Wskaźniki 1

1. Co wypisuje następujący program:

#include <stdio.h>

int main () {
 int ref[] = {8, 4, 0, 2};
 int *wsk;
 int indeks;

 for (indeks = 0, wsk = ref; indeks < 4; indeks++, wsk++)
  printf("%d %d\n", ref[indeks], *wsk);
}

Ile elementów ma tablica ref? Czego adresem jest ref? a ref+1?

2. Jaka jest wartość *wsk oraz *(wsk+2) w każdym przypadku:

(a)

int *wsk;
int tab[2][2] = {{12, 14}, {16}};
wsk = tab[0];

(b)

int *wsk;
int tab[2][2] = {{12}, {14, 16}};
wsk = tab[0];

Napisz prosty program, który sprawdzi twoje odpowiedzi.

Ile wynosi *(wsk+1) oraz *(wsk+3)?

3. Uzupełnij kod funkcji podnies_do_kwadratu oraz wczytaj_liczbe tak aby powstał działający program:

void podnies_do_kwadratu(int *n) {

}

void wczytaj_liczbe(int *n) {
 printf("Wpisz liczbę naturalną: ");

}

int main() {
  int liczba;
  wczytaj_liczbe(&liczba);
  podnies_do_kwadratu(&liczba);
  printf("Kwadrat wczytanej liczby to %d\n", liczba);
  return 0;
}

4. Napisz funkcję, która zwraca różnicę między największym i najmniejszym elementem tablicy podanej jako argument funkcji. Przetestuj ją w prostym programie.

5. Napisz program, używajacy wskaźników do nadania wartości 128 każdemu elementowi tablicy int tab[512]. Przetestuj ją w prostym programie. Jak inaczej można zainicjalizować tablicę w C?

6. Napisz funkcję, której argumentem jest napis i która zwraca wskaźnik do pierwszego znaku nie będącego znakiem odstępu (nonwhite character) w podanym napisie. Przetestuj ją w prostym programie.

7. Napisać program znajdujący sumy roczne, roczne średnie oraz średnie miesięczne dla danych o opadach z kilku lat. W tym celu uzupełnij poniższy kod:

#include <stdio.h>

#define MIESIACE 12
#define LATA 4

int main () {
 int deszcz[LATA][MIESIACE] = { // dane o opadach są wyrażone w mm
  {29, 34, 34, 39, 34, 47, 35, 27, 29, 28, 32, 38}, // 2008
  {24, 25, 30, 36, 29, 34, 30, 27, 27, 23, 28, 27}, // 2009
  {31, 36, 41, 42, 35, 43, 35, 30, 34, 31, 33, 37}, // 2010
  {39, 32, 50, 53, 39, 38, 50, 43, 36, 35, 54, 40}  // 2011
 };

 ...

}

tak aby po skompilowaniu wypisywał wyniki w takim formacie:

Opady w kolejnych latach (w mm)
 457
 800
 300
 252

Roczna średnia wynosi 545 mm.

Średnie miesięczne:
 I  II III ... XII
--------------------
20  25  35 ... 45