[WB//Rails4]

Autoryzacja z CanCan

[Ryan Bates]

Ryan Bates

CanCan is a simple authorization plugin that offers a lot of flexibility. Zamierzam to sprawdzić, dodając autoryzację do aplikacji „Blog + Devise”.

Zaczynamy od sklonowania repozytorium:

git clone git://sigma.ug.edu.pl/~wbzyl/rails4-blog.git

Teraz zmieniamy katalog:

cd rails4-blog

tworzymy tzw. tracking branch:

git checkout --track origin/devise

instalujemy gemy, migrujemy, zapełniamy bazę danymi testowymi:

bundle install --path=.bundle/gems
rake db:migrate
rake db:seed

Dalej, tak jak to opisałem w „Autentykacja z Devise“ konfigurujemy program pocztowy.

Teraz jesteśmy w miejscu w którym zakończyliśmy implementację autentykacji w Blogu z Devise.

Git zwyczaje

Autoryzację będziemy implementować na gałęzi cancan:

git checkout -b cancan

Na koniec instalujemy gem CanCan:

Gemfile
gem 'cancan'

i zmieniamy tytuł aplikacji.

I18N

Komunikaty wypisywane przez CanCan trzeba będzie kiedyś przetłumaczyć na język polski. Wszystkie komunikaty znajdziemy w dokumentacji ControllerAdditions:

config/locales/cancan.en.yml
en:
 unauthorized:
  manage:
   all: "Not authorized to %{action} %{subject}!"
   user: "Not allowed to manage other user accounts!"
  update:
   project: "Not allowed to update this project!"

Dodajemy powiązania między modelami

Ponieważ każdy użytkownik może utworzyć wiele postów (i komentarzy), więc między UserPost (i Comment) mamy powiązania jeden do wielu:

class Post < ActiveRecord::Base
 belongs_to :user
 has_many :comments, :dependent => :destroy

class Comment < ActiveRecord::Base
 belongs_to :user
 belongs_to :post

class User < ActiveRecord::Base
 has_many :posts, :dependent => :destroy
 has_many :comments, :dependent => :destroy

Pozostaje dodać w tabelach pole user_id:integer:

rails g migration add_user_id_to_post user_id:integer
rails g migration add_user_id_to_comment user_id:integer
rake db:migrate

Autoryzacja na podstawie roli

Wykorzystamy gem CanCan do dodania trzech ról do aplikacji. Dopuszczamy sytuację, że użytkownik może być przypisany do kilku ról.

Będziemy korzystać z gemu role_model. Dlaczego? Wyjaśni się to za chwilę.

Gemfile
gem 'role_model'

Więcej o „role based authorization” można poczytać na CanCan Wiki.

Zmiany w tabeli users

Informację o rolach będziemy zapisywać w tabeli users. W tym celu dodamy do tabeli nową kolumnę roles_mask:integer.

rails g migration add_rolesmask_to_user roles_mask:integer
rake db:migrate

Następnie w modelu User dopisujemy trochę kodu z README gemu role_model.

class User < ActiveRecord::Base
 include RoleModel

 attr_accessible :roles

 # optionally set the integer attribute to store the roles in,
 # :roles_mask is the default
 roles_attribute :roles_mask

 # declare the valid roles -- do not change the order if you add more
 # roles later, always append them at the end!
 roles :admin, :moderator, :author, :banned

Przyjrzymy się rolom na konsoli przerabiając przykłady z README:

rails console --sandbox

Zaczynamy od utworzenia nowego użytkownika:

u = User.new

role assignment:

u.roles = [:admin] # ['admin'] works as well
=> [:admin]

adding roles:

u.roles << :moderator

querying roles: get all valid roles that have been declared:

User.valid_roles

retrieve all assigned roles:

u.roles # aliased to role_symbols for DeclarativeAuthorization

check for individual roles:

u.has_role? :author # has_role? is also aliased to is?

