[WB//Rails4]

Mongoid + OmniAuth via GitHub

TODO:

 1. Zamiast google gauges użyć d3.js style gauges albo (prostsze) Donut Multiples.
 2. Jeszcze lepsze rozwiązanie, to skorzystać z Material Design Lite Components in HTML/CSS/JS; zob. strona Get MDL – szablon Dashboard.

☸ Mongo links:

☸ Simple Form:

☸ OmniAuth:

☸ LESS + Twitter Bootstrap:

☸ Fonty z ikonkami:

☺☕♥ ⟵ kody takich znaczków odszuka za nas Shapecatcher Benjamina Milde. My musimy je tylko naszkicować.

☸ Hosting:

[Genesis, Selling England by the Pound]

Genesis, Selling England by the Pound

Lista obecności, 12/13

… to prosta aplikacja CRUD do zrządzania listą obecności studentów.

Dane studentów zapisywane będą w bazie MongoDB. Do zarządzania bazą wykorzystamy gem Mongoid. Autentykacja to OmniAuth ze strategią omniauth-github. Autoryzację zaprogramujemy sami.

Kod gotowej aplikacji umiesciłem w (prywatnym) repozytorium Git na serwerze Bitbucket:

Budowanie aplikacji zaczynamy od skopiowania szablonu aplikacji mongoid+omniauth-twitter i zmienienia w plikach:

wartości tych stałych:

# Your secret key for verifying the integrity of signed
# cookies. If you change this key, all old signed
# cookies will become invalid! Make sure the secret
# is at least 30 characters and all random, no regular
# words or you'll be exposed to dictionary attacks.
MongoidOmniauthTwitter::Application.config.secret_token = '1955..[cut]..2012'

# Use the database for sessions instead of the cookie-based default,
# which shouldn't be used to store highly confidential information
MongoidOmniauthTwitter::Application.config.session_store :cookie_store,
 key: '_lista_obecnosci_2013_session

Po wprowadzeniu tych poprawek, zajmiemy się większymi poprawkami w wygenerowanym kodzie. Dopiero po tych zmianach przystąpimy do pisania kodu aplikacji.

Konfiguracja bazy MongoDB

Podmieniamy zawartość pliku mongoid.yml na:

config/mongoid.yml
development:
 sessions:
  default:
   database: lista_obecnosci_2013_development
   hosts:
    - localhost:27017
production:
 sessions:
  default:
   database: lista_obecnosci_2013_production
   hosts:
    - localhost:27017
test:
 sessions:
  default:
   database: lista_obecnosci_2013_test
   hosts:
    - localhost:27017
   options:
    consistency: :strong
    # In the test environment we lower the retries and retry interval to
    # low amounts for fast failures.
    max_retries: 1
    retry_interval: 0

LESS

W pliku application.css.less podmieniamy linie kodu z require na:

*= require_self
*= require bootstrap_and_overrides.css

Dodajemy pusty plik app/assets/stylesheets/lista_obecnosci.less.

Na końcu pliku bootstrap_and_overrides.css.less dopisujemy:

app/assets/stylesheets/bootstrap_and_overrides.css.less
@import "lista_obecnosci";

Kod LESS zmieniający wygląd aplikacji będziemy wpisywać w pliku lista_obecnosci.less. Na razie zwiększymy rozmiar fontu, odstęp międzywierszowy (interlinię) oraz podmienimy kilka kolorów:

app/assets/stylesheets/lista_obecnosci.less
@baseFontSize: 18px;
@baseLineHeight: 26px;
@textColor: black;

@navbarBackground: black;
@navbarBackgroundHighlight: black;
@navbarText: white;

@navbarBrandColor: #FF9800;

@navbarLinkColor: white;
@navbarLinkColorHover: #7E8AA2;
@navbarLinkColorActive: @navbarLinkColorHover;

Usuwamy timestamps

Pliki z danymi studentów zwykle otrzymuję z sekretariatu Instytutu Informatyki. Pliki są w formacie OpenOffice lub Excel. Dane każdej grupy są zapisane w osobnych plikach. Format danych w każdym pliku jest „ciut” inny.

Dane możemy zaimportować do bazy korzystając z programu mongoimport:

terminal
mongoimport --drop \
 -d lista_obecnosci_2013_development -c students \
 --headerline --type csv wd.csv

Niestety, w ten sposób nie można zapisać w kolekcji dat (atrybuty created_atupdated_at).

Uwaga: Aby dodać daty, wystarczy po zaimportowaniu danych wykonać na konsoli Rails:

Student.find_each(&:save!)

Jednak daty można zapisać w kolekcji, o ile dane będą w formacie JSON:

{
 "first_name" : "Jan",
 "last_name" : "Kuszelas",
 "login" : "jkuszelas",
 "class_name" : "nosql",
 "updated_at" : { "$date" : 1355365444000 },
 "created_at" : { "$date" : 1355365444000 }
}

Do zapisu dat używamy deskryptora $date. (Cały JSON musimy zapisać jednym wierszu.)

