[WB//Rails4]

Ruby w pigułce

[In a Nutshell]

This may not be very scientific, but perhaps this is why Ruby is such a wonderful language.

[phil•ip hall•strom]

Na Sigmie są zainstalowane ruby-1.9.3-p374-railsexpress oraz ruby-2.0.0-p0:

Dokumentacja online:

Podręczniki do języka Ruby:

Screencasty:

Miejsca gdzie warto zajrzeć od czasu do czasu:

Różne:

Tablice

a = [1,2,3,4,5,6]
a.object_id
a.to_a.object_id
a.to_s
a.methods

Hasze

h = {1 => 2,3 => 4,5 => 6}
h.keys
h.values
h[7] = 8
h # {5=>6, 1=>2, 7=>8, 3=>4}
h.to_a

Enumerators

a = [2,4,6,8]
a.each {|n| p n + 10}
a.each_with_index {|n,i| p "#{i} -> #{n}" }
a.map {|n| n + 10}
a.find {|n| n > 4}
a.inject {|acc,n| acc + n}
a.class
a.class.ancestors # [Array, Enumerable, Object, Kernel, BasicObject]

Moduł Enumerable

pr = [1.3, 2.5, 4.1, 1.8]
pr.max
pr.min
pr.map! {|n| n.to_s}
a = [*1..8]
a.group_by {|x| x % 2} # {1=>[1, 3, 5, 7], 0=>[2, 4, 6, 8]}
class Person
 attr_reader :age
 def initialize(age)
  @age = age
 end
 def <=>(other)
  self.age <=> other.age
 end
end
a = Person.new(20)
b = Person.new(30)
c = Person.new(30)
d = Person.new(25)
[a,b,c,d].sort.group_by {|person| person.age}
[a,b,c,d].sort.group_by(&:age)         # to samo, ale krócej
a = [*1..8]
a.each_cons(3) {|cons| p cons }
a.each_slice(3) {|cons| p cons }
a.each_cons(3).map {|x,y,z| x * y * z } # [6, 24, 60, 120, 210, 336]
nums = [1.2, 2.3, 1.8, 5.2, 3.5]
nums.any? {|n| n < 1}  # false
nums.all? {|n| n < 10} # true
nums.sort
nums.sort.take(2)
nums.sort.drop(2)
nums.sort.take_while {|n| n < 3}

Napisy

str = "ala ma kota"
str[2]  # "a"
str[2,1] # "a"
a = str[2]
?a    # "a"
?a.ord  # 97

String.each_charString.chars:

str.each_char.class # Enumerator
mstr = "hello\nworld"
mstr.each_line {|l| puts l.upcase}
str.chars.to_a # ["a", "l", "a", ...]

(To samo, ale na bajtach: String.each_byte, String.bytes.)

"Napisy" a :symbole:

napisy= %w{ witaj świecie }
symbole= %i{ witaj świecie }

class String; def second; self[1]; end; end
napisy.map { |w| w.second }
napisy.map(&:second)

def second(s); s[1]; end
napisy.map { |w| second(w) }
napisy.map(&method(:second))

Napisy i kodowanie

str = "witaj świecie"
str.encoding # #<Encoding:UTF-8>

Zadawanie kodowania w pliku via magic comments:

# -*- encoding: utf-8 -*-

Time

Przykład:

timestamp =        "2013-01-13T20:26:23+01:00"
o = Time.parse timestamp # 2013-01-13 20:26:23 +0100
u = o.utc        # 2013-01-13 19:26:23 UTC

o.utc? # false
o.to_i # 1358105183 – miliseconds from Epoch
o.to_a # [23, 26, 20, 13, 1, 2013, 0, 13, false, "CET"]

u.utc? # true
u.to_i # 1358105183
u.to_a # [23, 26, 19, 13, 1, 2013, 0, 13, false, "UTC"]

u.strftime "%F"  # "2013-01-13"
u.strftime "%Y-%j" # "2013-013"
u.strftime "%T"  # "19:26:23"