check for multiple roles:

u.has_any_role? :author, :moderator  # has_any_role? is also aliased to is_any_of?
u.has_all_roles? :author, :moderator # has_all_roles? is also aliased to is?

see the internal bitmask representation (3 = 0b0011):

u.roles_mask

Umieszczamy przykładowe dane w bazie

Zaczynamy od:

rake db:drop
rake db:migrate

Następnie w pliku seed.rb wpisujemy kilku użytkowników:

db/seed.rb
User.create :email => 'matwb@ug.edu.pl',
 :password=> '123456', :password_confirmation => '123456',
 :roles => [:admin]
User.create :email => 'renia@somewhere.com',
 :password=> '123456', :password_confirmation => '123456',
 :roles => [:moderator]
User.create :email => 'bazylek@cats.com',
 :password=> '123456', :password_confirmation => '123456',
 :roles => [:author]
User.create :email => 'devil@hell.com',
 :password=> '123456', :password_confirmation => '123456',
 :roles => [:banned]

user_count = User.count

Dodajemy też sporo (197 dokładnie) postów:

humorists = File.readlines(Rails.root.join('db', 'humorists.u8'), "\n%\n")

humorists.map do |p|
 Post.create :content => p[0..-4], :title => Populator.words(2..5), :user_id => (1 + rand(user_count))
end

Dane z pliku db/seeds.rb „załadujemy” do bazy za pomocą rake:

rake db:seed

Na konsoli sprawdzamy, czy coś poszło nie tak:

User.all
Post.all
User.find(1).has_role? :admin
User.find(1).has_role? :banned

Scope it out

Zanim zabierzemy się za autoryzację musimy jeszcze dopisać kod, który spowoduje że zalogowany użytkownik będzie autorem swoich postów i swoich komentarzy. Zwyczajowo, określa się to co robi taki kod zwrotem scope it out.

W tym celu zmieniamy metodę createPostsController:

app/controllers/posts_controller.rb
def create
 # klasyczne scoping out
 @post = current_user.posts.build(params[:post])
 @post.save
 respond_with(@post)
end

oraz w CommentsController:

app/controllers/comments_controller.rb
def create
 # scoping out
 params[:comment][:user_id] = current_user.id
 @comment = @post.comments.build(params[:comment])
 @comment.save
 respond_with(@post, @comment, :location => @post)
end

Wybór roli w formularzach rejestracji

Zaczynamy od widoku częściowego _roles.erb:

app/views/devise/shared/_roles.erb
<p><%= f.label :roles %><br>
<% for role in User.valid_roles %>
 <%= check_box_tag "user[roles][]", role, @user.roles.include?(role) %>
 <%= role.to_s.humanize %>
<% end %></p>

który dodajemy do widoków rejestracji, new.html.erb:

app/views/devise/registrations/new.html.erb
<%= render :partial => "devise/shared/roles", :locals => {:f => f} %>

oraz edit.html.erb:

app/views/devise/registrations/edit.html.erb
<%= render :partial => "devise/shared/roles", :locals => {:f => f} %>

Uwaga do widoku edit: „Think about a profile page, where the user can edit all of their information, including changing their password. If they do not want to change their password they just leave the fields blank. This will try to set the password to a blank value, in which case is incorrect behavior.” W tej sprawie nic nie musimy robić. Devise zrobi to za nas!

Poprawki w widoku posts#show

W szablonie show.html.erb dopiszemy email autora postu, oraz email autora każdego komentarza:

app/views/posts/show.html.erb
<p><b>added by</b>
 <em><%= @post.user.email %></em>
</p>

Widok posts#index zostawiamy bez zmian. Dlaczego?