Uwaga: Na konsoli mongo możemy sprawdzić jaką datę przedstawia 1355365444000 w taki sposób:

new Date(1355365444000) //=> ISODate("20121213T02:24:04Z")

Jak widać daty wprowadzają duże zamieszanie w trakcie importu danych. Ale po włączeniu obsługi dat do każdego modelu:

include Mongoid::Timestamps

korzystanie z nich nie sprawia już żadnego problemu.

Ponieważ nie będziemy używać dat w aplikacji usuniemy kod który z nich korzysta. Daty pozostawimy tylko w modelu Role.

OmniAuth + Github + Private ENV Variables

Dokumentacja OmniAuth i strategii OmniAuth GitHub:

Sposoby na „Keeping Environment Variables Private” opisano tutaj:

Z pliku Gemfile usuwamy gem omniauth-twitter, a zamiast niego dopisujemy gem omniauth-github po czym instalujemy gemy:

bundle install

W kontrolerze SessionsControllers w metodzie new podmieniamy ścieżkę /auth/twitter na /auth/github:

class SessionsController < ApplicationController
 def new
  redirect_to '/auth/github'
 end

Pozostało jeszcze zarejestrować aplikację na GitHubie.

Jeśli zamierzamy korzystać ze strategii omniauth-twitter, to aplikację rejestrujemy na Twitterze. Więcej szczegółów znajdziemy w Rails Tutorial for OmniAuth with Mongoid.

Ważne: Jeśli aplikacja będzie działać na localhost:3000, to w trakcie rejestracji na w GitHubie formularzu wpisujemy:

URL:   http://wbzyl.inf.ug.edu.pl/rails4/mongodb
Callback: http://localhost:3000

(Oczywiście, powyżej podajemy jakiś swój URL)

Jeśli — na sigma.ug.edu.pl:3000, to wpisujemy:

URL:   http://wbzyl.inf.ug.edu.pl/rails4/mongodb
Callback: http://sigma.ug.edu.pl:3000

(Oczywiście zamiast portu 3000 podajemy port na którym będzie działać nasza aplikacja na Sigmie; URL – jw.)

Następnie ze strony omniauth-github kopiujemy do pliku omniauth.rb kod, który dostosowujemy do konwencji Rails:

config/initializers/omniauth.rb
OmniAuth.config.logger = Rails.logger

raw_config = File.read("#{ENV['HOME']}/.credentials/applications.yml")
github = YAML.load(raw_config)['github']
Rails.application.config.middleware.use OmniAuth::Builder do
 provider :github, github['omniauth_provider_key'], github['omniauth_provider_secret']
end

Dane zarejestrowanej na GitHubie aplikacji wpisujemy w pliku applications.yml w taki sposób:

.credentials/applications.yml
github:
 omniauth_provider_key: tutaj wklejamy klucz Client ID
 omniauth_provider_secret: tutaj wklejamy klucz Client Secret

Ważne: Nie usuwamy wygenerowanego kodu, tylko go wykomentowujemy. Kod się jeszcze przyda przy wdrażaniu aplikacji na Heroku.

I to by było tyle, jeśli chodzi o oczywiste poprawki w aplikacji wygenerowanej za pomocą generatora aplikacjii Rails Composer. Było tego całkiem sporo!

[Coding Drunk]

Blogogrraphie

Zaczynamy kodzenie aplikacji

(Oczywiście kodzenie to pisanie kodu.)

Kodzenie zaczynamy od poprawek w wygenerowanym rusztowaniu dla modelów UserStudent.

Użytkownik zalogowany przez swoje konto na Githubie może być studentem bywającym na jednym lub kilku prowadzonych przeze mnie laboratoriach (dwa wytłuszczone rzeczowniki = dwa modele).

Z powyższego opisu wynika, że między modelami UserStudent jest relacja jeden do wielu.

Autentykację (czyli sprawdzenie tożsamości użytkownika) scedujemy na GitHuba. Użyjemy gemu OmniAuth i strategii OmniAuth-GitHub.

Do autoryzacji (czyli przydzielania uprawnień) użyjemy gemu Rolify. Utworzymy dwie role: „Admin” i „Owner”. Admin w zasadzie może przeprowadzać dowolne operacje na dokumentach. Wyjątkiem będzie zmienianie niektórych atrybutów otrzymanych z GitHuba, na przykład uid lub nickname. Owner może przeglądać tylko swoje dane i może zmieniać wartości tylko niektórych atrybutów, na przykład full_name lub login. Wartości pozostałych atrybutów, przykładowo presences lub comments, może zmieniać tylko Admin.

W aplikacji użyję gemu strong_parameters do filtrowania atrybutów. Przykładowo, Adminowi odfiltrujemy atrybuty uidnickname, a Ownerowi – class_name i comments.

Tworzenie ról za pomocą Rolify

Metoda resourcify gemu rolify pozwala na powiązanie roli z konkretnym lub dowolnym egzemplarzem modelu. Aby utworzyć taką rolę dopisujemy resourcify do modelu:

student.rb
class Student
 include Mongoid::Document
 resourcify

Teraz role powiązane z modelem tworzymy za pomocą metody add_role lub grant. Przykładowo tak kodujemy role dla konkretnego użytkownika:

# przyjmujemy, że Student belongs_to User
user = User.first
student = Student.first

# rola powiązana z dowolnym egzemplarzem modelu (nie będziemy korzystać)
user.add_role :student, Student
user.grant  :student, Student

# rola powiązana z konkretnym egzemplarzem modelu
student.user.add_role :owner, student
student.user.grant  :owner, student

Role nie powiązane z żadnymi zasobami, to role globalne, przykładowo:

user.add_role :admin   # rola globalna

Więcej przykładów znajdziemy na wiki.

