[WB//Rails4]

ActiveRecord na konsoli

[Orm]

The object/relational mapping problem is hard. […] If you have an application problem that maps well to a NoSQL data model – such as aggregates or graphs – then you can avoid the nastiness of mapping completely.

— Martin Fowler, OrmHate

Lista przykładów:

 1. Why Associations?
 2. Badamy powiązanie wiele do wielu na konsoli
 3. Powiązania polimorficzne
 4. Efektywne pobieranie danych z kilku tabel – Eager Loading
 5. Rodzime typy baz danych
 6. Sytuacje wyścigu, czyli race conditions

Do przeczytania:

Na konsoli Rails najczęściej wykonujemy operacje CRUD na modelach. Ale można sprawdzić też kilka innych rzeczy, na przykład routing:

konsola
app.fortunes_path
app.get app.fortune_path(4)
app.response.body
app.response.headers["content-type"]

albo tak:

include Rails.application.routes.url_helpers
fortune_path(2)
fortunes_url(host: "localhost:3000")

albo tak:

konsola
Rails.application.routes.url_helpers.fortunes_path
Rails.application.routes.url_helpers.fortunes_url(host: "localhost:3000")

Metody pomocnicze:

helper.number_to_currency(9.99)

Czas:

Time.now + 10.minutes
Time.now + 7.days

Czas ze strefą czasową:

4.hours.ago
4.years.ago
8.week.from_now
Time.zone.now
Time.zone.parse("2022-12-24 16:30:00")

Więcej na temat sztuczek konsolowych:

Zaczniemy od sprawdzenia jakie mamy zainstalowane w systemie Rubies i zestawy gemów:

rvm list
rvm list gemsets

Następnie, na potrzeby przykładów z tego wykładu, utworzymy zestaw gemów o nazwie active_record:

rvm use --create ruby-2.3.0@active_record
rvm current
gem update
gem install rails --pre

Co daje takie podejście?

Dokumentacja:

Why Associations?

Przykład z rozdziału 1, A Guide to Active Record Associations. Zobacz też ActiveRecord::ConnectionAdapters::TableDefinition.

Generujemy przykładową aplikację:

rvm use ruby-2.3.3@active_record
rvm current

rails new why_associations --skip-bundle
cd why_associations
bundle install --path=vendor/bundle

Przy okazji: (i) instalujemy gem awesome_printwhich prints Ruby objects in full color exposing their internal structure with proper indentation (ii) ułatwimy sobie śledzenie kolejności migracji dopisując do pliku config/application.rb:

config.active_record.timestamped_migrations = false

Skorzystamy z generatora do wygenerowania kodu dla dwóch modeli:

Każdy klient może mieć wiele zamówień. Każde zamówienie należy do jednego klienta. Dlatego między klientami i zamówieniami mamy powiązanie jeden do wielu. Oznacza to, że powinniśmy dodać jeszcze jeden atrybut (foreign key) do zamówień:

Generujemy boilerplate code:

rails generate model Customer name:string
rails generate model Order order_date:datetime order_number:string customer:references

Rails 4…

Peter Brown, A Simplified Query Interface for Relationships in Active Record 4

Migrujemy i przechodzimy na konsolę:

rake db:migrate
rails console

gdzie dodajemy klienta i dwa jego zamówienia:

Customer.create :name => 'wlodek'
@customer = Customer.first # jakiś klient
Order.create order_date: Time.now, order_number: '20111003/1', customer: @customer
Order.create order_date: Time.now, order_number: '20111003/2', customer: @customer
Order.all

A tak usuwamy z bazy klienta i wszystkie jego zamówienia:

@customer = Customer.first
# @orders = Order.where(customer_id: @customer.id) # Rails 3
@orders = Order.where(customer: @customer)     # Rails 4
@orders.each { |order| order.destroy }
@customer.destroy

Takie usuwanie rekordów jest mało intuicyjne.

