Git jest git

[The Thinker]

In the emerging, highly programmed landscape ahead, you will either create the software or you will be the software. It’s really that simple: Program, or be programmed. Choose the former, and you gain access to the control panel of civilization. Choose the latter, and it could be the last real choice you get to make.

— Douglas Rushkoff

Do czego służy system Git? Odpowiedź znajdziemy na stronie domowej projektu Git - Fast Version Control System.

Obejrzenie wystąpienia autora Linuksa: Tech Talk: Linus Torvalds on git dla pracowników Google powinno wyjaśnić dlaczego powstał Git i dlaczego Google więcej już nie poprosi LT o wygłoszenie referatu.

Randal L. Schwartz “Guru-On-Demand” jest autorem najlepszego wprowadzenia do języka (Perl) jakie czytałem. Jego screencast Schwartz on Git jest wart obejrzenia. Można się z niego dowiedzieć jak Git może zmienić życie programisty.

Tom Preston-Werner w The Git Parable napisał: „Most people try to teach Git by demonstrating a few dozen commands and then yelling “tadaaaaa.” I believe this method is flawed. Such a treatment may leave you with the ability to use Git to perform simple tasks, but the Git commands will still feel like magical incantations.” Przypowieść ta opisuje perypetie czeladnika tworzącego system gitopodobny od podstaw.

[Git Beginner]

After a few years with git everyone has their own bag o’tricks – a collection of bash aliases, one liners and habits that make his daily work easier.

C. Okrona, Git tips from the trenches

Github:

Klika linków na początek:

Podchodzi informatyk do fortepianu i ogląda go wnikliwie:
— Hmm, tylko 84 klawisze, z czego 1/3 funkcyjnych, wszystkie nieopisane, chociaż… shift naciskany nogą. Oryginalnie.

Konfiguracja

Zanim zaczniemy pracę systemem Git musimy go skonfigurować:

git config -l
git config --global user.name "Wlodek Bzyl"
git config --global user.email "matwb@univ.gda.pl"
git config --global core.autocrlf input # on Linux & Mac OS
git config --global push.default simple # want to push the branch we are on

Po czym natychmiast sprawdzamy, czy coś poszło nie tak:

cat ~/.gitconfig

Łatwiej będzie nam porozumiewać się z Gitem, po dodaniu do pliku konfiguracyjnego kilku zwyczajowych skrótów:

git config --global alias.br  "branch -a"
git config --global alias.co  "checkout"
git config --global alias.ci  "commit"
git config --global alias.lg  "log -p"
git config --global alias.lol  "log --graph --decorate --pretty=oneline --abbrev-commit"
git config --global alias.lola "log --graph --decorate --pretty=oneline --abbrev-commit --all"
git config --global alias.ls  "ls-files"
git config --global alias.st  "status"
git config --global alias.df  "diff"
git config --global core.editor "atom --wait"

Uwaga: Porównywanie zmian w kodzie ułatwia program meld. Po instalacji tego programu w systemie, konfigurujemy program git:

git config --global diff.tool meld

Teraz zmiany w kodzie przeglądamy za pomocą programu meld w taki sposób:

git difftool

Ułatwimy sobie śledzenie zmian w kodzie jeśli je podkolorujemy:

git config --global color.branch auto
git config --global color.diff auto
git config --global color.status auto

Jeszcze trochę ręcznych robótek w pliku konfiguracyjnym. I oto rezultat — mój plik ~/.gitconfig w całej okazałości:

[user]
 email = matwb@univ.gda.pl
 name = Wlodek Bzyl

[color]
 branch = auto
 diff = auto
 status = auto

[color]
 ui = true

[core]
 whitespace=fix,-indent-with-non-tab,trailing-space,cr-at-eol

[alias]
 br = branch -a
 co = checkout
 ci = commit
 ...

I już po konfiguracji.

Wygodnie też jest mieć kilka aliasów w bashu. Dopisujemy je do pliku ~/.bashrc:

alias gb='git branch -a'
alias gl='git log -p'
alias gt='git status'

Nazwa gałęzi w znaku zachęty basha

Po sklonowaniu repozytorium samego Gita:

git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git

z katalogu contrib/completion kopiujemy do katalogu domowego te pliki:

cp git-prompt.sh ~/.git-prompt.sh
cp git-completion.bash ~/.git-completion.sh

Następnie do pliku .bashrc dopisujemy:

source ~/.git-prompt.sh
source ~/.git-completion.sh
# bash          <pre>   <post>
# PROMPT_COMMAND='__git_ps1 "\u@\h:\w" "\n→ "'
PS1='\u@\h \W$(__git_ps1 " (%s)")\n\$ '
GIT_PS1_SHOWDIRTYSTATE=enable   # unstaged (*), staged (+) changes
GIT_PS1_SHOWSTASHSTATE=enable   # something is stashed ($)
GIT_PS1_SHOWUNTRACKEDFILES=enable # untracked (%)
GIT_PS1_SHOWUPSTREAM=verbose    # no difference (=), behind (<), ahead(>)
GIT_PS1_DESCRIBE_STYLE=branch   # relative to newer tag or branch (master~4)
GIT_PS1_SHOWCOLORHINTS=enable