Na czym polega technika „strong parameters”?

W Rails 3 problem „mass-assignment” zwalczamy za pomocą attr_accessible. W Rails 4 – będziemy używać techniki strong parameters. Technika ta polega na odfiltrowywaniu niektórych parametrów z hasza params.

Jak zabezpieczaliśmy się przed „mass-assignment” w Rails 3:

Zanim skorzystamy z tej techniki musimy usunąć już wygenerowaną autoryzację – usuwamy gem cancan z Gemfile, usuwamy plik ability.rb z katalogu models, a w pliku application_controller.rb wykomentowujemy końcowy fragment. W aplikacji Rails 3 trzeba też zainstalować gem strong parameters.

Klasa ActionController::Parameters definuje dwie metody:

Jak używać tych metod jest opisane tutaj:

Oto prosty przykład użycia:

console
params = ActionController::Parameters.new({
 user: {
  name: 'Octocat',
  age: 4,
  role: 'admin'
 }
})
# => {"user"=>{"name"=>"Octocat", "age"=>4, "role"=>"admin"}}

# celowa pomyłka: :person zamiast :user
permitted = params.require(:person).permit(:name, :age)
# => ActionController::ParameterMissing: key not found: person

params.require(:user).permit(:age)
# => {"age"=>4}

permitted = params.require(:user).permit(:name, :age)
# => {"name"=>"Octocat", "age"=>4}

permitted      # => {"name"=>"Octocat", "age"=>4}
permitted.class   # => ActionController::Parameters
permitted.permitted? # => true

permitted.include? :admin # => false

User.first.update_attributes!(permitted)
# => #<User id: 1, name: "Octocat", age: 4, role: "admin">

Model User

Na razie widok index dla users prezentuje się tak:

[Lista obecności / Users, 12/13]

Scaffold + Bootstrap – w sumie banał i rutyna. Widok ten jest dostępny tylko dla Admina. Niechybnie Admin będzie chciał go poprawić.

GitHub i OmniAuth

Po zalogowaniu się użytkownika w aplikacji, zapisujemy jego dane przesłane z Githuba w kolekcji users; gdy w danych brak jest adresu email, to prosimy użytkownika o jego wpisanie. Pierwszy zalogowany użytkownik będzie Adminem.

Cały ten proces jest zaprogramowany w kodzie kontrolera SessionsController:

class SessionsController < ApplicationController
 def new
  # does not work with when deployed to passenger sub-uri
  # redirect_to '/auth/github'
  # but this does work
  redirect_to(request.env['SCRIPT_NAME'].to_s + '/auth/github')
 end

 def create
  auth = request.env["omniauth.auth"]

  unless user = User.where(provider: auth['provider'], uid: auth['uid'].to_s).first
   user = User.create_with_omniauth(auth)
   if User.count == 1    # make the first user an admin
    user.add_role :admin  # add global role
   else
    user.grant :owner, user # add local role
   end
  end

  session[:user_id] = user.id

  if user.email.blank?
   redirect_to edit_user_path(user), notice: "Please enter your email address."
  else
   redirect_to root_url, notice: "Signed in!"
  end
 end

 def destroy
  reset_session
  redirect_to root_url, notice: "Signed out!"
 end
 def failure
  redirect_to root_url, alert: "Authentication error: #{params[:message].humanize}"
 end
end

Czym jest OmniAuth?

OmniAuth is a library that standardizes multi-provider authentication for web applications. […] Once the user has authenticated OmniAuth simply sets a special hash called the Authentication Hash on the Rack environment:

sessions_controller.rb
request.env['omniauth.auth']

This information is meant to be as normalized as possible. Some fields will always be present:

Pozostałe pola są opisane na wiki w artykule Auth Hash Schema.

UID, na przykład użytkownika octocat, możemy sprawdzić wykonując polecenie:

curl -i https://api.github.com/users/octocat

Wartość wpisana w polu ID to UID użytkownika na serwerze GitHub. Przykładowo UID użytkownika octocat to 583231.

Poprawki w kodzie modelu User

W modelu User usuwamy attr_accessible, dopisujemy powiązanie z (jeszcze nieistniejącym) modelem Student, dodajemy kod dla atrybutu nickname:

user.rb
class User
 include Mongoid::Document

 has_many :students, dependent: :delete

 rolify # https://github.com/EppO/rolify

 field :provider, type: String
 field :uid, type: String
 field :name, type: String
 field :email, type: String   # Github – optional
 field :nickname, type: String # Github – login

 # run 'rake db:mongoid:create_indexes' to create indexes
 index({ email: 1 }, { unique: true, background: true })

 default_scope asc(:nickname)

 def self.create_with_omniauth(auth)
  create! do |user|
   user.provider = auth['provider']
   user.uid = auth['uid']
   if auth['info']
     user.name = auth['info']['name'] || ""
     user.email = auth['info']['email'] || ""
     user.nickname = auth['info']['nickname'] || ""
   end
  end
 end
end