Dodajemy powiązania między modelami

[Ensuring Data Integrity with Ruby on Rails]

While you can always fix a bug, you cannot always recover of inconsistent data.

— P. Creux, Ensuring Data Integrity…

Po dopisaniu kod ustalającego powiązania między tymi modelami:

class Customer < ActiveRecord::Base
 has_many :orders, :dependent => :destroy
end

class Order < ActiveRecord::Base
 belongs_to :customer
end

tworzenie nowych zamówień dla danego klienta jest łatwiejsze:

Customer.create(name: 'rysiek')
@customer = Customer.where(name: 'rysiek').first

@order = @customer.orders.create order_date: Time.now, order_number: '20111003/3'
@order = @customer.orders.create order_date: Time.now, order_number: '20111003/4'

Usunięcie klienta wraz z wszystkimi jego zamówieniami jest też proste:

@customer = Customer.first # jakiś klient
@customer.destroy

Dlaczego dodajemy powiązania między modelami – DSL jest intuicyjne, wymaga mniej kodu i kod łatwo się czyta. Po prostu tak jest prościej.

Powiązania wiele do wielu

Na dwa sposoby:

Zobacz też has-many-with-set.

Przykłady takich powiązań:

has_and_belongs_to_many – Article & Author

Między autorami i artykułami mamy powiązanie wiele do wielu. Dlaczego?

Dodać do modeli następujące powiązania:

class Article < ActiveRecord::Base
 has_and_belongs_to_many :authors
end

class Author < ActiveRecord::Base
 has_and_belongs_to_many :articles
end

Tabelę articles_authors tworzymy za pomocą generatora:

rails g migration create_articles_authors

W wygenerowanym pliku wpisujemy:

class CreateArticlesAuthors < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table :articles_authors, id: false do |t|
    t.references :article
    t.references :author
   end
   add_index :articles_authors, :article_id
   add_index :articles_authors, :author_id
 end
end

(id: false wymagane przez Rails).

Do reszty użyjemy generatora scaffold:

rails g model Author first_name last_name  # na potrzeby tego przykładu
rails g model Article title isbn pub_date  # wystarczą te atrybuty

Przejść na konsolę. Zapisać w tabelkach następujące artykuły (książki):

Odpowiedź: seeds.rb.

Wypróbować na konsoli poniższe powiązania:

Author.first
Author.take(4).last

author = Author.find 1
article = Article.find 1
author.articles
article.authors
article.authors[1].last_name
article.authors.each { |autor| puts autor.last_name }

has_many, through: :assignments – Prog & Proj

Generujemy wszystkie trzy modele (oraz migracje):

rails g model Programmer login
rails g model Project name due_date:datetime
rails g model Assignment programmer:references project:references task

W modelach dopisujemy (pamiętamy aby dodać klucze obce do attr_accessible):

class Assignment < ActiveRecord::Base
 belongs_to :programmer
 belongs_to :project
end

class Programmer < ActiveRecord::Base
 has_many :assignments
 has_many :projects, through: :assignments
end

class Project < ActiveRecord::Base
 has_many :assignments
 has_many :programmers, through: :assignments
end

Na konsoli dodajemy kilku programistów i kilka projektów:

kosinska = Programmer.create login: "kosinska"
misiut = Programmer.create login: "misiut"
tsott = Programmer.create login: "tsott"
wbzyl = Programmer.create login: "wbzyl"
error404 = Project.create name: "Error 404", due_date: 1.month.from_now
lorddraw = Programmer.create login: "lorddraw"
mbonczkowska = Programmer.create login: "mbonczkowska"
karbon = Project.create name: "Karbon", due_date: 5.weeks.from_now

A teraz najważniejsze przydzielamy zadania:

Assignment.find_or_initialize_by(programmer: kosinska, project: error404).tap do |a|
 a.task = "Models"
 a.save!
end
Assignment.find_or_initialize_by(programmer: misiut, project: error404).tap do |a|
 a.task = "Views"
 a.save!
end
Assignment.find_or_initialize_by(programmer: tsott, project: error404).tap do |a|
 a.task = "Controllers"
 a.save!
end

