Bazy NoSQL WB@NOSQL

MongoDB – proste grupowania

Powtórka:

Nowe:

       ☀☀☀

Zaczniemy od przygotowania kolekcji, której dokumentów użyjemy w przykładach poniżej.

W kolekcji zapiszemy dokumenty w formacie:

{
 "_id" : ObjectId("4f2e956fe138237e61000079")
 "word": "morning",
 "para": 4.                // numer akapitu ze słowem "morning"
 "letters": ["g", "i", "m", "n", "o", "r"] // litery "morning" w kolejności alfabetycznej, bez powtórzeń
}

Dokumenty te wygenerujemy korzystając z angielskiej wersji tekstu powieści Idiota Fiodora Dostojewskiego. Tekst pobrano z serwisu Free eBooks by Project Gutenberg.

Kolekcję nazwiemy dostojewski. Do zapisania danych w kolekcji użyjemy prostego skryptu Ruby dostojewski.rb.

terminal
ruby dostojewski.rb
I, [2013-10-22T14:04:06.654823 #1509] INFO -- : liczba wczytanych stopwords: 742
I, [2013-10-22T14:04:06.766109 #1509] INFO -- : liczba wczytanych akapitów: 5260
I, [2013-10-22T14:04:56.038536 #1509] INFO -- : MongoDB:
I, [2013-10-22T14:04:56.038645 #1509] INFO -- :   database: test
I, [2013-10-22T14:04:56.038708 #1509] INFO -- :  collection: dostojewski
I, [2013-10-22T14:04:56.039258 #1509] INFO -- :     count: 80346

Na koniec dodamy index:

db.dostojewski.createIndex({'word': 1})
db.dostojewski.find({word: /^x/}, {_id: 0}).explain()

Uwaga: Skrypt korzysta z pliku stopwords.en zwierającego najczęściej występujące słowa, które nie niosą żadnej treści. Każde stop word jest zapisane w osobnym wierszu.
Plik ze stop words pobieramy z repozytorium Gnome:

git clone git://git.gnome.org/tracker
ls -l tracker/data/language/stopwords.en

Program wc pokazuje, że w książce jest 244575 słów. Zatem liczba „stopwords” to ok. 66%.

Przykładowe zapytania

Przechodzimy na konsolę Mongo:

mongo gutenberg

Zapytania z countdistinct:

db.dostojewski.count()           // 80_346
db.dostojewski.distinct("word").length   // 9_857
db.dostojewski.distinct("letters").sort()
db.dostojewski.distinct("letters").length //   39

Proste zapytania z rzutowaniem i sortowaniem:

db.dostojewski.find({}, {word: 1, _id: 0}).sort({word: 1}).limit(10)
db.dostojewski.find({}, {_id: 0}).sort({word: -1}).skip(32060).limit(10)
db.dostojewski.find({word: /^x/}, {_id: 0}).sort({word: -1}).limit(20)
db.dostojewski.find({letters: "x"}, {_id: 0})   // it – iterate over result set

Wyszukiwanie w tablicach:

db.dostojewski.find( {"letters.2": "x"}, {_id: 0} )
db.dostojewski.find( { letters : { $size: 15 } } )

Zakresy: $gt, $gte, $lt, $lte – porównywanie liczb, napisów, dat.

db.dostojewski.find({para: { $gte: 1024 }})
db.dostojewski.find({para: { $gte: 1024, $lt: 1026 }})

Operatory na zbiorach: $in, $nin, $all:

db.dostojewski.find({para: {$in: [1024, 2048]}}, {_id: 0})
db.dostojewski.find({word: {$in: ["petersburg", "russia"]}}, {_id: 0})
db.dostojewski.find({letters: {$all: ["a", "e", "i", "o", "u"]}}, {_id: 0})

Operatory boolowskie: $ne, $not, $or, $and, $exists:

db.dostojewski.find({word: {$not: /[a-z]/}}, {_id: 0})
db.dostojewski.find({$or: [{word: "petersburg"}, {word: "russia"}]}
db.dostojewski.find({ $and: [{letters: {$in: ['a', 'e', 'i']}}, {letters: {$in: ['i', 'o', 'u']}}] })
db.dostojewski.find({ letters: {$exists: false} }) // dokumenty bez atrybutu letters

JavaScript:

db.dostojewski.find({ $where: "(this.word.length >= 12) && (this.word.length <= 15)" })

albo równoważnie:

db.dostojewski.find({ $where: "function() {return (this.word.length >= 12) && (this.word.length <= 15)}" })