Autoryzacja użytkowników

W kontrolerze będziemy tylko filtrować atrybuty. Autoryzację przeniesiemy do ApplicationController i klasy Permission.

users_controller.rb
class UsersController < ApplicationController
 before_filter :authorize

 def index
  @users = User.all
 end
 def edit
  @user = User.find(params[:id])
  # email attribute
 end
 def update
  @user = User.find(params[:id])
  if @user.update_attributes(user_params)
   redirect_to root_url
  else
   render :edit
  end
 end
 def destroy
  @user = User.find(params[:id])
  @user.destroy

  respond_to do |format|
   format.html { redirect_to users_url }
   format.json { head :no_content }
  end
 end

 private

  def user_params
   # params[:user]
   if current_user.has_role? :admin
    params.require(:user).permit(:role_ids, :name, :email)
   else
    params.require(:user).permit(:email)
   end
  end
  def current_resource
   @current_resource ||= User.find(params[:id]) if params[:id]
  end
end

Pozostałe metody użyte w kodzie kontrolera są zdefiniowane w ApplicationController:

application_controller.rb
class ApplicationController < ActionController::Base
 protect_from_forgery

 delegate :allow?, to: :current_permission
 helper_method :allow?

 private
  def current_user
   begin
    @current_user ||= User.find(session[:user_id]) if session[:user_id]
   rescue Exception => e
    nil
   end
  end
  helper_method :current_user

  def authorize
   if !current_permission.allow?(params[:controller], params[:action], current_resource)
    redirect_to root_url, alert: "Only admin can access this page."
   end
  end
  def current_permission
   @current_permission ||= Permission.new(current_user)
  end
  def current_resource
   nil
  end

  def user_signed_in?
   return true if current_user
  end
  helper_method :user_signed_in?
end

Dane użytkowników może przeglądać i edytować tylko Admin, z wyjątkiem atrybutu email, który edytować może też właściciel.

Uprawnienia są przydzielane w klasie Permission. Do sprawdzania uprawnień napiszemy metodę allow?

app/models/permission.rb
class Permission < Struct.new(:user)
 def allow?(controller, action, resource = nil)
  if user
   return true if controller == "users" && action.in?(%w[index destroy]) &&
    user.has_role?(:admin)
   return true if controller == "users" && action.in?(%[edit update]) &&
    (user.has_role?(:admin) || user.has_role?(:owner, resource))
  end

  false
 end
end

Powyższy kod wzorowany jest na Authorization from Scratch Part 1 R. Batesa.

Scaffolding Student

Stroną główną aplikacji „Lista obecności” jest strona na której można zobaczyć ile razy student był obecny na zajęciach i na której można edytować dane studentów (oczywiście, obecności też):

[Lista obecnsosci 12/13]

Jak widać na powyższym obrazku, obecności nie były jeszcze sprawdzane. Stąd „0” w pierwszej kolumnie.

Generujemy rusztowanie dla modelu Student. Oczywiście w aplikacji „Lista obecności” nie może zabraknąć atrybutu obecność uwagi:

terminal
rails generate scaffold Student \
 first_name:String last_name:String \
 login:String \
 repository:String \
 class_name:String group:String \
 presences:Array \
 comments:String
rm app/assets/stylesheets/scaffolds.css.less

Widoki wygenerowane ze scaffold widoki nie korzystają z Twitter Bootstrap. Aby to zmienić, nadpisujemy je za pomocą generatora:

rails generate bootstrap:themed students

Model

Do wygenerowanego kodu dopisujemy wartości domyślne atrybutów do modelu oraz powiązanie z modelem User:

student.rb
class Student
 include Mongoid::Document

 resourcify # https://github.com/EppO/rolify/wiki/Configuration

 belongs_to :user

 field :first_name, type: String
 field :last_name, type: String
 field :login, type: String
 field :presences, type: Array
 field :class_name, type: String, default: "unallocated"
 field :group, type: Integer, default: 0
 field :comments, type: String
 field :repository, type: String

 default_scope asc(:last_name, :first_name)

 # wirtualne atrybuty: full_name, presences_list
 def full_name
  [first_name, last_name].join(' ')
 end
 def full_name=(name)
  split = name.split(' ', 2)
  self.first_name = split.first
  self.last_name = split.last
 end
 def presences_list
  presences.to_a.join(' ') # .to_a handles nil attribute
 end
 def presences_list=(string)
  list = string.strip.split(' ') # najpierw strip, później split
  set(:presences, list)
 end
 def presences_length
  presences.to_a.length
 end
end

Widoki

Formularz:

_form.html.erb
<%= simple_form_for @student, html: { class: 'form-horizontal' } do |f| %>
 <%= f.input :full_name, placeholder: 'Imię Nazwisko', hint: 'Imię Nazwisko' %>
 <%= f.input :login %>
 <%= f.input :presences_list, label: "Presences (m-d)", input_html: { class: "span8"} %>
 <%= f.input :class_name, as: :select,
       collection: { "nieprzydzielony" => "unallocated",
              "architektura serwisów internetowych" => "asi",
              "języki programowania" => "jp",
              "projekt zespołowy" => "pz",
              "techniki internetowe" => "ti",
              "technologie nosql" => "nosql" },
       input_html: { class: "span8", disabled: false } %>