Teraz w repozytoriach powinniśmy mieć taki „znak zachęty”:

wbzyl@localhost:~/GitHub/git (master =)
→

Kolorowy prompt z nazwą gałęzi uzyskamy z powerline-shell:

Konfiguracja powerline-shell: wyszukujemy i odkomentowujemy w pliku powerline-shell.py dwa wiersze z p.append:

if __name__ == '__main__':
  p.append(Segment(p, '\\u ', 250, 240))
  p.append(Segment(p, '\\h ', 250, 238))

dodajemy znak nowego wiersza do bash w zmiennej root_indicators:

root_indicators = {
  'bash': '\\n\\$ ',
  'zsh': ' \\$ ',
  'bare': ' $ ',
}

Podstawy

Zasłyszane

Q: Couldn't this be done using a Git repo?
A: What's that “Git” thing? Diversion system is developed using “Mother Driven Development”. With this system, you keep asking yourself: Would my mother understand this?

Call it the poor man’s approach to usability.

Zakładamy repozytorium

Pierwsze repozytorium, zgodnie ze starą uniksową tradycją powinno mieć nazwę hello-world:

mkdir hello-world
cd hello-world
git init
touch .gitignore README.md Makefile hello.c
git add .
git commit -m "pierwsza wrzutka"

Każdy plik w systemie Git może mieć aż trzy życia: jedno w „katalogu roboczym”, drugie w „staging area” i trzecie w „repozytorium”:

git diff      # shows you the differences from staging area to working tree
git diff HEAD   # shows you the differences from repo to working tree
git diff --staged # shows you the differences from repo to staging area

Użyteczne aliasy:

[working tree / index / trunk]
git config --global alias.sw  "diff"
git config --global alias.rw  "diff HEAD"
git config --global alias.rs  "diff --staged"

Do czego służy drugie życie opisał Ryan Tomayko na swoim blogu, The Thing About Git.

Na staging area (punkt etapowy, punkt tranzytowy) mówimy też index; working tree to katalog roboczy (kopia robocza); a repozytorium to repozytorium.

Git na co dzień

Zazwyczaj praca z repozytorium wygląda tak:

... edycja, edycja ...
git status
git add [nazwy plików albo .]
git commit -m "jakiś wpis do loga"
... edycja, edycja ...
git status
... i tak w kółko ...

Przychodzi administrator rano do pracy, siada do komputera, aby zobaczyć co się działo w nocy i śpiewa: Chcę oglądać twoje logi, logi, logi, logi…

Przeglądanie logów i nie tylko

Użytecznymi programami są przeglądarki repozytoriów. Na Sigmie jest zainstalowana przeglądarka gitk.

W logach zapisane są „commit messages”, z których łatwo się wyczytać co zostało zrobione i przez kogo. Dlatego logi są często przeglądane. Kilka przykładów:

Finding with Git

— Anders Janmyr

git log
git log -p
git log --grep 'important'
git log -Sword        # search thru history
git log --pickaxe-regex -S'\bword\b' # with regexp
git log origin/master..HEAD

Repozytorium git składa się z czterech rodzajów obiektów: commit, tree, blob i tag. Powyższe polecenia z log służą tylko do przeglądania obiektów typu commit.

[git log]

Źródło, S. Chacon, Pro Git, What a Branch Is.

Polecenie git show służy do wypisywania zawartości obiektów dowolnego typu. Czasami używamy bardziej specjalizowanych poleceń:

git ls-tree SHA1        # obiekt tree
git show -s --pretty=raw SHA1 # obiekt commit
git cat-file tag v1.0     # obiekt tag

Obiekty są powiązane „wskaźnikami” SHA1. Tak to powiązanie możemy sobie wyobrażać:

[Powiązania między obiektami]

Źródło, Git Community Book.