Keywords arguments

Metody, Procs, …

Jawne przekazywanie obiektu Proc:

proc = Proc.new {|x| puts x}
def sequence(n, m, c, b)
 i = 0
 while (i < n)
  b.call(i*m +c)
  i += 1
 end
end
sequence(3, 2, 2, proc) #=> 2 4 6

Jawny argument (&b) Proc pobierający blok:

def sequence(n, m, c, &b)
 i = 0
 while (i < n)
  b.call(i*m +c) if block_given?
  i += 1
 end
end
sequence(3, 2, 2) {|x| puts x} #=> 2 4 6
sequence(3, 2, 2)       #=>

Nieco programowania

Klasyczne programy z książki Dennisa Ritchie i Briana Kernighana „Język ANSI C”.

Program c2f.rb:

celsius = 100
fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
puts "The result is: "
puts fahrenheit
puts "."

Sprawdzamy składnię:

ruby -cw c2f.rb

Program c2fi.rb (interactive):

print "Hello. Please enter a Celsius value: "
celsius = gets
fahrenheit = (celsius.to_i * 9 / 5) + 32
print "The Fahrenheit equivalent is "
print fahrenheit
puts "."

Reading temperature from data file:

puts "Reading Celsius temperature value from data file..."
num = File.read("temp.dat")
celsius = num.to_i
fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
puts "The number is " + num
print "Result: "
puts fahrenheit

Writing temperature to file:

print "Hello. Please enter a Celsius value: "
celsius = gets.to_i
fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
puts "Saving result to output file 'temp.out'"
fh = File.new("temp.out", "w")
fh.puts fahrenheit
fh.close

Two in one: c2f and f2c:

print "Please enter a temperature and scale (C or F): "
str = gets
exit if str.nil? or str.empty?
str.chomp!
temp, scale = str.split(" ")

abort "#{temp} is not a valid number." if temp !~ /-?\d+/

temp = temp.to_f
case scale
 when "C", "c"
  f = 1.8 * temp + 32
 when "F", "f"
  c = (5.0 / 9.0) * (temp - 32)
else
 abort "Must specify C or F."
end

if f.nil?
 print "#{c} degrees C\n"
else
 print "#{f} degrees F\n"
end

Classes and Modules

class Animal
 def initialize
  @health = 0
 end
end

class Fox < Animal
 attr_accessor :health
 def self.breeds
  ['snow fox', 'desert fox']
 end
 def initialize
  super
  @health += 5
 end
 def eat(food)
  if likes_food?(food)
   @health += 5
  else
   @health += 1
  end
 end
 def bark
  puts 'wrrrr' if @health > 0
  @health -= 1
 end

 private
 def likes_food?(food)
  food == 'chunky bacon'
 end
end

module Invisibility
 def hide
  @visible = false
 end
 def show
  @visible = true
 end
end

class Fox
 attr_accessor :visible
 include Invisibility
end

Przykład z dziedziny NLP

Rekurencja – silnia i wieża Hanoi

Tak wygląda zwykła implementacja:

def fact(n)
 if n == 0
  return 1
 else
  return n*fact(n-1)
 end
end

fact(10)

A tak, dodajemy metodę fact do klasy Integer:

class Integer
 def fact
  if self.zero?
   return 1
  else
   return self * (self-1).fact
  end
 end
end

10.fact

Implementacja łamigłowki Wieże Hanoi, nie dużo różni się od implementacji w języku C:

#! /usr/bin/env ruby
# Towers of Hanoi
# Copyright (C) 2000 by Michael Neumann (neumann@s-direktnet.de)
# This is public domain.