 <%= f.association :user, collection: User.only(:nickname), label_method: :nickname %>

 <%= f.input :comments, as: :text, input_html: { class: "span8", rows: "6" } %>
 <%= f.input :repository, input_html: { class: "span8"} %>
 <div class="form-actions">
  <%= f.button :submit, class: 'btn-primary' %>
  <%= link_to t('.cancel', default: t("helpers.links.cancel")),
        students_path, class: 'btn' %>
 </div>
<% end %>

Poprawki w widoku index:

index.html.erb
<%- model_class = Student -%>
<div class="page-header">
 <h4><%= link_to raw("<i class='icon-user icon-large'></i>  ") +
       t('.new', default: t("helpers.links.new")),
       new_student_path, class: 'btn btn-primary' %>
   <%=t '.title', default: model_class.model_name.human %>
 </h4>
</div>
<table class="table table-striped">
 <thead>
  <tr>
   <th>#</th>
   <th><%= model_class.human_attribute_name(:full_name) %></th>
   <th><%= model_class.human_attribute_name(:login) %></th>
   <th><%= model_class.human_attribute_name(:class_name) %></th>
   <th>GitHub</th>
   <th><%=t '.actions', :default => t("helpers.actions") %></th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <%= render partial: "student", collection: @students %>
 </tbody>
</table>

Wiersz tabeli z danymi studenta renderujemy w widoku częściowym student:

<tr>
 <td><%= student.presences_length %></td>
 <td><%= student.full_name %></td>
 <td><%= student.login %></td>
 <td><%= student.class_name %></td>
 <td><%= link_to_if_on_github student %></td>
 <td>
  <%= link_to t('.edit', default: t("helpers.links.edit")),
        edit_student_path(student), class: 'btn btn-mini' %>
  <%= link_to t('.destroy', default: t("helpers.links.destroy")),
        student_path(student),
        method: :delete,
        data: { confirm:
         t('.confirm',
          default: t("helpers.links.confirm",
           default: 'Are you sure?')) },
        class: 'btn btn-mini btn-danger' %>
 </td>
</tr>

Podobne poprawki wprowadzamy w pozostałych widokach.

Kontroler

Dopisujemy authorize, students_paramscurrent_resource. W metodzie update zamieniamy przekierowanie z student_path na root_path.

Rolę :owner dodamy użytkownikowi, którego dane zostały uaktualnione danymi z GitHuba z kolekcji User. Tę rolę ograniczamy do dopiero co uaktualnionego egzemplarza modelu Student.

class StudentsController < ApplicationController
 before_filter :authorize

 def update
  @student = Student.find(params[:id])
  respond_to do |format|
   if @student.update_attributes(student_params)

    # scope role to a resource instance
    @student.user.grant(:owner, @student) if @student.user

    format.html { redirect_to root_path, notice: 'Student was successfully updated.' }
    ...
   else
    ...
   end
  end
 end

 private
  def student_params
   if current_user.has_role?(:admin)
    params.require(:student).permit(:user_id, :full_name,
     :login, :presences_list, :class_name, :comments, :repository)
   else
    params.require(:student).permit(:full_name,
     :login, :repository)
   end
  end
  def current_resource
   @current_resource ||= Student.find(params[:id]) if params[:id]
  end
end

Na konsoli Rails, sprawdzamy jak działają te role lokalne:

console
user = User.where(uid: '1198062').first # zakładamy, że taki użytkownik kiedyś się zalogował
user.has_role? :admin
user.has_role? :owner
user.has_role? :owner, Student
user.has_role? :owner, user.students.first #=> true

Autoryzacja studentów

Po dopisaniu uprawnień studentów do klasy Permission kod jest w dalszym ciągu czytelny:

permission.rb
class Permission < Struct.new(:user)
 def allow?(controller, action, resource = nil)
  return true if controller == "students" && action == "index"

  if user
   return true if controller == "users" && action.in?(%w[index destroy]) &&
    user.has_role?(:admin)
   return true if controller == "users" && action.in?(%[edit update]) &&
    (user.has_role?(:admin) || user.has_role?(:owner, resource))

   return true if controller == "students" &&
    (user.has_role?(:admin) || (action.in?(%w[edit update show]) && user.has_role?(:owner, resource)))
  end

  false
 end
end

Seeding students collection

Na razie zapełnimy kolekcję students takimi przykładowymi danymi:

seeds.rb
Student.destroy_all

Student.create! full_name: "Jan Kuszelas", login: "jkuszelas", class_name: "nosql"
Student.create! full_name: "Felicjan Klonowski", login: "fklonowski", class_name: "jp"
Student.create! full_name: "Joga Korolczyk", login: "jkorolczyk", class_name: "ti"
Student.create! full_name: "Simona Grabczyk", login: "sgrabczyk", class_name: "asi"
Student.create! full_name: "Irena Kamińska", login: "ikaminska", class_name: "pz"
Student.create! full_name: "Kazimierz Jankowski", login: "kjankowski", class_name: "unallocated"
Student.create! full_name: "Włodzimierz Bzyl", login: "wbzyl", class_name: "unallocated"
Student.create! full_name: "Octo Cat", login: "ocat", class_name: "unallocated"

Gauges, czyli mierniki

Do sprawdzania obecności spróbujemy czegoś niesztampowego – miernikówGoogle Chart Tools:

[Lista obecności, 12/13]

Liczba na mierniku pokazuje ile razy student był obecny na zajęciach. W semestrze jest piętnaście laboratoriów. Dlatego zakres miernika to 0–15. Jak widać na załączonym obrazku, zajęcia dopiero się zaczęły.