Assignment.find_or_initialize_by(programmer: lorddraw, project: karbon).tap do |a|
 a.task = "Models & Controllers"
 a.save!
end
Assignment.find_or_initialize_by(programmer: mbonczkowska, project: karbon).tap do |a|
 a.task = "Views & Tests"
 a.save!
end

# teraz ja
Assignment.find_or_initialize_by(programmer: wbzyl, project: error404).tap do |a|
 a.task = "Advise and Evaluate"
 a.save!
end
Assignment.find_or_initialize_by(programmer: wbzyl, project: karbon).tap do |a|
 a.task = "Advise and Evaluate"
 a.save!
end

Przykładowe zapytania:

Project.find(karbon.id).programmers
Programmer.find(wbzyl.id).projects
Programmer.find(wbzyl.id).assignments
Assignment.find(tsott.id).programmer
Assignment.find(tsott.id).project.due_date

Programmer.find_by_login("lorddraw").assignments[0].task
Programmer.find_by_login("lorddraw").projects[0].due_date
Project.where(due_date: 4.weeks.from_now)
Project.where("due_date > ? and due_date < ?", 2.weeks.from_now, 6.weeks.from_now)
programmer = Programmer.find_by_login("lorddraw")
programmer.projects.where("due_date > ? and due_date < ?", 2.weeks.from_now, 6.weeks.from_now)

Powiązania polimorficzne

Typowy przykład. Trzy modele:

Osoba może mieć kilka numerów telefonów. Firma też.

Niestety w Railsach, nie możemy w kodzie modelu PhoneNumber wpisać kilkukrotnie belongs_to

class PhoneNumber < ActiveRecord::Base
 belongs_to :person
 belongs_to :company

Ale możemy to ograniczenie obejść powielając model:

Takie rozwiązanie prowadzi do powielania kodu, co jest kardynalnym błędem. Do takich sytuacji w Rails stworzono tzw. polymorphic associations.

Zaczynamy od wygenerowania trzech modeli:

rails g model Person name:string
rails g model Company name:string
rails g model PhoneNumber number:string callable:references

Dopisujemy zależności do modeli:

class Person < ActiveRecord::Base
 has_many :phone_numbers, as: :callable, dependent: :destroy
end
class Company < ActiveRecord::Base
 has_many :phone_numbers, as: :callable, dependent: :destroy
end

class PhoneNumber < ActiveRecord::Base
 belongs_to :callable, polymorphic: true
end

Poprawiamy migrację wygenerowaną dla phone_numbers:

class CreatePhoneNumbers < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table :phone_numbers do |t|
   t.string :number
   t.references :callable, polymorphic: true
   t.timestamps
  end
 end
end

Uwaga: wiersz kodu z polymorphic: true powyżej zastępuje:

t.integer :callable_id
t.string :callable_type

Migrujemy:

rake db:migrate

Teraz już możemy przećwiczyć polimorfizm na konsoli Rails:

rails console

gdzie wykonujemy następujący kod:

p = Person.create name: 'Wlodek'
c = Company.create name: 'Instytut Informatyki'
p.phone_numbers << PhoneNumber.create(number: '58-000-0000')
c.phone_numbers << PhoneNumber.create(number: '58-001-0001')
PhoneNumber.all
 +----+---------+-------------+---------------
 | id | number | callable_id | callable_type
 +----+---------+-------------+---------------
 | 1 | 58-..  | 1      | Person
 +----+---------+-------------+---------------
 | 2 | 58-..  | 1      | Company
 +----+---------+-------------+---------------
p.phone_numbers
 +----+---------+-------------+---------------
 | id | number | callable_id | callable_type
 +----+---------+-------------+---------------
 | 1 | 58-..  | 1      | Person
 +----+---------+-------------+---------------

Jak działa p.phone_numbers?

