Bazy NoSQL WB@NOSQL

Interaktywna konsola mongo

[Mongo tree]

mongo tree (orzech czarny)

„The MongoDB interactive shell” to po polsku „powłoka (konsola ?) mongo”.

Warto zainstalować MongoDB Shell Enhancements for Hackers. Po instalacji, wypisywane dokumenty będą kolorowane, a w prompcie mamy nazwę komputera, wersję mongo z której korzystamy i nazwę bazy danych z którą się połączyliśmy:

mongo --quiet --port 27017
 MongoDB shell version v3.4.2
 connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
 MongoDB server version: 3.4.2
 Mongo-Hacker 0.0.14

Oczywiście przed wejściem na konsolę mongo, musimy uruchomić daemona mongod; domyślnie daemon nasłuchuje na porcie 27017.

Konsola mongo

Na konsoli mamy dostęp do interpretera języka Javascript:

> 2+2
4
> x = 1024
1024
> x/2
512
>

Przykładowo, możemy wpisać kod funkcji:

function factorial(n) {
 if (n <= 1) return 1;
 return n * factorial(n - 1);
}

i następnie ją wykonać:

factorial(10)
3628800

Pomoc na konsoli możemy uzyskać na kilka sposobów. Zaczynamy od wpisania help:

help
 db.help()          help on db methods
 db.mycoll.help()       help on collection methods
 rs.help()          help on replica set methods
 help admin          administrative help
 help connect         connecting to a db help
 help keys          key shortcuts
 help misc          misc things to know
 help mr           mapreduce

 show dbs           show database names
 show collections       show collections in current database
 show users          show users in current database
 show profile         show most recent system.profile entries with time >= 1ms
 use <db_name>        set current database
 db.foo.find()        list objects in collection foo
 db.foo.find({ a : 1 })    list objects in foo where a == 1
 it              result of the last line evaluated; use to further iterate
 DBQuery.shellBatchSize = x  set default number of items to display on shell
 exit             quit the mongo shell

Na razie jesteśmy podłączeni do bazy test. Oznacza to, że zmienna db wskazuje na bazę test.

Tak jak to jest wypisane powyżej do innej bazy się podłączamy tak:

> use foo
switched to db foo
> db
foo

Jaka jest różnica w wykonaniu poniższych dwóch poleceń:

> db.getLastError()
> db.getLastError

Operacje CRUD

Uwaga: w przykładach poniżej pomijam znak zachęty >.

Create:

contact = { "name": "Burek", "email": "burasek@psy.pl", "dob": ISODate('2006-06-24 12:00:00') }
contact.name
contact.dob
contact.dob.valueOf()
db.dogs.insert(contact)

Find:

db.dogs.findOne()
db.dogs.find()
db.dogs.find( {name: "Burek"} )

Update:

contact.name = "Batman"
delete contact.email
contact.emails = ["burek@psy.pl", "batman@dogs.pl"]
db.dogs.update( {name: "Burek"}, contact ) // raczej replace

Wykonując update często korzystamy z tzw. modifiers:

db.dogs.update( {name: "Batman"}, { $set: {favorite_language: "Ruby"} } )
db.dogs.update( {name: "Batman"}, { $unset: {favorite_language: null} } )   // null lub cokolwiek
db.dogs.update( {name: "Batman"}, { $addToSet: {emails: "janosik@psy.pl"} } )
db.dogs.update( {name: "Batman"}, { $addToSet: {emails: "janosik@psy.pl"} } ) // jeszcze raz to samo

Uwaga: Tak wykonujemy update:

var x = db.dogs.findOne()
printjson(x)

// wykonać na konsoli:
//  x = db.dogs.find()
//  printjson(x)
//  printjson
//  db.dogs.findOne

x.name = "Janosik"
db.dogs.update( { "_id": x._id }, x )

Trochę to skomplikowane. Możemy uprościć update korzystajac z funkcji pomocniczej save:

db.dogs.save( x )

Uwaga: Jeśli będziemy potrzebować transakcji w MongoDB, to mamy pecha. Albo musimy je sami oprogramować, na przykład tak jak to opisano w Perform Two Phase Commits. Albo mamy szczęście i wystarczy nam jeden z wielu atomic update modifiers.

Delete:

db.dogs.remove( {name: "Batman"} ) // delete doc
db.dogs.find()
db.dogs.drop()           // delete collections

Kolekcja Animals

Tworzymy przykładową kolekcję animals. W pliku animals.json wpisujemy obiekty, po jednym w wierszu:

animals.json
{ "name": "Burek",  "email": "burasek@psy.pl",   "dob": { "$date": 949276800000 } }
{ "name": "Maksiu",  "email": "maxymilian@psy.pl", "dob": { "$date": 949276800000 } }
{ "name": "Szef",   "email": "general@psy.pl",   "dob": { "$date": 1301439600000 } }
{ "name": "Cwaniak", "email": "scooby@dogs.com",  "dob": { "$date": 1149548400000 } }
{ "name": "Bazylek", "email": "bazyl@koty.pl",   "dob": { "$date": 1119567600000 } }
{ "name": "Benek",  "email": "benus@koty.pl",   "dob": { "$date": 1149548400000 } }
{ "name": "Behemoth", "email": "behemotek@cats.ru", "dob": { "$date": 1220223600000 } }
{ "name": "Profesor", "email": "profi@cats.com",   "dob": { "$date": 1220223600000 } }

Importujemy JSON-y do bazy:

mongoimport --help
mongoimport --drop --collection animals animals.json

Sprawdzamy w powłoce co się zaimportowało:

mongo --port 27017
db.animals.find()
{ "_id" : ObjectId("4dc2a101a558cc3ecba98584"), "name" : "Maksiu", "email" : "maxymilian@psy.pl", "dob" : ISODate("2000-01-31T00:00:00Z") }
{ "_id" : ObjectId("4dc2a3f4a558cc3ecba98588"), "name" : "Cwaniak", "email" : "scooby@dogs.com", "dob" : ISODate("2006-06-05T23:00:00Z") }
...
db.animals.find({name: "Benek"})
db.animals.find( {name: /^B/, email: /cats|koty/} )
date = new Date(2005,0,1,1)
db.animals.find( {dob: {$lt: date}} )

Jakieś uwagi? Link do dokumentacji JSON.

Jeszcze kilka przykładów z find (wyszukiwanie w tablicy):

db.animals.find( {emails: /dogs/} )
db.animals.find( {"emails.1": "batman@dogs.com"} )

I przykład z tzw. upsert:

db.animals.update( {name: /^B/}, {$inc: {total_emails: 1}}, true )

Trzeci argument ustawiony na true zmienia „update” na „upsert”. Jeśli ustawimy też czwarty argument na true:

db.animals.update( {name: /^B/}, {$inc: {total_emails: 1}}, true, true )

to jak się zmieni kolekcja animals? Wskazówka:

db.animals.update

Typy danych

Dokumenty MongoDB są „JSON-like”. Oznacza to, że oprócz sześciu typów JSON, MongoDB dodaje kilka swoich typów. Oto cała lista:

Dokumentacja