Bash w przykładach

[Rozwiązanie…]

Użyteczna ściąga: Linux Commands In Structured Order with Detailed Reference.

1. Podaj przykład skryptu wykorzystującego zmienne i zmienne środowiska np. USER, PWD, HOME.

#!/bin/bash
echo "Czesc $USER"
echo "twoj aktualny katalog to $PWD"
zmienna="a to twoj katalog domowy to $HOME"
echo $zmienna
echo "nazwa twojego hosta to: $HOSTNAME"
echo "korzystasz z systemu operacyjnego: $OSTYPE"
zmienna2=$(pwd)
echo "\"Ciapki\" – przyklad: $zmienna2"
exit 0

2. Podaj przykład skryptu korzystującego ze zmiennych specjalnych, czyli użyj $0, $1, $2, …, $9, $@, $*, $?, $$.

#!/bin/bash
echo "Nazwa biezacego skryptu: $0"
echo "Pierwszy przekazany parametr do skryptu: $1"
echo "Drugi przekazany parametr do skryptu: $2"
echo "..."
echo "Dziewiaty przekazany parametr do skryptu: $9"
# separatorem będzie spacja
echo "Skrypt uruchomiono z parametrami: $@"
# separator okresla zmienna $IFS
echo "Skrypt uruchomiono z parametrami: $*"
echo "Kod powrotu ostanio wykonywanego polecenia: $?"
echo "PID procesu biezacej powloki: $$"
exit 0

3. Podać przykład skryptu korzystającego z tablic (Użyj declare, unset, *, @, # ).

owoc[0]="jablko"
owoc[1]="gruszka"
owoc[2]="sliwka"
owoc[3]="wisnia"
echo "Pierwszy element tablicy owoc to: ${owoc[0]}"
echo "Wszystkie elementy tablicy owoc to: ${owoc[*]}"
echo "Wszystkie elementy tablicy owoc to: ${owoc[@]}"
echo "Drugi element tablicy owoc ma ${#owoc[1]} znakow"
echo "Tablica owoc ma ${#owoc[*]} elementy"
imie=(Jola Ania Kasia Basia Magda)
echo "Wszystkie elementy tablicy imie to: ${imie[@]}"
unset imie # usuniecie tablicy
echo "Tablica imie ma ${#imie[*]} elementow"
tab1=(`cat /etc/passwd`)
echo "Tablica tab1 ma ${#tab1[*]} elementow"
declare tab2=(`cat /etc/passwd`)
echo "Tablica tab2 ma ${#tab2[*]} elementow"
exit 0

4. Napisać skrypt obliczający sumę, różnicę i iloczyn dwóch wczytanych liczb całkowitych. (Użyj polecenia read.)

#!/bin/bash
echo -n "Podaj pierwsza liczbe: "
read liczba1
echo -n "Podaj druga liczbe: "
read liczba2
echo
suma=$[liczba1 + liczba2] #1 sposob
echo "Suma liczb wynosi: $suma"
roznica=$((liczba1-liczba2)) #2 sposob
echo "Roznica liczb wynosi: $roznica"
let iloczyn=liczba1*liczba2 #3 sposob
echo "Iloczyn liczb wynosi: $iloczyn"
iloraz=$[liczba1/liczba2]
echo "Iloraz liczb wynosi: $iloraz" #czesc calkowita
modulo=$[liczba1%liczba2]
echo "Modulo liczb wynosi: $modulo" #reszta
exit 0

5. Napisać skrypt sprawdzający, czy w katalogu głównym użytkownika istnieje plik .bashrc. (Użyj instrukcji warunkowej if.)

if [ -e ~/.bashrc ]
# lub rownowaznie: if test -e ~/.bashrc
then echo "Masz plik .bashrc"
else echo "Nie masz pliku .bashrc"
fi
exit 0

Krótka ściąga z pozostałych warunków:

-d plik plik jest katalogiem
-e plik plik istnieje
-f plik plik jest plikiem regularnym
-g plik plik ma przypisany set-group-id
-r plik plik daje się odczytac
-s plik plik ma niezerowy rozmiar
-u plik plik ma przypisany set-user-id
-w plik plik można edytowac (można pisac))
-x plik plik wykonywalny

6. Napisać skrypt pytający się czy już jest wieczór. Dla odpowiedzi „tak” powinien wypisać „Dobry wieczor”, dla odpowiedzi „nie” – „Dzien dobry”, dla pozostałych odpowiedzi „Nie rozpoznana odpowiedz: ” i przytoczyć treść odpowiedzi. (Użyj instrukcji warunkowej if-elif.)

