Struktury

W rozdziale 6.2 podręcznika K&R zaprezentowano kilka funkcji manipulujących punktami i prostokątami.

Punkt:

struct point {
 int x;
 int y;
};

Prostokąt:

struct rect {
 struct point ll; /* lower left */
 struct point ur; /* upper right */
};

Funkcja, makepoint, z podanych współrzędnych tworzy strukturę point:

struct point makepoint(int x, int y) {
 struct point tmp;
 tmp.x = x;
 tmp.y = y;
 return tmp;
}

Funkcja ptinrect sprawdza, czy punkt leży wewnątrz prostokąta:

/* ptinrect: zwróć 1 jeśli p należy do r, 0 jeśli nie należy */
int ptinrect(struct point p, struct rect r) {
 return p.x >= r.ll.x && p.x < r.ur.x
   && p.y >= r.ll.y && p.y < r.ur.y;
}

Powyżej przyjmujemy konwencję, że prostokąt zawiera swoje krawędzie lewą i dolną, a nie zawiera pozostałych.

Do każdej z funkcji przedstawionych poniżej napisać program sprawdzający poprawność implementacji.

1. Napisać funkcję rectinrect sprawdzającą, czy prostokąt jest zawarty wewnątrz prostokąta:

/* rectinrect: zwróć 1 jeśli r1 jest zawarty w r2, 0
  — w przeciwnym przypadku */
int rectinrect(struct rect r1, struct rect r);

2. Napisać funkcję disjointrect sprawdzającą, czy prostokąty są rozłączne:

/* disjointrect: zwróć 1 jeśli r1 jest rozłączny z r2,
  0 — w przeciwnym przypadku */
int disjointrect(struct rect r1, struct rect r2);

3. Napisać funkcję ptinrectangles sprawdzającą, czy punkt należy do jednego z prostokątów przekazanych w argumentach:

/* ptinrectangles: zwróć 1 jeśli p należy do jednego z prostokątów r1...,
  0 — w przeciwnym przypadku */
int ptinrectangles(struct point p, struct rect r1, ...);

Wskazówka: skorzystać z przykładu ze strony manuala do stdarg.h — listy zmiennych argumentów. Do testowania przykładu można użyć takiej funkcji głównej:

int main() {
 foo("s", "napis");
 foo("d", 1234);
 foo("sdc", "napis", 1234, 'x');

 return 0;
}

4. Napisać program obliczający pole figury składającej się z prostokątów:

/* area: zwróć pole figury składającej się z prostokątów r1... */
int area(struct rect r1, ...);

Na początek napisz uproszczoną wersję:

/* area: zwróć pole figury składającej się z prostokątów r1 i r2 */
int area(struct rect r1, struct rect r2);

Lepsze struktury w ISO C99

Trzy nowe rzeczy w składni C: compound literals, variable-length macros, and designated initializers.

Przykład z designated initializers:

person_struct p = {
 .name = "Joe",
 .age = 22,
 .weight_kg = 75,
 .education_years = 20
};

Przykład z compound literal:

#include <math.h> // NAN
#include <stdio.h>

double sum(double in[]){
 double out = 0;

 for (int i = 0; !isnan(in[i]); i++)
  out += in[i];
 return out;
}

int main() {
 // use intermediate variable
 double list[] = {1.1, 2.2, 3.3, NAN};
 printf("sum: %g\n", sum(list));

 // use a compound literal to create an array; do not use intermediate variable
 printf("sum: %g\n", sum((double[]){1.1, 2.2, 3.3, NAN}));
}

Nowe zadania

5. Napisać program, który dla podanych dwóch prostokątów wylicza najmniejszy prostokąt je zawierający:

/* minspan: zwróć najmniejszy prostokąt zawierający r1 i r2 */
struct rect minspan(struct rect r1, struct rect r2);

Dla przykładu, poniższe wywołania powinny zwrócić:

struct rect r1 = { {0, 0}, {2, 2} };
struct rect r2 = { {1, 1}, {3, 3} };
struct rect rr;
rr = minspan(r1, r2); //=> rr == { {0, 0}, {3, 3} }

Szablon programu testującego:

#include <stdio.h>
struct point {
 int x;
 int y;
};
struct rect {
 struct point ll; /* lower left */
 struct point ur; /* upper right */
};
struct rect minspan(struct rect r1, struct rect r2) {
 return r1; /* wkleić kod obliczający minspan */
};
/* dodać kilka testów */
int main (int argc, char *argv[]) {
 struct rect r1 = { {0, 0}, {2, 2} };
 struct rect r2 = { {1, 1}, {3, 3} };
 struct rect rr;
 rr = minspan(r1, r2);
 printf("rr = ll[%d,%d], ul[%d,%d]\n", rr.ll.x, rr.ll.y, rr.ur.x, rr.ur.y);

 return 0;
}