Admin klikając przyciski dodaje obecności.

W następnej wersji aplikacji przewidziany jest eksport danych do formatu Excel, OpenOffice i PDF.

Tym razem zaczniemy od wygenerowania nowego kontrolera z metodami indexupdate (bez modelu, nie będzie nam potrzebny):

rails g controller gauges index update

Autoryzacja gauges

To tylko dwa wiersze kodu dopisane w pliku permission.rb:

app/models/permission.rb
class Permission < Struct.new(:user)
 def allow?(controller, action, resource = nil)
  ...
  return true if controller == "gauges" && action == "index"
  if user
   ...
   return true if controller == "gauges" && user.has_role?(:admin)
  end
  false
 end
end

Z kodu wynika, że każdy może wejść na stronę z miernikami, ale tylko Admin może uaktualniać wskazania mierników:

gauges_controller.rb
class GaugesController < ApplicationController
 before_filter :authorize

 # GET /students
 def index
  @students = Student.all
 end
 # PUT /students/1
 def update
  @student = Student.find(params[:id])

  if @student.add_to_set(:presences, today_presence)
   redirect_to gauges_url
  else
   redirect_to gauges_url, alert: 'This can’t happen. Attribute presences wasn’t updated.'
  end
 end
end

Zostało jeszcze uaktualnienie routingu:

routes.rb
MongoidOmniauthTwitter::Application.routes.draw do
 resources :users, :only => [:index, :edit, :update, :destroy]
 resources :students
 resources :gauges, :only => [:index, :update]
 ...

Widok z gauges

Gauges pochodzą z Google Visualisation Tools. Aby z nich skorzystać musimy wczytać „google API loader”, po czym załadować pakiet gauge.

Mierniki generowane są w widoku index:

views/gauges/index.html.erb
<%- model_class = Student -%>
<% content_for :head do %>
 <script type='text/javascript' src='https://www.google.com/jsapi'></script>
 <%= javascript_include_tag 'google_gauges' %>
<% end %>
<div class="page-header">
 <h3>Obecności na zajęciach</h3>
</div>
<%= render partial: "gauge", collection: @students %>

Sam miernik jest generowany przez widok częściowy _gauge.html.erb:

app/views/gauges/_gauge.html.erb
<%= content_tag :div, class: "gauge" do -%>
 <%= content_tag :div, "", {
    id: gauge.login, data: { presences_length: gauge.presences_length }
   } %>
 <%= link_to raw("<i class='icon-dashboard'> </i>") + gauge.last_name,
    gauge_path(gauge), method: :put, class: 'btn' %>
<% end %>

I wczytywany tylko na stronie index, plik google_gauges.js:

app/assets/javascripts/google_gauges.js
google.load('visualization', '1', {packages:['gauge']});
google.setOnLoadCallback(drawGauges);

function drawGauges() {
 var options = {
  width: 162, height: 162,
  redFrom: 13, redTo: 15,
  yellowFrom: 10, yellowTo: 13,
  greenFrom: 8, greenTo: 10,
  max: 15,
  minorTicks: 0, majorTicks: [0, 15]
 };
 $('.gauges.index .gauge > div[id]').each(function() {
  drawGauge(this, options);
 });
};

function drawGauge(domElement, options) {
 var gauges = new google.visualization.Gauge(document.getElementById(domElement.id));
 var data = google.visualization.arrayToDataTable([
  [domElement.id], [$(domElement).data('presences-length')]
 ]);
 gauges.draw(data, options);
};

Powyższy kod inicjalizuje mierniki i umieszcza je na stronie. Login studenta i jego liczba obecności na zajęciach są odczytywane z id oraz atrybutu data z kodu HTML.

Wyszukiwanie grup studentów

Do menu aplikacji dodamy dwie listy rozwijane ClassesGauges z listą moich grup laboratoryjnych z semestru letniego r. ak. 12/13:

[dziennik menu]