Podobny przykład znajdziemy w przewodniku A Guide to Active Record Associations.

Inne przykłady:

Co w nich jest ciekawego?

Efektywne pobieranie danych – Eager Loading

„Eager loading is the mechanism for loading the associated records of the objects returned by Model.find using as few queries as possible.”

Powyższy cytat zaczyna sekcję Eager Loading Associations przewodnika „Active Record Query Interface”.

W przewodniku przedstawiono prosty, składający się z dwóch modeli Client i Address, przykład, a poniżej — nieco bardziej złożony przykład składający się z trzech modeli: Fotograf, GaleriaZdjęcie.

Zależności między modelami są takie:

Dow wygenerowania kodu skorzystamy z generatora model:

rails g model Photographer name
rails g model Gallery photographer:references name
rails g model Photo gallery:references name file_path

Tworzymy tabelki w bazie danych:

rake db:migrate

Do wygenerowanego kodu dopisujemy powiązania:

class Photographer < ActiveRecord::Base
 has_many :galleries
end

class Gallery < ActiveRecord::Base
 has_many :photos
 belongs_to :photographer
end

class Photo < ActiveRecord::Base
 belongs_to :gallery
end

Dopisujemy kod do pliku db/seeds.rb (albo wykonujemy go bezpośrednio na konsoli Rails):

db/seeds.rb
saudek = Photographer.create name: 'Jan Saudek'  #1
rohner = Photographer.create name: 'Stefan Rohner' #2

nordic_light = Gallery.create name: 'Nordic Light', photographer: saudek #1
daily_life  = Gallery.create name: 'Daily Life', photographer: rohner  #2
india    = Gallery.create name: 'India', photographer: rohner    #3

Photo.create name: 'Shadows', file_path: 'photos/img_1154.jpg', gallery: nordic_light
Photo.create name: 'Ice Formation', file_path: 'photos/img_6836.jpg', gallery: nordic_light
Photo.create name: 'Unknown', file_path: 'photos/img_8419.jpg', gallery: daily_life
Photo.create name: 'Uptown', file_path: 'photos/img_1243.jpg', gallery: daily_life
Photo.create name: 'India Sunset', file_path: 'photos/img_2349.jpg', gallery: daily_life
Photo.create name: 'Summer', file_path: 'photos/img_7744.jpg', gallery: india
Photo.create name: 'Two cats', file_path: 'photos/img_1440.jpg', gallery: india
Photo.create name: 'Dogs', file_path: 'photos/img_1184.jpg', gallery: india

Na konsoli wykonujemy:

galleries = Gallery.includes(:photographer, :photos).load

Wykonanie tego polecenia skutkuje trzykrotnym odpytaniem bazy:

Gallery Load (0.2ms) SELECT "galleries".*
  FROM "galleries"
Photographer Load (0.4ms) SELECT "photographers".*
  FROM "photographers" WHERE "photographers"."id" IN (1, 2)
Photo Load (0.3ms) SELECT "photos".*
  FROM "photos" WHERE "photos"."gallery_id" IN (4, 5, 6)

Teraz takie polecenia:

galleries.each do |gallery|
 puts gallery.photographer.name, gallery.photos[0].name
end

galleries[0].photographer
galleries[0].photos

nie odpytują bazy, ponieważ dane zostały już wczytane – eager loading – w poleceniu z includes powyżej.

Ale jeśli listę galerii utworzylibyśmy tak:

galleries = Gallery.all

to każde z poleceń powyżej odpytuje bazę.

Race Conditions

… czyli tzw. sytuacje wyścigu.

