Fortunka w Ruby on Rails

[Ken Arnold]

A fortune program first appeared in Version 7 Unix. The most common version on modern systems is the BSD fortune, originally written by Ken Arnold. [source Wikipedia]

Zaczynamy od wygenerowania szkieletu aplikacji:

rails fortune

Generator rails utworzył katalog fortune, a następnie w tym katalogu utworzył wiele katalogów. Polecenie tree wyświetli je nam wszystkie:

tree

W wygenerowanym pliku README w sekcji „Description of Contents” opisano co w tych katalogach będziemy trzymać.

Po przejściu do katalogu fortune i uruchomieniu skryptu script/server:

cd fortune
script/server -p 3000

Możemy obejrzeć zawartość pliku public/index.html pod takim URI:

http://localhost:3000

Ponieważ strona Fortunki będzie inna, to albo usuwamy plik index.html albo zmieniamy mu nazwę na welcome.html i wtedy plik ten będzie dostępny tutaj:

http://localhost:3000/welcome.html

Usuwamy plik index.html:

rm public/index.html

Teraz wejście na stronę:

http://localhost:3000

dostajemy stronę: Action Controller: Exception caught. Oznacza to, że nie aplikacja nie ma głównej strony. Przygotujemy ją za chwilę.

MVC, czyli Model / Widok / Koordynator

Czym jest Ruby on Rails: „Ruby on Rails is an MVC framework for web application development.”

Co to jest MVC: „MVC is sometimes called a design pattern, but thats not technically accurate. It is in fact an amalgamation of design patterns (sometimes referred to as an architecture pattern).”

I jeszcze jeden cytat za E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides. Wzorce Projektowe: „Model jest obiektem aplikacji. Widok jego ekranową reprezentacją, zaś Koordynator definiuje sposób, w jaki interfejs użytkownika reaguje na operacje wykonywane przez użytkownika. Przed MVC w projektach interfejsu użytkownika te trzy obiekty były na ogół łączone. MVC rozdziela je, aby zwiększyć elastyczność i możliwość wielokrotnego wykorzystywania.

[MVC w Rails]

Źródło

„MVC rozdziela widoki i model, ustanawiając między nimi protokół powiadamiania. Widok musi gwarantować, że jego wygląd odzwierciedla stan modelu. Gdy tylko dane modelu się zmieniają, model powiadamia zależące od niego widoki. Dzięki temu każdy widok ma okazję do uaktualnienia się. To podejście umożliwia podłączenie wielu widoków do jednego modelu w celu zapewnienia różnych prezentacji tych danych. Można także tworzyć nowe widoki dla modelu bez potrzeby modyfikowania go.”

Tyle teoria. W Railsach wszystko działa nieco inaczej. Jak?

Co nieco powinnien wyjaśnić listing dwóch katalogów wygenerowanego szablonu aplikacji Rails – katalogu RAILS_ROOT i jego podkatalogu app.

Katalog RAILS_ROOT:

app
config
db
doc
lib
log
public
Rakefile
README
script
test
tmp
vendor

Podkatalog app, katalogu głównego aplikacji Rails:

app
 controllers
 helpers
 models
 views

Rusztowanie dla modelu Platitude

Platitude to po polsku frazes, komunał.

Rusztowanie dla modelu Platitude utworzymy za pomocą generatora scaffold:

./script/generate scaffold Platitude author:string source:string body:text

Wygenerowane rusztowanie jest dostępne z takiego URI:

http://localhost:3000/platitudes

Wchodzimy na tę stronę, wpisujemy kilka frazesów sprawdzając w ten sposób jak działa wygenerowane rusztowanie.

Wykonujemy polecenie

tree app

aby obejrzeć raz jeszcze wygenerowane rusztowanie.

Stronę z listą frazesów podmontowujemy jako stronę główną aplikacji.

