Bazy NoSQL WB@NOSQL

ElasticSearch & Ruby

[Daniel Kahneman]

The hallo effect helps keep explanatory narratives simple and coherent by exaggerating the consistency of evaluations: good people do only good things and bad people are all bad.

— Daniel Kahneman

Do eksperymentów poniżej użyjemy rzeczywistych danych. Będziemy zbierać statusy z Twittera. Nie będziemy zbierać ich „jak leci”, tylko te które zawierają interesujące nas słowa kluczowe.

Do filtrowania statusów skorzystamy z stream API:

W pliku tracking wpisujemy tę linijkę:

track=mongodb,elasticsearch,couchdb,neo4j,redis,emberjs,meteorjs,d3js

Uwaga: Jeśli do listy dopiszemy słowo wow, wpisywane w wielu statusach, zostaniemy zalani tweetami – wow!

Jak widać statusy zawierają wiele pól i tylko kilka z nich zawiera interesujące dane. Niestety, na konsoli trudno jest czytać interesujące nas fragmenty. Są one wymieszane z jakimiś technicznymi rzeczami, np. profile_sidebar_fill_color, profile_use_background_image itp.

Dlatego, przed wypisaniem statusu na ekran, powinniśmy go „oczyścić” ze zbędnych rzeczy. Zrobimy to za pomocą skryptu w Ruby.

Poniżej będziemy korzystać z następujących gemów:

gem install elasticsearch twitter colored oj

[Twitter -> ElasticSearch]

Access Rate Limiting

Each account may create only one standing connection to the Streaming API. Subsequent connections from the same account may cause previously established connections to be disconnected. Excessive connection attempts, regardless of success, will result in an automatic ban of the client's IP address. Continually failing connections will result in your IP address being blacklisted from all Twitter access.

…more on rate limiting

Zaczniemy od skryptu działającego podobnie do polecenia z curl:

fetch-tweets-simple.rb
require "bundler/setup"

require 'twitter' # version at least 5.0.0
require 'colored'
require 'yaml'

credentials = ARGV
unless credentials[0]
 puts "\nUsage:"
 puts "\truby #{__FILE__} FILE_WITH_TWITTER_CREDENTIALS"
 puts "\truby fetch-tweets-simple.rb ~/.credentials/twitter.yml\n\n"
 exit(1)
end

begin
 raw_config = File.read File.expand_path(credentials[0])
 twitter = YAML.load(raw_config)
rescue
 puts "\n\tError: problems with #{credentials}\n".red
 exit(1)
end

def handle_tweet(s)
 puts "#{s[:created_at].to_s.cyan}:\t#{s[:text].yellow}"
end

# https://dev.twitter.com/apps
#  My applications: Elasticsearch NoSQL
client = Twitter::Streaming::Client.new do |config|
 config.consumer_key    = twitter['consumer_key']
 config.consumer_secret   = twitter['consumer_secret']
 config.access_token    = twitter['oauth_token']
 config.access_token_secret = twitter['oauth_token_secret']
end

topics = %w[
 deeplearning
 mongodb elasticsearch couchdb neo4j redis
 emberjs meteorjs rails d3js
]
client.filter(track: topics.join(",")) do |status|
 handle_tweet status
end

Szablon pliku YAML z credentials:

---
consumer_key: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
consumer_secret: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
oauth_token: CCCCCCCC-CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
oauth_token_secret: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Skrypt ten uruchamiamy na konsoli w następujący sposób:

ruby fetch-tweets-simple.rb ~/twitter.yml

Twitter Stream ⟿ ElasticSearch

Do pobierania statusów i zapisywania ich w bazie wykorzystamy skrypt fetch-tweets.rb. Przed zapisaniem w bazie JSON-a ze statusem, skrypt usuwa z niego niepotrzebne nam pola i spłaszcza jego strukturę.