[Plan B]

We’ve all done it. Perhaps you didn’t have enough coffee that morning, or it was just before lunch. Somehow though, that bug got into the repository, and now you need to get it out.

undo, fix, remove in git

Undo różnych rzeczy

Zmieniamy ostatni wpis w logu:

git commit --amend

Unstaging staged plik:

git add .
git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#    modified:  README.md

Wycofanie zmian w edytowanym pliku:

# Changed but not updated:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
#
#    modified:  README.md

Undo merge:

git reset --hard ORIG_HEAD

Branching

Pytanie: Czym jest gałąź? (odgałęzienie?)

Odpowiedź: A branch in Git is simply a lightweight movable pointer to one of these commits.

Gałęzie Gita najlepiej rozrysował S. Chacon w swojej książce: Pro Git

Tworzenie gałęzi w projekcie i ich scalanie

Przećwiczmy następujący scenariusz:

W trakcie pracy nad dowcipem dostajemy wiadomość, że strona główna jest zawirusowana. Przerywamy pracę nad nowym dowcipem i zabieramy się za szukanie wirusa.

[z powrotem]

A teraz konkrety. Serwis będzie dostępny z takiego URL:

http://sigma.inf.ug.edu.pl/~wbzyl/dowcipy/

Na początek serwis www będzie się składał z jednej strony: index.txt.

1. Zakładamy repozytorium:

mkdir ~/public_html/dowcipy/
cd ~/public_html/dowcipy/
git init

Tworzymy nowy plik index.txt:

vim index.txt

gdzie wpisujemy:

Jestem albańskim wirusem komputerowym, ale z uwagi
na słabe zaawansowanie informatyczne mojego kraju
nie mogę nic ci zrobić.
Proszę skasuj sobie jakiś plik i prześlij mnie dalej.

Dodajemy plik index.txt do „staging area” i zapisujemy go w repozytorium:

git status
git add index.html
git commit -m "dodałem albański dowcip"

2. Tworzymy nową gałąź:

git checkout -b newidea

gdzie zaczynamy wpisywać wpisywać nowy dowcip:

Webmaster wypełnia podanie o dowód.
Data urodzenia: 31.11.1990
Wzrost: 190

3. W trakcie wpisywania dowcipu dostajemy wiadomość o wirusie:

git status       # dobry zwyczaj nakazuje, aby sprawdzić stan kopii roboczej
git stash        # zanim ukryjemy zmiany w „dirty” kopii roboczej
git lola        # mój skrót; zob. początek wykładu
git checkout master
git checkout -b hotfix

4. Szybko znajdujemy wirusa. Zawirusowany dowcip zastępujemy nowym dowcipem:

Żona wysyła męża programistę do sklepu.
— Kup parówki, jak będą jajka, kup dziesięć.
Mąż w sklepie:
— Są jajka?
— Tak
— Poproszę dziesięć parówek.

5. Czytamy dowcip kolegom. Ponieważ teraz wydaje się, że wszystko jest OK, wykonujemy:

git commit -m "usunąłem albańskiego wirusa" -a
git lola # przyglądamy się jak zmieniła się historia
git checkout master
git lola # j.w.
git merge hotfix
git branch -d hotfix

6. Kończymy nowy dowcip:

git checkout newidea
git stash apply

Uruchamiamy edytor:

vim index.txt

i dopisujemy puentę dowcipu:

Kolor oczu: #4040EE

Testujemy czy wszystko jest OK. Jeśli tak, to jak poprzednio scalamy master z newidea i usuwamy newidea:

git commit -m "dodałem raczej słaby dowcip" -a

Pytanie: Jakie dowcipy są zapisane w pliku index.txt na gałęzi:

Teraz kolejno wykonujemy:

git merge master    # najpierw scalanie (CONFLICT)
git checkout master   # następnie zmieniamy gałąź
git merge newidea    # i na koniec jeszcze raz scalanie
git branch -d newidea

Zostajemy z pokrętną historią. Aby się o tym przekonać wykonujemy:

git lola

Pytanie: Jak przejść powyższy scenariusz, tak aby na końcu otrzymać „prostą historię”?

Możemy nieco oczyścić historię usuwając niepotrzebny „stash”:

git stash clear
git lola

Tak jest lepiej. Ale z rebase będzie jeszcze lepiej!

Remote branches

Zob. też 9.5 Git Internals - The Refspec.

Dodajemy oryginalny projekt jako remote.