W tym celu w pliku routes.rb edytujemy wiersz z map.root:

# You can have the root of your site routed with map.root --
# just remember to delete public/index.html.
map.root :controller => "platitudes"

Teraz:

http://localhost:3000

to to samo co

http://localhost:3000/platitudes

Generowanie rusztowań

Aby uzyskać pomoc na temat generowania rusztowań, wykonujemy polecenie:

script/generate scaffold

Dla przykładu:

script/generate scaffold Computer ...

utworzy następujące pliki:

Domyślne rusztowanie dla modelu Komputer
Plik Po co?
app/models/computer.rb kod dla modelu Computer
db/migrate/..._create_computers.rb migracja tworząca tabelkę computers w bazie danych
app/controllers/computers_controller.rb kontroler ComputersController
app/views/computers/index.html.erb widok wypisujący wszystkie dane z tabelki computers
app/views/computers/show.html.erb widok wypisujący dane jednego komputera
app/views/computers/new.html.erb widok do wpisania danych jednego komputera i ich zapisanie w bazie
app/views/computers/edit.html.erb widok do edycji danych komputera zapisanych w bazie
app/views/layouts/computers.html.erb układ graficzny dla widoków wyświetlających dane komputerów
public/stylesheets/scaffold.css arkusz stylów dla widoków komputerów
app/helpers/computers_helper.rb funkcje pomocnicze do wykorzystania w widokach komputerów
config/routes.rb plik routingu z dodanym trasowaniem dla komputerów

W aplikacjach rails stosujemy następującą konwencję: nazwy dla modeli generowanych przez generator scaffold powinny być rzeczownikami w liczbie pojedynczej, a nazwy kontrolerów są rzeczownikami w liczbie mnogiej.

Liczba pojedyncza a liczba mnoga

Jeśli użyjemy generatora z nazwą modelu będącą rzeczownikiem niepoliczalnym, to otrzymamy niedziałający kod.

Jak taki kod poprawić zilustrujemy na przykładzie modelu Education.

Zaczynamy od nauczenia Rails, że liczba mnoga od education to education. W pliku inflections.rb dopisujemy regułę:

ActiveSupport::Inflector.inflections do |inflect|
 inflect.uncountable %w( education )
end

Teraz generujemy rusztowanie:

./script/generate scaffold Education author:string body:text

Po wykonaniu polecenia:

rake routes

otrzymamy routing dla Education:

education_index GET /education     {:action=>"index", :controller=>"education"}
        POST /education     {:action=>"create", :controller=>"education"}
 new_education GET /education/new   {:action=>"new", :controller=>"education"}
 edit_education GET /education/:id/edit {:action=>"edit", :controller=>"education"}
   education GET /education/:id   {:action=>"show", :controller=>"education"}
        PUT /education/:id   {:action=>"update", :controller=>"education"}
       DELETE /education/:id   {:action=>"destroy", :controller=>"education"}

Dla porównania, routing dla rzeczownika policzalnego, np. Computers wygląda tak:

  computers GET /computers     {:action=>"index", :controller=>"computers"}
       POST /computers     {:action=>"create", :controller=>"computers"}
 new_computer GET /computers/new   {:action=>"new", :controller=>"computers"}
edit_computer GET /computers/:id/edit {:action=>"edit", :controller=>"computers"}
   computer GET /computers/:id   {:action=>"show", :controller=>"computers"}
       PUT /computers/:id   {:action=>"update", :controller=>"computers"}
      DELETE /computers/:id   {:action=>"destroy", :controller=>"computers"}

Gdzie chowa się niejednoznaczność routingu (trasowania)? Jak to zostało poprawione w routingu dla rzeczowników niepoliczalnych?

Nawias (Co to jest REST?)

[Head First Rails]

If you use REST, your teeth will be brighter, your life will be happier, and all will be goodnes and sunshine with the world.

– David Griffiths

Dłuższy cytat: „REST stands for Represenational State Transfer […hmm?!…] RESTful design really means designing your applications to work the way the web was originally meant to look.”

Podstawy REST:

 1. Dane są zasobami (ang. resources). Fortunka to zbiór cytatów, dlatego cytaty są resources.
 2. Każdy zasób ma swój unikalny URI.
 3. Na zasobach można wykonywać cztery podstawowe operacje Create, Read, Update i Delete (zwykle skracane do CRUD).
 4. Klient i serwer komunikują się ze sobą korzystając protokołu bezstanowego. Oznacza to, że klient zwraca się z żądaniem do serwera. Serwer odpowiada i cała konwersacja się kończy.

Wracamy do modelu Education

Po wejściu na stronę:

  http://localhost:3000/education

i kliknięciu na 'NEW' dostajemy weird error. Błęd ten powoduje błędny kod wygenerowany przez scaffold generator?

Aby to poprawić będziemy musieli dokonać zmian w kilku plikach.