Uwaga: Z Twitterem możemy zestawić tylko jeden strumień (co można wyczytać w dokumentacji do API Twittera; sprawdzić to dla v1.1 API). Dlatego zbierzemy wszystkie statusy z interesujących nas kategorii do jednego strumienia. Rozdzielimy go na poszczególne typy, przed zapisaniem w bazie. Wykorzystamy w tym celu perkolację.

Uwaga: W wersji 1.0.0 Elasticsearch percolator zamieniono na distributed percolator.

Co oznacza percolation? przenikanie, przefiltrowywanie, perkolacja? „Let's define callback for percolation. Whenewer a new document is saved in the index, this block will be executed, and we will have access to matching queries in the Tweet#matches property.”

Zanim zaczniemy zapisywać statusy w bazie, zdefinujemy i zapiszemy w bazie ElasticSearch mapping dla statusów.

Co to jest mapping? „Mapping is the process of defining how a document should be mapped to the Search Engine, including its searchable characteristics such as which fields are searchable and if/how they are tokenized.”

create-mapping-and-percolate.rb
require "bundler/setup"

require "elasticsearch"
require "colored"

mapping = {
 _ttl:      { enabled: true, default: '16w'                },
 properties: {
  created_at:  { type: 'date',  format: 'YYYY-MM-dd HH:mm:ss Z'       },
  text:     { type: 'string', index: 'analyzed',  analyzer: 'snowball' },
  screen_name:  { type: 'string', index: 'not_analyzed'            },
  hashtags:   { type: 'string', index: 'not_analyzed'            },
  urls:     { type: 'string', index: 'not_analyzed'            },
  user_mentions: { type: 'string', index: 'not_analyzed'            }
 }
}

topics = %w[
 deeplearning
 mongodb elasticsearch couchdb neo4j redis
 emberjs meteorjs rails
 d3js
]

elasticsearch_client = Elasticsearch::Client.new log: true
elasticsearch_client.perform_request :put, '/tweets'    # create ‘tweets’ index

topics.each do |topic|
 elasticsearch_client.indices.put_mapping index: 'tweets', type: topic,
   body: { topic: mapping }
end
elasticsearch_client.indices.refresh index: 'tweets'

# register several queries for percolation against the tweets index
topics.each do |topic|
 elasticsearch_client.index index: '_percolator', type: 'tweets', id: topic,
   body: { query: { query_string: { query: topic } } }
end
elasticsearch_client.indices.refresh index: '_percolator'

Teraz uruchamiamy skrypt create-index-and-percolate.rb, sprawdzamy czy mapping zostało zapisane w bazie i uruchamiamy skrypt fetch-tweets.rb:

ruby create-index-and-percolate.rb
curl 'http://localhost:9200/tweets/_mapping?pretty'
ruby fetch-tweets.rb

Czekamy aż kilka statusów zostanie zapisanych w bazie i wykonujemy na konsoli kilka prostych zapytań:

curl -s 'localhost:9200/tweets/_count'
curl -s 'localhost:9200/tweets/redis/_count'
curl -s 'localhost:9200/tweets/_search?q=*&sort=created_at:desc&size=2&pretty'
curl -s 'localhost:9200/tweets/_search?size=2&sort=created_at:desc&pretty'
curl -s 'localhost:9200/tweets/_search?_all&sort=created_at:desc&pretty'

Do wygodnego przeglądania statusów możemy użyć aplikacji tweets-elasticsearch, którą instalujemy jako site plugin.

Faceted search, czyli wyszukiwanie fasetowe

Co to są fasety? „Facets provide aggregated data based on a search query. In the simplest case, a terms facet can return facet counts for various facet values for a specific field. ElasticSearch supports more facet implementations, such as statistical or date histogram facets.”