class Towers_of_Hanoi
 A = 0; B = 1; C = 2
 def initialize(n)
  # n = number of stack-elements of the tower
  @n = n
  @stack = []
  @stack[A] = (1..@n).to_a.reverse  # from
  @stack[B] = []           # to
  @stack[C] = []           # help
 end
 #
 # "from" and "to" are integers A,B or C.
 # n is the number of elements to put from stack "from"
 # to stack "to" counted from the top of the stack
 #
 def move(from, to, n)
  if n == 1 then
   @stack[to].push(@stack[from].pop)
   output
  elsif n > 1 then
   help = ([A,B,C] - [from,to])[0] # get help-stack
   move(from, help, n-1)
   move(from, to, 1)
   move(help, to, n-1)
  end
 end
 #
 # run the simulation
 #
 def run
  output
  move(A, B, @n)
 end
 #
 # override this method for user-defined output
 #
 def output
  p @stack
 end
 private :output
end
#
# test-program
#
if __FILE__ == $0
 print "Towers of Hanoi\n"
 print "---------------\n"
 print "Please input the height of the tower (e.g. 5): "
 n = readline.to_i
 toh = Towers_of_Hanoi.new(n)
 #
 # prints the three stacks out
 # and waits for keypress
 #
 def toh.output
  for i in 0..2 do
   print "abc"[i].chr, ": "
   p @stack[i]
  end
  readline
 end
 toh.run
end

Szablony Erb (i Erubis)

Plik hello.erb:

<% page_title = "Pokaz możliwości szablonów ERB" %>
<% salutation = "Kochany programisto," %>
<html>
<head>
<title><%= page_title %></title>
</head>
<body>
<h3><%= salutation %></h3>
<p>
 Ten przykład pokazuje jak działają szablony ERB.
</p>
</body>
</html>

Po wykonaniu polecenia:

erb hello.erb

lub

erubis hello.erb

na STDOUT dostajemy:

... dwa puste wiersze
<html>
<head>
<title>Pokaz możliwości szablonów ERB</title>
</head>
<body>
<h3>Kochany programisto,</h3>
<p>
 Ten przykład pokazuje jak działają szablony ERB.
</p>
</body>
</html>

Active Record

Tworzymy plik ar.rb o zawartości:

require 'active_record'
require 'sqlite3'

ActiveRecord::Base.establish_connection(
 :adapter => 'sqlite3',
 :database => 'blog.sqlite3'
)

begin
 ActiveRecord::Schema.define do
  create_table :posts do |t|
   t.text :body, :null => false
   t.timestamps
  end
  create_table :comments do |t|
   t.text :body, :null => false
   t.integer :post_id
   t.timestamps
  end
 end
rescue ActiveRecord::StatementInvalid
 # Do nothing, since the schema already exists
end

class Post < ActiveRecord::Base
 has_many :comments
end
class Comment < ActiveRecord::Base
 belongs_to :post
end

r1 = Post.new
r1.body = "ruby"
r1.save
r2 = Post.create :body => "perl"
c1 = Comment.create :body => "fajne"
r1.comments.create :body => "i like ruby"
r1.comments << c1
r2.comments << c1

Poniższy kod wpisujemy i uruchamiamy w powłoce Ruby irb:

require './ar'

Post.all
Comment.all

// SELECT * FROM posts WHERE (posts.id = 1)
p1 = Post.find 1
p = Post.find 1, 2
c1 = Comment.find 1
c1.body = "xyz"
c1.save
Comment.find [1, 2]

Post.find_by_body "perl"
Post.find_all_by_body "perl"
Post.where('body LIKE ?', '%ub%') # SQL fragment
what = 'ub'
Post.where('body LIKE ?', "%#{what}%")

params = {}
params[:start_date] = Time.now - 4.days - 5.hours
params[:end_date] = Time.now
Post.where("created_at >= :start_date AND created_at <= :end_date",
 {:start_date => params[:start_date], :end_date => params[:end_date]})

Post.where(:created_at => (Time.now.midnight - 1.day)..Time.now.midnight)
Post.order("created_at DESC")

# Time in Ruby
t = Time.parse "2010-02-31 12:00:12 0200"
t.class