#!/bin/bash
echo -n "Czy jest wieczor? Odpowiedz tak lub nie: "
read odp
if [ "$odp" = "tak" ]
then echo "Dobry wieczor"
elif [ "$odp" = "nie" ]
then echo "Dzien dobry"
else
 echo "Nie rozpoznana odpowiedz: $odp"
 exit 1
fi
exit 0

Jeszcze jedna ściąga:

ciąg ciąg jest niepusty
ciąg1=ciąg2 ciągi sa jednakowe
ciąg1!=ciąg2 ciągi nie sa rowne
-n ciąg ciąg nie jest NULL
-z ciąg ciąg jest NULL (pusty)

7. Napisać skrypt pobierający numer dnia tygodnia i wypisujący jego nazwę lub informację „Nie rozumiem”. (Użyj polecenia read i instrukcji warunkowej case.)

#!/bin/bash
echo "Podaj numer dnia tygodnia: "
read dzien
case "$dzien" in
 "1") echo "poniedzialek" ;;
 "2") echo "wtorek" ;;
 "3") echo "sroda" ;;
 "4") echo "czwartek" ;;
 "5") echo "piatek" ;;
 "6") echo "sobota" ;;
 "7") echo "niedziela" ;;
 *) echo "Nie rozumiem"
esac
exit 0

8. Wyświetlić z bieżącego katalogu nazwy wszystkich plików: *.html, *.htm, .php, .css, .gif, .jpg. (Użyj pętli for.)

#!/bin/bash
for nazwa in *.html *.htm *.php *.css *.gif *.jpg
do
echo $nazwa
done
exit 0

To samo, ale bez rozróżniania małych i dużych liter.

9. Napisać skrypt wykonujący pętlę 15 razy i wypisujący za każdym razem numer obiegu pętli. (Użyj pętli while.)

#!/bin/bash
n=1;
# gdy warunek stanie się fałszywy to petla zakonczy dzialanie
while [ $n -le 15 ]
do
 echo "Petla wykonuje sie po raz: $n"
 n=$[n + 1]
done
exit 0

Ściąga z operatorów wykorzystywanych w warunkach:

-eq (==)  -ne (!=)  -lt (<)
-le (<=)  -gt (>)  -ge (>=)

10. Napisać skrypt sprawdzający, czy użytkownik, którego login został podany jako parametr skryptu zalogował się. (Użyj pętli until.)

#!/bin/bash
until who | grep "$1" > /dev/null
# gdy warunek stanie się prawdziwy to petla zakonczy dzialanie
do
 sleep 60
done
echo -e \\a
echo "$1 wlasnie sie zalogowal !!! "
exit 0

11. Napisać skrypt pytający się użytkownika co wybiera: kawe, herbate, sok, quit. Po dokonaniu wyboru powinna się pojawić informacja co zostało wybrane. Po wybraniu quit skrypt powinien zakończyć działanie. (Użyj pętli select i instrukcji warunkowej case.)

#!/bin/bash
echo "Co wybierasz?"
select x in kawe herbate sok quit
do
 case $x in
  "kawe") echo "Wybrales kawe." ;;
  "herbate") echo "Wybrales herbate." ;;
  "sok") echo "Wybrales sok." ;;
  "quit") echo "Wybrales quit."; break ;;
  *) echo "Nic nie wybrales."
 esac
done
exit 0

12. Zmienić nazwy plików i katalogów pisane dużymi literami na nazwy pisane małymi literami.

#!/bin/bash
for nazwa in *
do
 mv $nazwa $(echo $nazwa | tr '[A-Z]' '[a-z]')
done
exit 0

13. Przyjmujemy, że strona wydrukowanego tekstu zawiera około 350 słów. Korzystając z programu wc napisać program wypisujący ile będzie miał stron po wydrukowaniu stron plik tekstowy podany jako pierwszy argument skryptu.

#!/usr/bin/env bash
let x=$(wc -w $1 | cut -d\ -f 1)/350
echo "Liczba stron po wydrukowaniu $1: $x";

14. Przykład z xargs i find:

find -type f -print0 | xargs -0 egrep *pattern*

15. Przykład z while i find:

find $PWD/assets -name "*.css.scss" | while read i;
do
 mv "$i" "${i%.css.scss}.scss";
done