Dane studentów zapisywane są w kolekcji students. Aby wyszukać wszystkich studentów z jednej grupy w zapytaniu dodaję: nazwę grupy, rok i semestr:

app/views/common/_menu.html.erb
<%= link_to "Lista obecności, 12/13", root_path, :class => 'brand' %>
<ul class="nav">
 <% if user_signed_in? %>
  <li>
  <%= link_to 'Logout', signout_path %>
  </li>
 <% else %>
  <li>
  <%= link_to 'Login through Github', signin_path %>
  </li>
 <% end %>
 <% if user_signed_in? %>
  <li class="dropdown">
   <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
    Classes <b class="caret"></b>
   </a>
   <ul class="dropdown-menu">
    <li><%= link_to "techologie nosql", students_path(class_name: "nosql") %>
    <li><%= link_to "projekt zespołowy", students_path(class_name: "pz") %>
    <li class="divider"></li>
    <li><%= link_to "architektura serwisów internetowych", students_path(class_name: "asi") %>
    <li><%= link_to "techniki internetowe", students_path(class_name: "ti") %>
    <li class="divider"></li>
    <li><a href="http://inf.ug.edu.pl/plan/?nauczyciel=Bzyl">plan zajęć</a>
   </ul>
  </li>
    <li class="dropdown">
   <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
    Gauges <b class="caret"></b>
   </a>
   <ul class="dropdown-menu">
    <li><%= link_to "techologie nosql", gauges_path(class_name: "nosql") %>
    <li><%= link_to "projekt zespołowy", gauges_path(class_name: "pz") %>
    <li class="divider"></li>
    <li><%= link_to "architektura serwisów internetowych", gauges_path(class_name: "asi") %>
    <li><%= link_to "techniki internetowe", gauges_path(class_name: "ti") %>
   </ul>
  </li>
  <% if current_user.has_role? :admin %>
  <li>
   <%= link_to 'Admin', users_path %>
  </li>
  <% end %>
 <% end %>
</ul>

Filtrowanie (selekcję) studentów przez atrybut class_name dodajemy w metodzie index kontrolerów StudentsControler i GaugesController:

def index
 @students = Student.class_name(class_name)
 ...
end

W kontrolerze ApplicationController dodajemy metodę prywatną class_name:

app/controllers/application_controller.rb
class ApplicationController < ActionController::Base
 ...
 private
  def class_name
   (params[:class_name] if user_signed_in?) || "unallocated"
  end
  helper_method :class_name

Na koniec w modelu Student dodajemy scope:

app/models/student.rb
scope :class_name, ->(name) do
 where(class_name: name).asc(:last_name, :first_name)
end

Remote – dodawanie obecności

W widoku częściowym _gauge.html.erb dopisujemy do link_to atrybuty remotedata:

app/views/gauges/_gauge.html.erb
<%= link_to raw("<i class='icon-dashboard'> </i>") + gauge.last_name,
   gauge_path(gauge),
   method: :put,
   remote: true, data: { type: :json },
   class: 'btn' %>

W kontrolerze gauges_controller.rb przechodzimy na respond_to/respond_with i zmieniamy kod metody update:

app/controllers/gauges_controller.rb
class GaugesController < ApplicationController
 respond_to :html, only: [:index]
 respond_to :json, only: [:update]

 # PUT /students/1
 def update
  @student = Student.find(params[:id])
  @student.add_to_set(:presences, today_presence)

  respond_with(@student) do |format|
   format.json { render json: @student }
  end
 end

Teraz kliknięcie przycisku, powoduje wysłanie żądania AJAX do metody update kontrolera GaugesController. Metoda update odpowiada na to żądanie wysyłając do przeglądarki odpowiedź z danymi studenta.

Odpowiedzi wysyłane przez aplikację możemy podejrzeć w przeglądarce, na przykład w zakładce Sieć/XHR rozszerzenia Firebug:

{
 "_id": "50d0c6f0e138238121000001",
 "class_name": "nosql",
 "first_name": "Jan",
 "last_name": "Kuszelas",
 "login": "jkuszelas",
 "presences": ["12-20"],
 ...
}

lub na konsoli o ile do pliku google_gauges.js dopiszemy:

app/assets/javascripts/google_gauges.js
function drawGauges() {
 ...
 $('a[data-type=\"json\"]').on('ajax:success', function(event, data, status, xhr) {
  link = $(this);          // zmienna globalna
  console.log(link);
  console.log(JSON.stringify(data)); // prettyprint JSON object
 });
};

Z tego co widać na konsoli, wystarczy odszukać miernik z linkiem:

link.closest(".gauge").children("div[id]")

i uaktualnić jego wskazania:

app/assets/javascripts/google_gauges.js
$('a[data-type=\"json\"]').on('ajax:success', function(event, data, status, xhr) {
 // console.log(data.login, data.presences);
 var div = $(this).closest(".gauge").children("div[id]").get(0); // get DOM element
 var gauges = new google.visualization.Gauge(div);
 var gauge_data = google.visualization.arrayToDataTable([
  [data.login], [data.presences.length]
 ]);
 gauges.draw(gauge_data, options);
});

TODO: W kodzie google_gauges.js robimy to samo na dwa różne sposoby. Refaktoryzacja? Zobacz też jQuery & Ajax (revised).

Ukrywamy przyciski

Tylko admin może korzystać z wszystkich przycisków. Studenci moga tylko podejrzeć swoje dane i edytować swój email, imię i nazwisko, login, nazwę rpozytorium na GitHubie.

W tym celu w polach fomularza użyjemy atrybutu disabled. Najpierw zdefiniujemy metodę pomocniczą disable_attr?, przykład użycia:

<%= f.input :login, input_html: { disabled: disable_attr?(:login) } %>

Przydałoby się własne FormFor! TODO.