Uwaga: Pole wykorzystywane do obliczeń fasetowych musi być typu:

Od prostych zapytań do zapytań z fasetami:

curl -s 'localhost:9200/tweets/_count?q=redis&pretty'
curl -s 'localhost:9200/tweets/_search?q=redis&pretty'

curl -s 'localhost:9200/tweets/_search?pretty' -d '
{
 "query": { "query_string": {"query": "redis"} },
 "sort": { "created_at": { "order": "desc" } }
}'
curl -s 'localhost:9200/tweets/_search?pretty' -d '
{
 "query": { "query_string": {"query": "redis"} },
 "sort": { "created_at": { "order": "desc" } },
 "facets": { "hashtags": { "terms": { "field": "hashtags" } } }
}'
curl -s 'localhost:9200/tweets/_search?pretty' -d '
{
 "query": { "match_all": {} },
 "sort": { "created_at": { "order": "desc" } },
 "facets": { "hashtags": { "terms": { "field": "hashtags" } } }
}'
curl -s 'localhost:9200/tweets/_search?size=0&pretty' -d '
{
 "facets": { "hashtags": { "terms": { "field": "hashtags" } } }
}'

A tak wygląda „fasetowy” JSON:

{ ... cut ...
 "facets" : {
   "hashtags" : {
    "_type" : "terms",
    "missing" : 167,
    "total" : 198,
    "other" : 127,
    "terms" : [
      { "term" : "dbts2013", "count" : 13 },
      { "term" : "nosql", "count" : 9 },
      { "term" : "couchdb", "count" : 9 },
      { "term" : "mongodb", "count" : 7 },
      { "term" : "Rails", "count" : 7 },
      { "term" : "cassandra", "count" : 6 },
      { "term" : "redis", "count" : 5 },
      { "term" : "rails", "count" : 5 },
      { "term" : "jobs", "count" : 5 },
      { "term" : "d3js", "count" : 5 }
    ]
   }
  }
 }

Search API – Facets:

Effectively other = total – terms.

I jeszcze jedno wyszukiwanie facetowe:

curl -s 'localhost:9200/tweets/_search?pretty' -d '
{
 "query": { "query_string": {"query": "redis"} },
 "sort": { "created_at": { "order": "desc" } },
 "facets": { "hashtags": { "terms": { "field": "hashtags", size: 4 }, "global": true } }
}'

A teraz zupełnie inny facet, date histogram facet:

curl -s 'localhost:9200/tweets/_search?pretty' -d '
{
 "query": { "match_all": {} },
 "sort": { "created_at": { "order": "desc" } },
 "facets": {
   "statuses_per_day": {
    "date_histogram": { "field": "created_at", "interval": "30m" }
   }
 }
}'

Oto wynik wyszukiwania z date histogram:

"facets" : {
 "statuses_per_day" : {
  "_type" : "date_histogram",
  "entries" : [
   { "time" : 1384497000000, "count" : 45 },
   { "time" : 1384498800000, "count" : 81 },
   { "time" : 1384500600000, "count" : 98 },
   { "time" : 1384502400000, "count" : 95 },
   { "time" : 1384504200000, "count" : 95 },
   ...
  ]
 }
}

Co to są za liczby przy time:

new Date(1332201600000);         // Tue, 20 Mar 2012 00:00:00 GMT
new Date(1332288000000);         // Wed, 21 Mar 2012 00:00:00 GMT
(new Date(1332288000000)).getFullYear(); // 2012

Rivers allows to index streams

Instalacja wtyczek rivers jest prosta:

bin/plugin -install river-couchdb
 -> Installing river-couchdb...
 Trying ...
bin/plugin -install river-wikipedia
 -> Installing river-wikipedia...
 Trying ...

Repozytoria z kodem wtyczek są na Githubie tutaj.

