[home]
techniki internetowe[home] 24/VII
[top]
Minion

Składamy tekst fontem Minion

Autor, autor…

Minion jest nazwą kroju pisma zaprojektowanego przez Roberta Slimbacha dla firmy Adobe w 1990 roku.

Generujemy potrzebne pliki

Font Minion w formacie OpenType jest dystrybuowany z programem AcrobatReader w pakiecie rpm AdobeReader_enu. Po instalacji pakietu cztery fonty w formacie OpenType:

MinionPro-Regular.otf
MinionPro-It.otf
MinionPro-Bold.otf
MinionPro-BoldIt.otf

znajdziemy w katalogu /usr/local/Adobe/Acrobat7.0/Resource/Font.

Do składania tekstów korzystających z fontów Minion potrzebne są pliki metryczne TFM. Pliki te wygenerujemy za pomocą programu otftotfm (z pakietu LCDF Typetools).

Do drukowania tekstów złożonych krojem pisma Minion użyjemy fontów w formacie PFB. (Jeśli nie zależy nam na osadzeniu częściowym (ang. partial embeding) fontu w pliku PDF, to można użyć oryginalnych fontów OTF.)

Chociaż font PFB może zawierać dowolnie wiele procedur postscriptowych rysujących znaki, to plik TFM może zawierać co najwyżej 256 z tych znaków i tylko te znaki pojawią się na wydruku. Znaki, które mają być umieszczone w pliku TFM wpisujemy do pliku kodowania ENC. Plik ten podamy jako jeden z parametrów dla programu otftotfm. Jeśli składając teksty korzystamy z różnych fontów, to powinniśmy zadbać aby we wszystkich używanych fontach polskie znaki diakrytyczne były kodowane w ten sam sposób. Dlatego skorzystamy ze standardowego kodowania polskich znaków używając pliku plrm.enc.

Każdy z fontów Minion zawiera po 1668 znaków (otfinfo --glyphs MinionPro-Regular.otf | wc) i nic nie stoi na przeszkodzie aby w pliku TFM, oprócz polskich znaków diakrytycznych, umieścić na przykład ‚floral hearts’ (U+2776, U+2767), bądź zamienić zwykłe cyfry na cyfry nautyczne (ang. oldstyle figures (numerals)). Oczywiście plik TFM powinien zawierać tablicę podcięć oraz ligatury (otf features: kern oraz liga).

Będziemy jeszcze potrzebować pliku MAP w którym przypiszemy do nazwy pliku TFM nazwę odpowiadającego mu kroju/odmiany pisma oraz nazwę pliku z fontem. Taką linijkę program otftotfm wypisze na standardowym wyjściu (stąd przekierowanie do pliku minion.map):

otftotfm -e plrm.enc -fkern -fliga -fonum \
  MinionPro-Regular.otf >> minion.map

Teraz powinniśmy odśmiecić katalog przenosząc wygenerowane pliki do jednego z drzewek techowych przeszukiwanych przez program tex (zob. opcje automatic i file location programu otftotfm).

Składamy plik kodowany w UTF-8

Plik mtest.tex poniżej można kompilować do pliku postscriptowego mtest.ps:

utf8mex mtest ; dvips -t a4 -u +minion mtest -o

bądź bezpośrednio do pliku pdf mtest.pdf

utf8mex -output-format=pdf mtest

Oto plik mtest.tex (zob. też samplepdf.tex):

\input plaina4.tex
\magnification 1200 % przeskalowanie o 120%

\input ifpdf.sty
\ifpdf
  \input colorpdf.tex    % moje makra
  \pdfmapfile{+minion.map}
  \pdfpagewidth=210truemm  % naprawiamy popsute polecenie \magnification
  \pdfpageheight=297truemm
  \pdfhorigin=1truein
  \pdfvorigin=1truein
\else
  \input colordvi.tex
\fi

\font\rm=MinionPro-Regular--plrm--Fkern--Fliga--Fonum at 10pt \rm

\Red{ąćęłńóśźż ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ 0123456789}\par
\Blue{Lorem ipsum...}\par
Proin congue posuere justo.

\end

Warto wiedzieć:

 1. Dlaczego włączenie mechanizmów \adjustspacing oraz \pdfprotrudechars ułatwia i poprawia skład?
 2. Dlaczego należy zmienić domyślne rozmiary kolumny tekstu, interlinię, marginesy oraz wielkość fontu składając tekst na kartce A4?

Ułatwiamy sobie składanie tekstu

\pretolerance 500
\tolerance 500
\font\rm=MinionPro-Regular--plrm--Fkern--Fliga--Fonum at 10pt \rm
\rm
%%[todo]\input protcode.tex
\pdfprotrudechars=2
%%[todo]\setprotcode\font
\pdffontexpand\rm 20 20 5 autoexpand
\pdfadjustspacing=2

Znalezione w sieci

[top]