Zmiany w edycji postów

Do widoku częściowego dodamy możliwość edycji użytkownika (użyjemy listy rozwijanej), który dodał cytat.

app/views/posts/_form.html.erb
<%= simple_form_for(@post) do |f| %>
 <%= f.error_notification %>
 <div class="inputs">
  <%= f.input :title, :input_html => {:size => 60} %>
  <%= f.input :content, :input_html => {:rows => 4, :cols => 60} %>
  <p>
   <%= f.collection_select :user_id, User.all, :id, :email %>
   (select the author of this post)
  </p>
 </div>
 <div class="actions"><%= f.button :submit %></div>
<% end %>

Po co to robimy? Przecież teraz każdy zalogowany użytkownik może dodawany przez siebie cytat przypisać innemu użytkownikowi – a to nie ma sensu.

Ale po dodaniu autoryzacji, ograniczymy możliwość edycji użytkownika do admina i moderatora, usuwając element z collection_select – a to ma sens (chociaż moglibyśmy dopisać ten kod później).

Implementujemy autoryzację

[Autoryzacja]

Tyle przygotowań i poprawek w aplikacji. Dopiero po wprowadzeniu tych poprawek możemy zabrać się za implementację autoryzacji. Dlaczego? Powinno się to za chwilę wyjaśnić.

Uprawnienia użytkowników (autoryzację) definiujemy w klasie Ability. Uruchamiamy generator:

rails generate cancan:ability
 create app/models/ability.rb

i zaglądamy do wygenerowanego kodu:

app/models/ability.rb
class Ability
 include CanCan::Ability

 def initialize(user)
 # Define abilities for the passed in user here. For example:
 #  user ||= User.new # guest user (not logged in)
 #  if user.admin?
 #   can :manage, :all
 #  else
 #   can :read, :all
 #  end
 # The first argument to `can` is the action you are giving the user permission to do.
 # If you pass :manage it will apply to every action. Other common actions here are
 # :read, :create, :update and :destroy.
 # The second argument is the resource the user can perform the action on. If you pass
 # :all it will apply to every resource. Otherwise pass a Ruby class of the resource.
 # The third argument is an optional hash of conditions to further filter the objects.
 # For example, here the user can only update published articles.
 #  can :update, Article, :published => true
 #
 # See the wiki for details: https://github.com/ryanb/cancan/wiki/Defining-Abilities
 end
end

gdzie do metody initialize przekazywany jest obiekt user. W metodzie initialize określamy, to co może user.

Guest users

Autoryzację będziemy implementować małymi kroczkami. Zaczniemy od umożliwienia każdemu użytkownikowi (guest user) wykonania akcji index oraz show dla zasobu Post:

app/models/ability.rb
class Ability
 include CanCan::Ability

 def initialize(user)
  user ||= User.new # guest user
  # every user
  can :read, Post
 end
end

Co oznacza :read powyżej? Wiersz ten moglibyśmy wymienić na:

can [:index, :show], Post

Ale taki kod jest mniej czytelny. Dlatego CanCan definiuje kilka czytelniejszych aliasów:

alias_action :index, :show, :to => :read
alias_action :new, :to => :create
alias_action :edit, :to => :update

Alias :manage użyty z skrótem :all też jest bardziej zrozumiały:

can :manage, :all       # has permission to do anything to any model

Autoryzację dla modelu Post uaktywniamy dopisując do kodu PostController:

app/controllers/posts_controller.rb
class PostsController < ApplicationController
 load_and_authorize_resource

CanCan jest kontrolerem napisanym w stylu RESTful, co oznacza że możemy usunąć z kodu kontrolera wszystkie linjki zaczynające się od (tylko liczba pojedyncza):

@post = ...

ponieważ „resource is already loaded and authorized”.

Teraz możemy sprawdzić jak to działa. Logujemy się i próbujemy wyedytować jakiś cytat. Po kliknieciu w link Edit powinniśmy zobaczyć taki komunikat:

CanCan::AccessDenied in PostsController#edit
Not authorized to edit post!