Na początek zamieniamy w widokach uri education_path na education_index_path:

egrep -w education_path *
edit.html.erb: <%= link_to "View All", education_path %>
new.html.erb:<p><%= link_to "Back to List", education_path %></p>
show.html.erb: <%= link_to "View All", education_path %>

W wygenerowanym formularzu w pliku podmieniamy:

<% form_for(@education) do |f| %>

na (to było trudne!):

<% form_for(:education, :url => education_index_path) do |f| %>

Po wykonaniu tych poprawek, w kodzie kontrolera education_controller.rb w metodzie destroy podmieniamy kod:

redirect_to education_url # niepoprawne!

na

redirect_to education_index_url

Teraz wszystko powinno działać.

Suszymy kod: refaktoryzacja widoków

W plikach new.html.erb oraz edit.html.erb wykonujemy następujące zmiany (tak aby przycisk 'Submit' miał nazwę adekwatną do swojej funkcji):

<%= render :partial => "form",
   :locals => { :f => f, :button_label => 'Create' } %>

a w pliku edit.html.erb:

<%= render :partial => "form",
   :locals => { :f => f, :button_label => 'Update' } %>

Teraz wymieniamy w pliku _form.html.erb:

<%= f.submit %>

na:

<%= f.submit button_label %>

Suszymy kod: refaktoryzacja kontrolera za pomocą filtrów

Jeden wiersz powatarza się cztery razy w różnych akcjach:

class EducationController < ApplicationController
 ...
 def show
  @education = Education.find(params[:id])
 ...
 def edit
  @education = Education.find(params[:id])
 ...
 def update
  @education = Education.find(params[:id])
 ...
 def destroy
  @education = Education.find(params[:id])
 ...

Usuwamy powtarzający się wiersz z akcji/metod i modyfikujemy kod kontrolera w następujący sposób:

class EducationController < ApplicationController
 before_filter :find_education, :only => [:show, :edit, :update, :destroy]
 ...
 private
 def find_education
  @education = Education.find(params[:id])
 end
end

Dodajemy nową kolumnę do tabelki: source

Zaczynamy od rozpoznania terenu:

script/generate migration

Po lekturze decydujemy się na taką nazwę migracji:

script/generate migration AddSourceToEducation source:string

Wygenerowanego pliku, nie musimy poprawiać:

class AddSourceToEducation < ActiveRecord::Migration
 def self.up
  add_column :education, :source, :string
 end

 def self.down
  remove_column :education, :source
 end
end

Migrujemy:

rake db:migrate

Teraz poprawiamy wygenerowane widoki, dodając nową kolumnę.

Uruchamiamy aplikację i edytujemy wpis:

Oscar Wilde, "The Critic as Artist"

przerzucając nazwę książki do kolumny Source.

Dodajemy wyszukiwanie w fortunkach

Zmieniamy zawartość pliku models/education.rb:

class Education < ActiveRecord::Base
 attr_accessible :body

 def self.search(search)
  if search
   all(:conditions => ['body LIKE ?', "%#{search}%"])
  else
   all
  end
 end
end

W widoku index.html.erb dopisujemy:

<% form_tag education_index_path, :method => 'get' do %>
 <p>
  <%= text_field_tag :search, params[:search] %>
  <%= submit_tag "Search", :name => nil %>
 </p>
<% end %>

W kontrolerze controller_education.rb zmieniamy kod metody index:

def index
 @education = Education.search(params[:search])
end

I już!

Jak to samo zrobić w modelu Platitude? (liczba pojedyncza i mnoga)

Dodajemy tagowanie

Na stronie The Ruby Toolbox: Rails Tagging wybieramy najbardziej popularny gem do tagowania: acts-as-taggable-on.

Instalujemy gem według instrukcji.

Uwaga: generator acts_as_taggable_on_migration tworzy migrację z modelem Tagging (jest to model polimorficzny). Po wykonaniu migracji nasza aplikacja będzie składać się z dwóch modeli.

Zmiany w kodzie

Model:

class Education < ActiveRecord::Base
 attr_accessible :body, :tag_list
 acts_as_taggable_on :tags
 TagList.delimiter = " "

Powyżej ustawiamy tags delimiter na spację (domyślnym ogranicznikiem jest przecinek).

Widoki: w formularzu _form.html.erb dopisujemy:

<p>
 <%= f.label :tag_list %><br />
 <%= f.text_field :tag_list %>
</p>

w index.html.erb dopisujemy:

<td><%=h education.tag_list %></td>

I gotowe! Można sprawdzić jak to działa.