Na razie taka implementacja, tylko dla modelu Students. Kod w StudentsController:

def disable_attr?(attribute)
 if current_user.has_role? :admin
  return false
 else
  return ![:email, :full_name, :login, :repository].include?(attribute)
 end
end
helper_method :disable_attr?

Póki co nie wiem jak sprawdzać zgnieżdzone hasze w params. Na przykład

params = [ :full_name, :comments, {user_attributes: [ :email ]} ]

Nested attributes i strong parameters

W formularzu dla modelu Student, dodajemy pole do zmiany jego email, który zdefiniowany jest w modelu User.

Atrybuty z innego modelu umieścimy w formularzu korzystając z nested attributes. W tym celu dopisujemy do modelu Student:

belongs_to :user
accepts_nested_attributes_for :user

W metodzie student_params dodajemy do parametrów permit powiązany atrybut user.email:

def student_params
 if current_user.has_role?(:admin)
  params.require(:student).permit(:user_id, :full_name,
   :login, :presences_list, :class_name, :comments, :repository)
 else
  # permit nested attributes for User model
  # Mongoid uses user_attributes, ActiveRecord – user?
  params.require(:student).permit({ user_attributes: [:email] },
   :full_name, :login, :repository)
 end
end

Zmiany w formularzu modelu Student (korzystamy z metody pomocniczej Device):

<%# https://github.com/plataformatec/simple_form/wiki/Nested-Models %>
<%= f.simple_fields_for :user do |u| %>
 <%= u.input :email %>
<% end %>

Uruchamianie aplikacji w trybie produkcyjnym

Same problemy…

1. Niepoprawne ścieżki do FontAwesome. Są takie:

url(/assets/..)

Ale jeśli korzystamy z gemu passenger + sub-ur, to powinny być poprzedzone sub-uri, przykładowo:

url(/lista/assets/..)

2. W plikach konfiguracyjnych serwera Nginx należy wpisać:

location ~* ^/assets/ {
 expires 1y;
 add_header Cache-Control public;
 add_header Last-Modified "";
 add_header ETag "";
 break;
}

3. Jeśli nie wdrażamy aplikacji na Heroku, to musimy sami skompilować assets:

rake assets:precompile

4. Kod z google_gauges.js jest wykorzystywany naa stronach z miernikami (gauges). Plik ten nie jest kompilowany, ponieważ nie jest uwzględniony w application.js. Musimy go uwzględnić w konfiguracji trybu produkcyjnego:

config/environments/production.rb
config.assets.precompile += %w( google_gauges.js )

Uwagi na marginesie…

1. OmniAuth ma wbudowany routing dla wspieranych dostawców (providers). Dla Githuba mamy:

/auth/github     # przekierowanie na Github
/auth/github/callback # przekierowanie po pomyślnej autentykacji
/auth/failure     # tutaj, w przeciwnym wypadku

Dlatego w pliku routes.rb wpisujemy:

config/routes.rb
match '/auth/:provider/callback' => 'sessions#create'
match '/signin' => 'sessions#new', :as => :signin
match '/auth/failure' => 'sessions#failure'
match '/signout' => 'sessions#destroy', :as => :signout

2. W trybie produkcyjnym, aplikacja korzysta ze skompilowanych assets:

bin/rake assets:precompile  # Compile all the assets named in config.assets.precompile

Po przejściu do trybu development, powinniśmy usunąć skopilowane pliki:

bin/rake assets:clean

Jeśli tego nie zrobimy, to zmiany w plikach JavaScript i CSS nie zostaną użyte.

3. i18n: Dodajemy do katalogu config/initializers plik mongoid.rb w którym wpisujemy (i18n):

config/initializers/mongoid.rb
Mongoid.add_language("pl")

Od razu zmieniamy domyślne locale na polskie (co to znaczy?):

config/application.rb
config.i18n.default_locale = :pl

4.„Rails scaffold-generated links are not DRY, and it becomes even worse, when someone tries to make them I18n-friendly”. Za pomocą gemu link_to_action możemy „oczyścić/wysuszyć” kod w widokach.

5. Uwagi o robieniu kopii zapasowych danych z bazy MongoDB.

Eksport do pliku tekstowego:

terminal
mongoexport -d lista_obecnosci -c students -o students-$(date +%Y-%m-%d).json
mongoexport -d lista_obecnosci -c users -o users-$(date +%Y-%m-%d).json

Wybieramy format JSON. Teraz odtworzenie bazy z kopii zapasowej może wyglądać tak:

terminal
mongoimport --drop -d lista_obecnosci -c students students-2013-01-17.json
mongoimport --drop -d lista_obecnosci -c users users-2013-01-17.json

Możemy też wykonać zrzut bazy, który wykonujemy na działającej bazie:

mongodump -d lista_obecnosci -o backup

A tak odtwarzamy zawartość bazy z zrzutu:

mongorestore -d test --drop backup/lista_obecnosci/

Uwaga: W powyższym przykładzie kopię zapasową kolekcji z bazy lista_obecnosci_2013_production importujemy do bazy test, a nie do lista_obecnosci_2013_production! Zamiast nazwy bazy lista_obecnosci_2013_production wpisałem lista_obecnosci. To tak na wszelki wypadek, aby bezmyślne przeklikanie powyższego kodu nie skończyło się katastrofą!