Forkuję projekt Phil Hagelberga (nick: technomancy):

http://github.com/technomancy/emacs-starter-kit

i tworzę klon sforkowanego projektu na swoim komputerze:

git clone git@github.com:wbzyl/emacs-starter-kit.git

Upstream

upstream to oryginalny projekt. Jeśli będziemy scalać uaktualnienia z upstream, to powinniśmy go dodać jako remote, np. tak jak to zrobiono z emacsowym repo. Ale można postąpić też tak:

git remote add --track \
 master upstream \
 git://github.com/upstream/repo.git

Co to daje?

git fetch upstream
git merge upstream/master

Teraz dodaję do klona oryginalny projekt jako remote repozytorium:

git remote add technomancy \
 git://github.com/technomancy/emacs-starter-kit.git

Po dodaniu gałęzi remote, wykonujemy polecenie:

git fetch technomancy

ściągając na gałąź technomancy najnowszą wersję projektu z serwera github.com.

Sprawdzamy co zostało zrobione. Wykonujemy polecenie:

git remote
origin
technomancy

i widzimy że wszystko jest w porządku: mamy dwie gałęzie remote.

Polecenie:

git branch -a

daje nieco więcej informacji od poprzedniego polecenia:

* master
origin/HEAD
origin/master
technomancy/master
technomancy/personalizations

Po co to zrobiliśmy? Teraz możemy porównać nową wersję ze swoją:

git diff technomancy/master

i scalić nową wersję ze swoim projektem:

git merge technomancy/master

Albo, możemy postąpić ostrożniej:

git checkout -b technomancy
git merge technomancy/master

Od czasu do czasu wykonujemy:

git fetch technomancy

pobierając nową wersję (jeśli były jakieś zmiany).

Od czasu do czasu, po pobraniu nowych rzeczy:

git fetch technomancy

zauważamy, że technomancy dodał nowe rzeczy, na przykład pojawiła się nowa gałąź v2:

origin/HEAD -> origin/master
origin/master
technomancy/master
technomancy/v2

Oczywiście, natychmiast chcielibyśmy sprawdzić co jest na v2. W tym celu, najwygodniej będzie dodać do swojego repozytorium nową gałąź na którą będziemy pobierać nowe wersje v2 z repozytorium technomancy. i utworzyć tzw. tracking branch:

git checkout --track technomancy/v2
git checkout -b v2.x --track technomancy/v2 # lub tak, zmieniamy nazwę gałęzi na v2.x

Teraz możemy się przyjrzeć co zostało zrobione na v2.

A po przejściu na gałąź master, możemy podejrzeć zawartość pliku, na przykład tak:

git show c0b13124:README.markdown

Usuwamy zbędne gałęzie

Usuwamy wszystkie gałęzie scalone z bieżącą gałęzią (sprawdzić czy to działa):

git branch --merged | grep -v "\*" | xargs -n 1 git branch -d

Usuwamy gałąź lokalną:

git branch -d branchname

Usuwamy niescaloną gałąź lokalną:

git branch -D branchname

Usuwamy gałąź z repozytorium zdalnego (remote):

git push origin :branchname

to samo ale prościej:

git push --delete origin branchname

Usuwamy wszystkie tzw. zdalne tracking branches:

git remote prune origin

to samo, ale pojedynczo:

git branch -dr branchname

Mała powtórka? A Visual Git Reference

Prostowanie historii, czyli rebasing

Zaczynamy od przyjrzenia się historii systemu Git. W tym celu klonujemy repo systemu Git. Następnie przeoglądamy historię korzystając z programu gitk, albo wykonujac na terminalu polecenia:

git lola # mój alias; definicja u góry strony

Zaczniemy od utworzenia następującego repozytorium:

cd simple-rebase-example
git checkout foo
ls
 A B F G H
git checkout master
ls
 A B C D E
git lola

* 762524f (foo) H
* a8dbb5a G
* 6796ee0 F
| * 37d5345 (HEAD, master) E
| * 3172f08 D
| * 5e62f10 C
|/
* c1f4e53 B
* d558084 A

Jak utworzyć repozytorium z taką zawartością i historią? Na przykład tak:

mkdir simple-rebase-example
cd simple-rebase-example
git init
touch A ; git add A ; git commit -m A
touch B ; git add B ; git commit -m B
git checkout -b foo
git checkout master
touch C ; git add C ; git commit -m C
touch D ; git add D ; git commit -m D
touch E ; git add E ; git commit -m E
git checkout foo
touch F ; git add F ; git commit -m F
touch G ; git add G ; git commit -m G
touch H ; git add H ; git commit -m H
git checkout master

Uwaga: SHA commitów będą się różniły od tych wypisanych powyżej!

Chcemy „wyprostować” powyższą historię do takiej:

git lola
* 5965449 (HEAD, master) H
* 292f360 G
* 2e134c9 F
* ee5cfcc E
* 8517a45 D
* c126d7a C
* 9eb57d2 B
* ca9e9e2 A

Prostowanie historii wykonujemy w kilku krokach.