Walidujemy zawartość pola body

Zaglądamy na stronę z dokumentacją do ActiveRecord::Validations::ClassMethods.

Dodajemy validates_presence_of i może validates_length_of do Fortunki.

Na koniec dodatkowa lektura – Building Rails 3 custom validators.

Dodajemy Basic HTTP Authentication

W tabelce educations jest trochę fajnych cytatów. Chcemy nieco ograniczyć dostęp do naszej aplikacji.

class EducationController < ApplicationController
 USERNAME, PASSWORD = "wbzyl", "sekret"
 before_filter :authenticate, :only => [:new, :edit, :destroy]

private
 def authenticate
  authenticate_or_request_with_http_basic do |username, password|
   (username == USERNAME) && (password == PASSWORD)
  end
 end

For those that may now know the difference, basic authentication only base 64 encodes the authenticating 'username:password' (making it easily decoded) whereas digest authentication sends an MD5 hash of your username and password. To simplify, digest is more secure than basic.

[…] the intent of the encoding is to encode non-HTTP-compatible characters that may be in the user name or password into those that are HTTP-compatible.

Z tego co jest napisane w ramce obok, wynika że nazwę użytkownika i hasło mozemy odczytać, na przykład w taki sposób. (Chyba, że korzystamy z SSL.)

Po wysłaniu zapytania/żądania /projects/new (czyli po kliknięciu w link „New task” aplikacji TODO), w panelu Firebuga w zakładce Sieć rozwijamy zakładkę z GET new, gdzie odszukujemy w nagłówkach zapytania wiersz z Authorization:

Authorization  Basic d2J6eWw6c2VrcmV0

Teraz na konsoli irb wpisujemy:

require 'base64'
Base64.decode64('d2J6eWw6c2VrcmV0') # => "wbzyl:sekret"

Klasyka z railscasts HTTP Basic Authentication.

Jeśli zechcemy „ukryć” hasło w kodzie kontrolera, to możemy postąpić tak:

class EducationController < ApplicationController
 USERNAME, PASSWORD = "wbzyl", "a1b9892611956aa13a5ab9ccf01f49662583f2d2"
 before_filter :authenticate, :only => [:new, :edit, :destroy]

private
 def authenticate
  authenticate_or_request_with_http_basic do |username, password|
   username == USERNAME && (Digest::SHA1.hexdigest(password) == PASSWORD)
  end
 end

Firefoks pamięta hasła w czymś co się nazywa „Aktywne zalogowania”. Wpisane hasła zawsze możemy usunąć korzystając z menu: Narzędzia > Wyczyść historię przeglądania (Ctrl+Shift+Del). (Albo ponownie uruchamiając firefoksa.)

Tajemniczy napis "a1b9…" przygotowujemy na konsoli irb w taki sposób:

require 'digest'
Digest::SHA1.hexdigest('sekret')

czyli hasłem nadal jest sekret. Oczywiście, nie zmieni to nagłówka Authorization. Hasło i nazwa użytkownika nadal są przesyłane zakodowane w Base64.

Digest authentication is intended to supersede unencrypted use of the Basic access authentication, allowing user identity to be established securely without having to send a password in plaintext over the network. Digest authentication is basically an application of MD5 cryptographic hashing with usage of nonce values to prevent cryptanalysis.

[Wikipedia]

Digest HTTP Authentication

W tabelce platitudes też jest trochę fajnych cytatów. Tutaj, dla odmiany, zabezpieczymy cały kontroler za pomocą digest authentication.

class PlatitudesController < ApplicationController
 USERS = { "wbzyl" => "sekret" }
 before_filter :authenticate

 def authenticate
  authenticate_or_request_with_http_digest do |username|
   USERS[username]
  end
 end

Teraz, w zakładkach Firebuga odszukujemy nagłówek Authorization:

Authorization  Digest username="wbzyl",
 realm="Application",
 nonce="MTI1ODcyNTY3NTo4NDU0ZDEyNThhMjZmMmViZWI2MTNmZGZjM2Q0MTFmNQ==",
 uri="/",
 algorithm=MD5,
 response="bc237bf639eab145d7ca63858f1bbcd1",
 opaque="71415a7b203e5e8a30d3ceacbe672280",
 qop=auth,
 nc=00000001,
 cnonce="9a39a786e0315244"

Paginacja

[Mislav Marohnić]

Mislav Marohnić

Skorzystamy z gemu will_paginate

W pliku environment.rb dopisujemy:

require 'will_paginate'
Rails::Initializer.run do |config|
 config.gem 'will_paginate'
end

Następnie sprawdzamy czy gem jest już zainstalowany w odpowiedniej wersji:

rake gems

Jeśli nie to wykonujemy polecenie:

rake gems:install

Tyle o instalacji.

