Funkcja qsort

1. Sortowanie tablicy liczb rzeczywistych. Liczby do posortowania wczytywane są z pliku zawierającego po jednej liczbie w wierszu. Posortowane liczby są zapisywane do pliku. Nazwy plików podajemy w linii poleceń:

nsort unsorted.txt sorted.txt

Pliki z liczbami może zawierać co najwyżej NMAX = 100 liczb.

Przykładowy kod:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define NMAX 100

void read_numbers(char *filename, double *array, int *n);
void write_numbers(char *filename, double *array, int n);

int double_cmp(const void *a, const void *b);

int main(int argc, char *argv[]) {
 int total;
 double numbers[NMAX];

 read_numbers(argv[1], numbers, &total);
 qsort(numbers, total, sizeof(double), double_cmp);
 write_numbers(argv[2], numbers, total);
}

int double_cmp(const void *a, const void *b) {
 double result;
 result = *(double *)a - *(double *)b;
 if (result<0)
  return -1;
 else if (result>0)
  return 1;
 else
  return 0;
}

Kod funkcji pomocniczych:

void read_numbers(char *filename, double *array, int *n) {
 FILE *fin;
 char buffer[50];
 int total = 0;

 if ((fin = fopen(filename, "r")) == NULL) {
  printf("Nie mogę otworzyć pliku do czytania '%s'\n", filename);
  exit(1);
 }

 while (fgets(buffer, 50, fin)) {
  if (sscanf(buffer, "%lf", &array[total]) == 1) {
   total++;
  } else {
   printf("'%s' not a double variable\n", buffer);
  }
 }
 *n = total;
}

void write_numbers(char *filename, double *array, int n) {
 FILE *fout;
 if ((fout = fopen(filename, "w")) == NULL) {
  printf("Nie mogę otworzyć pliku do zapisu '%s'\n", filename);
  exit(2);
 }
 for (int i = 0; i < n; i++) {
  fprintf(fout, "%lf\n", array[i]);
 }
}

2. Sortowanie tablicy wskaźników do napisów.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAXLINES 100
#define MAXLEN 80

void read_lines(char *filename, char *array[], int *n);
void write_lines(char *filename, char *array[], int n);

int lines_cmp(const void *a, const void *b) {
 return strcmp(*(char **)a, *(char **)b);
}

int main(int argc, char *argv[]) {
 char *text[MAXLINES];
 int total;

 read_lines(argv[1], text, &total);
 qsort(text, total, sizeof(char *), lines_cmp);
 write_lines(argv[2], text, total);
}

Funkcje pomocnicze:

void read_lines(char *filename, char *array[], int *n) {
 FILE *fin;
 char buffer[MAXLEN];
 int total = 0;

 if ((fin = fopen(filename, "r")) == NULL) {
  printf("Nie mogę otworzyć pliku do czytania '%s'.\n", filename);
  exit(1);
 }

 while (fgets(buffer, MAXLEN, fin) != NULL) {
  if (total >= MAXLINES) {
   fprintf(stderr,"Za dużo linii do posortowania.\n");
   break;
  }
  array[total] = malloc(MAXLEN);
  strcpy(array[total], buffer);
  total++;
 }
 *n = total;
}

void write_lines(char *filename, char *array[], int n) {
 FILE *fout;

 if ((fout = fopen(filename, "w")) == NULL) {
  printf("Nie mogę otworzyć pliku do zapisu '%s'\n", filename);
  exit(2);
 }

 for (int i = 0; i < n; i++)
  fprintf(fout, "%s", array[i]);
}