[WB//Rails4]

Konfiguracja środowiska dla Rails 3

W użyciu jest wiele implementacji i wersji języka Ruby. Dla przykładu: Ruby MRI w wersjach 1.8.7, 1.9.2, Ruby Enterprise Edition – 1.8.7, jRuby – 1.5.0, Rubinius – 1.0.1, MagLev, IronRuby – 1.0. Po trosze wynika to z popularności frameworka Ruby on Rails.

Ruby Version Manager umożliwia zainstalowanie i przełączanie się między różnymi implementacjami i wersjami języka Ruby. Jest to ważne teraz, ponieważ aktualnie przechodzimy z wersji 1.9 na wersję 2.0.

Zanim zaczniemy pracę z Ruby on Rails powinniśmy też skonfigurować konsolę języka Ruby (irb) oraz konsolę frameworka Ruby on Rails (rails console).

Zestawy gemów

W trakcie instalacji dla każdej wersji Rubiego tworzone są dwa zestawy gemów (ang. gemset):

Do zestawu global dodajemy gemy używane we wszystkich projektach. Na przykład

rvm use ruby-2.2.1@global
gem install bundler rails
rvm use ruby-2.2.1

lub to samo, ale krócej:

rvm @global do gem update

Gemy & Bundler

Zazwyczaj gemy instalujemy w swoim katalogu domowym:

bundle install --path=$HOME/.gems

albo dla każdej aplikacji osobno:

bundle install --path=.bundle/gems

Od tej chwili, polecenie bundle będzie instalować gemy w podanej lokalizacji.

Konfiguracja konsoli

Oto moja konfiguracja konsoli (dla Ruby i dla Rails):

~/.irbrc
require 'irb/completion'
require 'irb/ext/save-history'
IRB.conf[:SAVE_HISTORY] = 1000
IRB.conf[:HISTORY_FILE] = "#{ENV['HOME']}/.irb_history"
IRB.conf[:PROMPT_MODE] = :SIMPLE

# remove the SQL logging
# ActiveRecord::Base.logger.level = 1 if defined? ActiveRecord::Base

# break out of the Bundler jail
# from https://github.com/ConradIrwin/pry-debundle/blob/master/lib/pry-debundle.rb

# add hirb gem to Gemfile
if defined? Rails
 begin
  require 'hirb'
  Hirb.enable
 rescue LoadError
 end
end

oraz gemów:

~/.gemrc
gem: --no-rdoc --no-ri
:verbose: true
:benchmark: false

Dokumentacja online

Instalujemy gemy:

gem install rdoc rdoc-data

Wykonujemy polecenia:

rdoc-data

W katalogu doc aplikacji Rails tworzymy katalog rails z dokumentacją API Rails oraz katalog guides z samouczkami:

git clone git://github.com/rails/rails.git
cd rails
... bundle install ...
rake rdoc
cd railties
rake generate_guides

Zobacz też:

gem help server

Sprawdzamy jak to działa:

ri Array#each
ri validates
ri ActiveModel::Validations::ClassMethods#validates
ri find

Misc

Znak zachęty można zdefiniować samemu. Oto przykład:

IRB.conf[:PROMPT][:CUSTOM] = {
 :PROMPT_I => ">> ",
 :PROMPT_N => ">> ",
 :PROMPT_S => nil,
 :PROMPT_C => ">> ",
 :RETURN => "%s\n"
}
IRB.conf[:PROMPT_MODE] = :CUSTOM

Roadmap for Learning Rails

Roadmap specially designed for a beginner to navigate their way to Rails mastery.

[Learning Rails Roadmap]

Źródło