MongoDB River Plugin for ElasticSearch:

Zadania

1. Zainstalować wtyczkę Wikipedia River. Wyszukiwanie?

2. Przeczytać Creating a pluggable REST endpoint.

5. Filename search with ElasticSearch.

JSON dump indeksu tweets

…czyli zrzut indeksu tweets do pliku w formacie JSON:

Ściąga:

Przykład pokazujący jak to działa:

curl -s 'localhost:9200/tweets/_search?search_type=scan&scroll=10m&size=4&pretty'

Opcjonalnie możemy dopisać kryteria wyszukiwania. Na przykład, wyszukujemy wszystko:

{
  "query": {
   "match_all": {}
  }
}

albo cokolwiek:

{
  "query": {
   "query_string": {
     "query": "cokolwiek"
   }
  }
}

Wtedy zmieniamy wywołanie curl na:

curl -s 'localhost:9200/tweets/_search?search_type=scan&scroll=10m&size=4&pretty' -d '
{
  "query": {
   "match_all": {}
  }
}'

Wynik wykonania tego polecenia, to przykładowo:

{
 "_scroll_id": "c2NhbjsxOzE6Q29xZ01qdkJTZHVRdTA1Ow=",
 "took": 10,
 "timed_out": false,
 "_shards": {
  "total": 1,
  "successful": 1,
  "failed": 0
 },
 "hits": {
  "total": 105,
  "max_score": 0.0,
  "hits": [ ]
 }
}

Teraz wykonujemy tyle razy polecenie:

curl -s 'localhost:9200/_search/scroll?scroll=10m&pretty' \
 -d 'przeklikujemy ostatnią wersję _scroll_id'

aż otrzymamy pustą tablicę hits.hits:

{
 "_scroll_id": "c2lZ1UTsxO3RvdGFsX2hpdHM6MTM5Ow=",
 "took": 128,
 "timed_out": false,
 "_shards": {
  "total": 1,
  "successful": 1,
  "failed": 0
 },
 "hits": {
  "total": 2024,
  "max_score": 0.0,
  "hits": [ ]
  ...

Przykładowa implementacja tego algorytmu w NodeJS (v0.10.22) + moduł Restler (v2.0.1):

dump-tweets.js
var rest = require('restler');

var iterate = function(data) { // funkcja rekurencyjna
 rest.get('http://localhost:9200/_search/scroll?scroll=10m', { data: data._scroll_id } )
  .on('success', function(data, response) {
   if (data.hits.hits.length != 0) {
    data.hits.hits.forEach(function(tweet) {
     console.log(JSON.stringify(tweet)); // wypisz JSONa w jednym wierszu
    });
    iterate(data);
   };
  });
};

rest.get('http://localhost:9200/tweets/_search?search_type=scan&scroll=10m&size=32')
 .on('success', function(data, response) {
  iterate(data);
});

Skrypt ten uruchamiamy tak:

node dump-tweets.js

Uwaga 1: Moduł ma „buga“. Przed uruchomieniem skryptu należy załatać plik restler.js. Łata jest w katalogu pp/elasticsearch/dump z repozytorium z notatkami do wykładu.

Uwaga 2: Korzystając z tego skryptu, możemy łatwo przenieść dane z Elasticsearch do MongoDB:

node dump-tweets.js | mongoimport --upsert -d test -c tweets --type json

Krótka ściąga z obiektu Date

Inicjalizacja:

new Date();
new Date(milliseconds);
new Date(dateString);
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);
// parsing
ms = Date.parse('2011-01-31T12:00:00.016');
new Date(ms); // Mon, 31 Jan 2011 12:00:00 GMT

Metody:

d = new Date(1332288000000);
d.getTime();     // 1332288000000
d.getFullYear();   // 2011
d.getMonth();    //  0  (0-11)
d.getDate();     //  31  zwraca dzień miesiąca!
d.getHours();
d.getMinutes();
d.getSeconds();
d.getMilliseconds();

Konwersja na napis:

d.toString();    // 'Mon Jan 31 2011 01:00:00 GMT+0100 (CET)'
d.toLocaleString(); // 'Wed Mar 21 2012 01:00:00 GMT+0100 (CET)'
d.toGMTString();   // 'Wed, 21 Mar 2012 00:00:00 GMT'

Zobacz też Epoch & Unix Timestamp Conversion Tools.