W kodzie metody index kontrolera Education wymieniamy wiersz:

@education = Education.all

na

@education = Education.paginate :page => params[:page], :per_page => 5,
  :order => 'updated_at DESC'

W widoku index dopisujemy:

<%= will_paginate @education %>

No jeszcze należy wystylizować element:

<div class="pagination">

Tworzymy plik application.css gdzie wpisujemy:

.pagination {
 margin-top: 1em;
}

Nowy plik stylu dopisujemy w layoucie kontrolera.

Dodajemy obrazki korzystając z gemu Paperclip

[Jon Yurek]

Do każdego cytatu będzie można dodać obrazek ze zdjęciem autora cytatu lub czegokolwiek.

Tutaj znalazłem krótke howto: The Ruby On Rails Paperclip Plugin Tutorial - Easy Image Attachments

Jak zwykle sprawdzamy czy gem jest już zainstalowany:

gem list | egrep paper

Jeśli nie to go instalujemy:

sudo gem install paperclip
# Successfully installed paperclip-2.3.1
# 1 gem installed

Teraz w pliku environment.rb dopisujemy:

Rails::Initializer.run do |config|
 config.gem 'paperclip', :version => '>= 2.3.1'
end

OK. Chcemy dodać obrazki do modelu Platitude. Dodamy nowe pole do tabeli platitudes. Nazwiemy je photo:

script/generate migration AddPhotosToPlatitudes \
 photo_file_name:string photo_content_type:string photo_file_size:integer
rake db:migrate

Następnie w modelu Platitude dopisujemy:

has_attached_file :photo, :styles => {
 :thumb=> "100x100#",
 :small => "150x150>",
}

a w formularzach umieszczonych w widokach dopisujemy: html => { :multipart => true }:

# edit.html.erb
<% form_for(@education, :html => { :multipart => true }) do |f| %>
# new.html.erb
<% form_for(@education, :url => education_index_path,
    :html => { :multipart => true }) do |f| %>

W widoku częściowym (partial) _form.html.erb dopisujemy:

<p>
 <%= f.label 'Photo' %><br />
 <%= f.file_field :photo %>
</p>

W widoku index.html.erb dopisujemy:

<% if education.photo.exists? %>
<td><%= image_tag education.photo.url(:thumb) %></td>
<% else %>
<td>[no photo]</td>
<% end %>

W widoku show.html.erb dopisujemy:

<% if @education.photo.exists? %>
<p><%= image_tag @education.photo.url(:small) %></p>
<% else %>
<p> There are no photo's attached, upload one.</p>
<% end %>

Gotowe!

Dodajemy obrazki korzystając z Dragonfly

TODO: An on-the-fly processing/encoding framework written as a Rack application.

Given sufficient time, what you put off doing today will get done by itself.

Tytuły stron (bardzo ważne)

W pliku z metodami pomocniczymi dla całej aplikacji wpisujemy:

module ApplicationHelper
 def title(title)
  content_for(:title) { title }
 end
end

albo korzystamy z gotowej metody pomocniczej o tej samej nazwie utworzonej za pomocą generatora nifty_layout.

W layoutach podmieniamy wygenerowany tytuł

<title>Education: <%= controller.action_name %></title>

na

<title><%= yield(:title) || "WB_Fortune" -%></title>

W widokach definiujemy tytuł wpisując, na przykład:

<% title 'Fortunka: Edukacja' -%>

Dodajemy middleware: Rack::HtmlTidy

Jak walidować HTML stron wygenerowanych przez Rails? Wchodzenie na stronę W3C Markup Validation Service i ręczne wklejanie adresów jest uciążliwe i męczące. Może zainstalować jakiś dodatek do Firefoxa? Może…

A może tak „prześwietlić” wygenerowaną stronę HTML Tidy? Jak to zrobić opisałem na github.com.