Bazy NoSQL WB@NOSQL

MongoDB – Aggregation Pipeline

[David Ogilvy]

Never write more than two pages on any subject.

– David Ogilvy

W MongoDB do agregacji (grupowania) danych używamy:

 1. polecenia group
 2. Aggregation Pipeline
 3. Aggregation Pipeline Operators
 4. polecenia mapReduce

Linki do przykładów korzystających z Aggregation Pipeline w:

Joins and Other Aggregation Enhancements Coming in MongoDB v3.2.0:

Przykłady z group

W poniższych przykładach będziemy grupować dokumenty z kolekcji dostojewski. Kolekcję tę utworzyliśmy na poprzednim wykładzie.

Dla przypomnienia przykładowy dokument z kolekcji dostojewski:

db.dostojewski.find({word: "morning"}).limit(1)
{
 "_id": ObjectId("5166f63075c8ae1f2e000057"),
 "word": "morning",
 "para": 32,                 // numer akapitu ze słowem "morning"
 "letters": [ "g", "i", "m", "n", "o", "r" ] // posortowane i unikalne
}

Kilka zadań na rozgrzewkę. Jak to rozwiązać?

Zadanie 1. Ile jest słów zawierających daną literę?

Zadanie 2. Ile jest akapitów zawierających daną literę?

Zadanie 3. Ile jest akapitów zawierających dane słowo?

Zadanie 4. Dla danego zestawu liter, ile słów można z nich utworzyć.

Zadanie 5. W języku angielskim jest pięć samogłosek: a, e, i, o, u. Wobec tego jest 32 podzbiorów samogłosek (włączając podzbiór pusty). Ile jest słów zawierających wszystkie samogłoski, ile – bez samogłosek, itd.

Dla każdego akapitu, dla którego para ϵ [1022, 1024) zliczymy liczbę słów, liczbę liter oraz średnią długość słowa dla słów tego akapitu.

db.dostojewski.group({
 cond: {"para": {$gte: 1022, $lt: 1024}}
 , key: {para: true}              // grupujemy po atrybucie para
 , initial: {word_count: 0, total_words_len: 0} // początkowy dokument dla funkcji reduce
 , reduce: function(doc, out) { out.word_count++; out.total_words_len += doc.word.length; }
 , finalize: function(out) { out.avg_word_len = out.total_words_len / out.word_count; }
} );
[
 {
   "para" : 1022,
   "word_count" : 11,
   "total_words_len" : 72,
   "avg_word_len" : 6.54
 },
 {
   "para" : 1023,
   "word_count" : 5,
   "total_words_len" : 40,
   "avg_word_len" : 8
 }
]

Teraz będziemy grupować względem atrybutu letters: dla każdego zestawu liter dodamy jego licznik wystąpień:

group.js
var res = db.dostojewski.group({
 key: {letters: true}
 , initial: {count: 0}
 , reduce: function(doc, out){ out.count++; }
} );

Wynikiem res jest tablica. Pierwszy element tej tablicy, res[0] to:

{ "letters" : [ "d", "i", "o", "t" ], "count" : 50 }

Łatwo zgadnąć, że słowo idiot oraz inne słowa składające się z liter z tablicy letters wystąpiły w książce 50 razy.

Które zestawy liter występują najczęściej? Posortujmy malejąco listę res względem licznika count i zapamiętajmy w top10 dziesięć najczęściej występujących zestawów liter:

var top10 = res.sort(function(a,b){ return b.count - a.count; }).slice(0, 10);

Pierwsza trójka to:

"letters" : [ "c", "e", "i", "n", "p", "r" ], "count" : 1786
"letters" : [ "d", "n", "o", "t" ],      "count" : 512
"letters" : [ "a", "e", "g", "l", "n", "r" ], "count" : 499

Drugie miejsce to zasługa słówka don’t. Nieprawdaż? A miejsca pierwsze i trzecie to zasługa…?

var winner = db.dostojewski.find({letters: [ "c", "e", "i", "n", "p", "r" ]})
var third = db.dostojewski.find({letters: [ "a", "e", "g", "l", "n", "r" ]})

Warto pogrupować wyniki winner względem word. Najpierw zapiszemy wyniki w kolekcji winners:

db.winners.drop();
winner.forEach(function(obj) { db.winners.insert(obj) });
var winners = db.winners.group({
 key: {word: true}
 , initial: {count: 0}
 , reduce: function(doc, out){ out.count++; }
} );
winners.length //=> 1 Jakie to słowo?

Dla third wynik jest następujący:

thirds.length //=> 2  Jakie to słowa?

Na koniec, zapamiętamy wyniki grupowania res, może się jeszcze przydadzą do jakiegoś grupowania?

db.results.drop();
// bulk insert for the mongo 2.1+; res jest tablicą
db.results.insert(res);
// there is no bulk insertion for the mongo < 2.1; działa też na cursorach
// res.forEach(function(obj) { db.results.insert(obj) });

Uwaga 1: Wszystkie polecenia możemy wpisać w pliku, na przykład group.js i wykonać je w taki sposób:

mongo --shell test group.js

albo w taki:

mongo --shell test
> load('group.js')

Uwaga 2: W pliku types.js zdefiniowano wiele użytecznych funkcji, na przykład:

Array.unique([1, 4, 2, 1, 4]); //=> [1, 4, 2]
Array.contains([1, 4, 2], 2);  //=> true
Array.sum([1, 1, 2]);      //=> 4
printjson({a: 1, b: "x"});
db.results.find({count: {$gt: 300}}).forEach(function(o) { printjson(o.letters); });