Przykład: tworzymy dwa modele: Inventory (magazyn) i Cart (koszyk):

rails g model Inventory name on_hand:integer
rails g model Cart name quantity:integer

Oto wygenerowane i nieco poprawione migracje:

class CreateInventories < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table :inventories do |t|
   t.string :name
   t.integer :on_hand # na stanie
  end
 end
end

class CreateCarts < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table :carts do |t|
   t.string :name
   t.integer :quantity, default: 0 # dodane ręcznie
  end
 end
end

Do modelu Inventory dodajemy walidację:

inventory.rb
class Inventory < ActiveRecord::Base
 validate :on_hand_could_not_be_negative

 def on_hand_could_not_be_negative
  errors.add(:on_hand, "can't be negative") if on_hand < 0
 end
end

na koniec migrujemy:

rake db:migrate

Przechodzimy na konsolę Ruby, gdzie umieszczamy w magazynie dziesięć laptopów:

Inventory.create name: 'Laptop Eee PC 1000', on_hand: 10

i przy okazji sprawdzamy, czy działa walidacja:

Inventory.create name: 'Laptop Eee PC 2000', on_hand: -10

Przykład pokazujący race condition Dwóch klientów jednocześnie kupuje po 8 laptopów Eee PC 1000:

Cart.create name: 'Laptop Eee PC 1000', quantity: 8
Cart.create name: 'Laptop Eee PC 1000', quantity: 8

Oczywiście, po tym jak pierwszy klient dodał 8 laptopów do swojego koszyka, zabraknie 6 laptopów dla drugiego klienta. Dlatego, drugi klient powinien poczekać aż zostanie uaktualniony stan magazynu.

Możemy to zaprogramować korzystając z transakcji i wyjątków:

cart = Cart.create name: 'Laptop Eee PC 1000', quantity: 20

begin
 # Cart.transaction do
  item = Inventory.find_by_name cart.name
  item.on_hand -= cart.quantity
  item.save! # ActiveRecord::RecordInvalid: Validation failed: On hand can't be negative
  puts "Dopiero teraz można zakupić to co mamy w koszyku."
 # end
rescue
 puts "Sorka, laptopy właśnie się skończyły!"
end

Podobnie postępujemy z drugim klientem. Oczywiście, powyższy kod zamieniamy na metodę, np. o nazwie add_item, którą dodajemy do CartController.

Rodzime typy baz danych

I jak są tłumaczone z typów danych języka Ruby. Warto też przejrzeć przykłady w dokumentacji metody column

PostgreSQL:

activerecord/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb
ADAPTER_NAME = 'PostgreSQL'

NATIVE_DATABASE_TYPES = {
 primary_key: "serial primary key",
 string:   { name: "character varying", limit: 255 },
 text:    { name: "text" },
 integer:   { name: "integer" },
 float:    { name: "float" },
 decimal:   { name: "decimal" },
 datetime:  { name: "timestamp" },
 timestamp:  { name: "timestamp" },
 time:    { name: "time" },
 date:    { name: "date" },
 daterange:  { name: "daterange" },
 numrange:  { name: "numrange" },
 tsrange:   { name: "tsrange" },
 tstzrange:  { name: "tstzrange" },
 int4range:  { name: "int4range" },
 int8range:  { name: "int8range" },
 binary:   { name: "bytea" },
 boolean:   { name: "boolean" },
 xml:     { name: "xml" },
 tsvector:  { name: "tsvector" },
 hstore:   { name: "hstore" },
 inet:    { name: "inet" },
 cidr:    { name: "cidr" },
 macaddr:   { name: "macaddr" },
 uuid:    { name: "uuid" },
 json:    { name: "json" },
 ltree:    { name: "ltree" }
}

SQLite:

activerecord/lib/active_record/connection_adapters/sqlite3_adapter.rb
def native_database_types
 {
  :primary_key => default_primary_key_type,
  :string   => { :name => "varchar", :limit => 255 },
  :text    => { :name => "text" },
  :integer   => { :name => "integer" },
  :float    => { :name => "float" },
  :decimal   => { :name => "decimal" },
  :datetime  => { :name => "datetime" },
  :timestamp  => { :name => "datetime" },
  :time    => { :name => "time" },
  :date    => { :name => "date" },
  :binary   => { :name => "blob" },
  :boolean   => { :name => "boolean" }
 }
end