Oczywiście, ten wyjątek powinniśmy jakoś obsłużyć. Zrobimy to tak, jak zostało to przedstawione w 3. Handle Unauthorized Access, czyli dopiszemy w pliku application_controller.rb obsługę wyjątku:

app/controllers/application_controller.rb
class ApplicationController < ActionController::Base
 rescue_from CanCan::AccessDenied do |exception|
  redirect_to root_url, :alert => exception.message
 end
end

Teraz sprawdzamy jak to działa klikając ponownie link Edit. Jest lepiej?

Comments

Każdy użytkownik może też przeglądać komentarze. Tak jak powyżej dopisujemy do CommentsController

app/controllers/comments_controller.rb
class CommentsController < ApplicationController
 load_and_authorize_resource

oraz w klasie Ability zamieniamy wiersz:

can :read, Post

na

can :read, [Post, Comment]

restartujemy aplikację i sprawdzamy jak to wszystko działa. Klikamy w jakiś link Show i próbujemy usunąć lub dodać jakiś komentarz. Powinno się to zakończyć przekierowaniem na stronę główną aplikacji z wiadomością flash:

Not authorized to create comment!

Niepotrzebne linki

Następną rzeczą, którą zrobimy będzie ukrycie linków EditDestroy przed guest users. Nie mają oni uprawnień do edycji i usuwania postów lub komentarzy, więc nic im po takich linkach.

W kodzie poniżej będziemy korzystać z metod can? i cannot?. Zaczniemy od zmian w widoku posts/index.html.erb:

app/views/posts/index.html.erb
<h1>Listing posts</h1>
<%= render :partial => 'post', :collection => @posts %>
<% if can? :create, Post %>
 <p class="links bottom"><%= link_to 'New Post', new_post_path %></p>
<% end %>

oraz w widoku częściowym posts/_post.html.erb:

app/views/posts/_post.html.erb
<article>
 <h4><%= post.title %></h4>
 <div><%= post.content %></div>
 <div class="links">
  <%= link_to 'Show', post %>
  <% if can? :update, post %>
   | <%= link_to 'Edit', edit_post_path(post) %>
  <% end %>
  <% if can? :destroy, post %>
   | <%= link_to 'Destroy', post, :confirm => 'Are you sure?', :method => :delete %>
  <% end %>
  </div>
</article>

Następnie w pliku posts/show.html.erb poprawiamy dwie rzeczy (które?):

app/views/posts/show.html.erb
<h2><%= @post.title %></h2>
...
<div class="links">
 <% if can? :update, @post %>
  <%= link_to 'Edit', edit_post_path(@post) %> |
 <% end %>
 <%= link_to 'Back', posts_path %>
</div>

<% if @post.comments.any? %>
<h3>Comments</h3>
<article>
 <%= render :partial => 'comments/comment', :collection => @post.comments %>
</article>
<% end %>
<% if can? :create, Comment %>
 <h3>Add new comment</h3>
 <%= render :partial => 'comments/form' %>
<% end %>

Z kodu powyżej widać, że musimy jeszcze zajrzeć do widoku częściowego comments/_comment.html.erb, gdzie mamy jedną rzecz do poprawy:

app/views/comments/_comment.html.erb
<article>
 <div class="comment"><%= comment.content %></div>
 <div class="email"><b>added by</b>
  <em><%= comment.user.email %></em>
 </div>
</article>
<% if can? :destroy, comment %>
 <p><%= link_to "Delete", [@post, comment], :confirm => 'Are you sure?', :method => :delete %></p>
<% end %>

Doprecyzowujemy Abilities

Teraz zabierzemy się za powiązanie abilities z wprowadzonymi rolami: admin, moderator, author i banned.

Zaczniemy od uprawnień admina, który może wszystko:

class Ability
 include CanCan::Ability

 def initialize(user)
  user ||= User.new
  if user.has_role? :admin
   can :manage, :all
  else
   can :read, [Post, Comment]
  end
 end
end

Po wprowadzeniu poprawek, sprawdzamy jak to działa. Najpierw logujemy się jako admin, a następnie jako zwykły użytkownik. W pliku db/seed.rb znajdziemy przykładowych użytkowników.

