który wypisuje kolejne potęgi liczby 2 nie przekraczające 2010.

2. Napisz program wyświetlający poniższą szachownicę:

* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *

3. Napisz program, który wczyta dwie liczby całkowite a i b (a<b) a następnie wypisze wszystkie liczby całkowite pomiędzy a i b.

4. Napisz program, który wyliczy sumę liczb naturalnych od 1 do liczby n podanej przez użytkownika. Kiedy użytkownik poda liczbę mniejszą niż 1, to program powinien wypisać stosowny komunikat o błędzie.

5. Napisz program, który wczyta ze stdin 6 liczb całkowitych do tablicy, a następnie wypisze zawartość tej tablicy od początku i od końca.

6. Napisz program, który wczyta ze stdin 6 liczb rzeczywistych do tablicy, a następnie wyszuka i wypisze największą i najmniejszą liczbę umieszczoną w tej tablicy.

7. Napisz program, który ze stdin wczyta 6 liczb rzeczywistych do tablicy, a następnie wypisze liczbę liczb dodatnich w niej zawartych.

8. Napisz program rozmieszczający poniższe wzory oddzielnie jeden pod drugim. Użyj pętli for do generowania wzorów. Do wypisywania gwiazdek należy użyć instrukcji putchar('*') (powodującej wyświetlanie ich obok siebie). Uwaga: dwa ostatnie wzory wymagają, by każdy wiersz zaczynał się od odpowiedniej liczby spacji.

*    ****  ****    *
**   ***   ***   **
***   **    **   ***
****  *     *  ****

9. Napisz program monożący liczby tak jak to pokazano w tym filmiku A Night Of Numbers – Go Forth And Multiply.

Poniższe zadania pochodzą z 1. i 2. dnia konkursu Advent of Code z roku 2017.

10. The captcha requires you to review a sequence of digits (your puzzle input) and find the sum of all digits that match the next digit in the list. The list is circular, so the digit after the last digit is the first digit in the list.

For example:

11. The spreadsheet consists of rows of apparently-random numbers. To make sure the recovery process is on the right track, they need you to calculate the spreadsheet’s checksum. For each row, determine the difference between the largest value and the smallest value; the checksum is the sum of all of these differences.

For example, given the following spreadsheet:

5 1 9 5
7 5 3
2 4 6 8

The first row's largest and smallest values are 9 and 1, and their difference is 8. The second row's largest and smallest values are 7 and 3, and their difference is 4. The third row's difference is 6. In this example, the spreadsheet's checksum would be 8 + 4 + 6 = 18.

What is the checksum for the spreadsheet in your puzzle input?

10. Kierowcy interesują się zużyciem paliwa do swoich samochodów. Napisz program, który będzie pobierał z pliku liczbę kilometrów z licznika samochodu,, liczbę zatankowanych litrów paliwa i cenę za litr paliwa dla każdego tankowania.

Dane o tankowaniu powinny być wpisane w jednym wierszu, a wiersze zawierające tylko białe znaki lub rozpoczynające się dwoma znakami minus -- powinny być pomijane. Zakładamy, że za każdym razem tankujemy do pełna.

Przykładowy plik z danymi może wyglądać tak (plik tankowania-2011.txt):

-- wrzesień
10300 30.4 4.25
10645 25.7 4.45

-- październik
11020 15.4 4.25
11100 5.7 4.19

Po wczytaniu danych program powinien obliczyć i wypisać dla każdego tankowania (za wyjątkiem pierwszego): liczbę przejechanych kilometrów, liczbę litrów potrzebnych na przejechanie 100 km oraz koszt przejechania 100 km.

Po przetworzeniu wszystkich informacji, program powinien obliczyć i wypisać zbiorczą informację dla wszystkich tankowań.

Swój program zacznij od modyfikacji poniższego kodu (plik tankowania.c):

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
 FILE *in_handle;
 char bufor[BUFSIZ];
 unsigned int ui;
 double x, y;
 in_handle = fopen(argv[1], "r");
 while (fgets(bufor, BUFSIZ, in_handle) != NULL) {
  sscanf(bufor, "%u %lf %lf", &ui, &x, &y);
  printf("--> %d %.2f %.2f\n", ui, x, y);
 }
 fclose(in_handle);
 return EXIT_SUCCESS;
}

Po skompilowaniu, program uruchamiamy w następujący sposób:

./tankowania tankowania-2011.txt