Następnie przydzielimy uprawnienia autorowi, który może dodawać, edytować i usuwać swoje posty i komentarze:

class Ability
 include CanCan::Ability

 def initialize(user)
  user ||= User.new

  if user.has_role? :admin
   can :manage, :all
  elsif user.has_role? :author
   can [:read, :create], [Post, Comment]
   can [:update, :destroy], [Post, Comment], :user_id => user.id
  else
   can :read, [Post, Comment]
  end
 end
end

Na koniec zajmiemy się uprawnieniami moderatora, który może tylko edytować i usuwać dowolne posty i komentarze (ale nie może dodawać żadnych postów i komentarzy):

class Ability
 include CanCan::Ability

 def initialize(user)
  user ||= User.new

  if user.has_role? :admin
   can :manage, :all
  elsif user.has_role? :author
   can [:read, :create], [Post, Comment]
   can [:update, :destroy], [Post, Comment], :user_id => user.id
  elsif user.has_role? :moderator
   can [:read, :update, :destroy], [Post, Comment]
  else
   can :read, [Post, Comment]
  end
 end
end

„Wiążemy luźne końce”

Powinniśmy jeszcze zadbać o to, aby autor nie mógł przypisać nowego postu lub komentarza innemu użytkownikowi.

Niestety, nie wystarczy ukryć rozwijalnej listy „Zmień użytkownika” przed autorami. Autor może przechwycić wysyłany formularz, na przykład za pomocą rozszerzenia Web Developer lub Tamper Data przeglądarki Firefox, i zmienić wysyłane dane.

Wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem będzie zignorowanie przesyłanego id użytkownika w params[:fortune] w metodach updatecreate w kontrolerze PostsController i ustawienie go na current_user.id:

def update
 if current_user.role? :author
  params[:post][:user_id] = current_user.id
 end
 @post.update_attributes(params[:post])
 respond_with(@post)
end

def create
 @post = current_user.posts.build(params[:post])
 @post.user = current_user # przebijamy ustawienia z formularza
 @post.save
 respond_with(@post)
end

Zanim ukryjemy rozwijalną listę select przed autorami, jeszcze jedna poprawka w kodzie kontrolera:

def new
 @post.user = current_user # ustaw użytkownika na liście select
end

Uwaga: Analogiczne zmiany powinniśmy zrobić w kodzie kontrolera CommentsController.

Jeśli cały ten kod działa, to zabieramy się za ukrycie listy rozwijanej przed autorami (ale nie adminami i moderatorami).

W tym celu w widoku posts/_form.html.erb podmieniamy akapit z „select the author of this post” na:

app/views/posts/_form.html.erb
<% if !current_user.has_role?(:author) %>
<p>
 <%= f.collection_select :user_id, User.all, :id, :email %>
 (select the author of this post)
</p>
<% end %>

Kosmetyka widoków

Dwie rzeczy możnaby / należałoby zmienić w widoku posts/index.html.erb:

 1. Autorzy powinni po zalogowaniu widzieć tylko swoje cytaty.
 2. Admini i moderatorzy powinni po zalogowaniu widzieć kto dodał cytat.

Dlaczego? Argumenty za? Argumenty przeciw?

Punkt 1. zaprogramujemy podmieniając w posts_controller.rb metodę index:

app/controllers/posts_controller.rb
def index
 if current_user && current_user.has_role?(:author)
  @posts = current_user.posts.order('created_at DESC')
 else
  @posts = Posts.order('created_at DESC')
 end
end

W kodzie powyżej uwaględniamy uprawnienia adminów, moderatorów oraz niezalogowanych użytkowników.

Pozostaje punkt 2:

app/views/posts/_post.html.erb
<article>
 <h4><%= post.title %></h4>
 <div>
   <%= post.content %>
   <% if current_user && (current_user.has_role?(:admin) || current_user.has_role?(:moderator)) %>
    <div class="email">added by <em><%= post.user.email %></div>
   <% end %>
 </div>
 ...