Pierwszy krok:

git checkout foo
git rebase master foo

Dlaczego tak? Oto odpowiedź:

git lola
* 5965449 (HEAD, foo) H
* 292f360 G
* 2e134c9 F
* ee5cfcc (master) E
* 8517a45 D
* c126d7a C
* 9eb57d2 B
* ca9e9e2 A

Drugi krok:

git checkout master
git merge foo
git branch -d foo

I już! Gotowe:

git lola
* 5965449 (HEAD, master) H
* 292f360 G
* 2e134c9 F
* ee5cfcc E
* 8517a45 D
* c126d7a C
* 9eb57d2 B
* ca9e9e2 A

merge vel rebase

https://github.com/blog/593-github-rebase-35

M. Marhonić, Git merge vs. rebase, K. Buckley, Avoiding Merge Commits in Git

Co to jest interactive rebase? Wykonać:

git rebase -i master foo

Jaka są różnice w historii repozytorium, po wykonaniu poleceń po lewej stronie v. te po prawej:

git co master      git co master # kontekst
git rebase foo master  git rebase master foo
git checkout foo
git merge master     git merge foo

Undoing a git rebase:

git reset --hard ORIG_HEAD

Prostowanie historii z konfliktami po drodze

Edytor mg jest malutki i ma klawiszologię Emacsa. Użyjemy go w poniższym, pokrętnym przykładzie.

Zakładamy repo:

mkdir test
cd test
git init

Dodajemy plik:

mg .gitignore
*~
.. zapisujemy plik, opuszczamy edytor: ctrl+x ctrl+c
mg README.md
# Hello project
.. zapisujemy plik, opuszczamy edytor
git add .
git commit -m "wrzutka: 1."
git lola

Nowy pomysł:

git checkout -b newidea
mg README.md
# Hello world project
.. zapisujemy plik, opuszczamy edytor
git commit -m "wrzutka z gałęzi newidea: 1." -a
git lola
mg README.md
Kolekcja programów hello world.
.. zapisujemy plik, opuszczamy edytor
git commit -m "wrzutka z gałęzi newidea: 2." -a
git lola

Przechodzimy na główną gałąź:

git checkout master
mg README.md
## Ruby
  print "hello world"
.. zapisujemy plik, opuszczamy edytor
git commit -m "wrzutka: 2." -a
git lola

Rebase wykonujemy z gałęzi newidea. Dlaczego? Aby się o tym przekonać wykonujemy rebase z gałęzi master (na kopii repozytorium):

git rebase newidea
git lola

Przechodzimy na gałąź newidea gdzie wykonujemy rebase:

git checkout newidea
git rebase master   # mamy konflikt, dlaczego?

Rozwiązujemy konflikt. Następnie wykonujemy:

git add .
git rebase --continue # ponownie mamy konflikt, dlaczego?

Rozwiązujemy drugi konflikt. Następnie wykonujemy:

git add
git rebase --continue
git lola

Widzimy wyprostowaną historię:

* 1141770 (HEAD, newidea) wrzutka z gałęzi newidea: 2.
* d791e95 wrzutka z gałęzi newidea: 1.
* 83c7ef9 (master) wrzutka: 2.
* 3b10add wrzutka: 1.

Pozostaje jeszcze wrócić na główną gałąź i posprzątanie po sobie:

git checkout master
git lola        # podgląd historii
git merge newidea   # powinno być fast-forward
git lola
git branch -d newidea
git lola

Jest dobrze:

* 1141770 (HEAD, master) wrzutka z gałęzi newidea: 2.
* d791e95 wrzutka z gałęzi newidea: 1.
* 83c7ef9 wrzutka: 2.
* 3b10add wrzutka: 1.

Warto też przeczytać The Basic Rebase (jest polskie tłumaczenie?).

[How to GitHub]

How to GitHub: Fork, Branch, Track, Squash and Pull Request

„Github flow”

Git evangelist, writer, world traveler, father, husband, cat rescuer, baby signer and gorilla tamer, czyli krótko Scott Chacon opisał jak używany jest git na swoim blogu w Issues with git-flow.

Oto główne punkty:

 1. Anything in the master branch is deployable.
 2. To work on something new, create a descriptively named branch off of master (ie: new-oauth2-scopes)
 3. Commit to that branch locally and regularly push your work to the same named branch on the server.

Plus rzeczy specyficzne dla Github’a:

 1. When you need feedback or help, or you think the branch is ready for merging, open a pull request.
 2. After someone else has reviewed and signed off on the feature, you can merge it into master
 3. Once it is merged and pushed to ‘master’, you can and should deploy immediately.

W artykule nie opisano jak „push named branches”. Pewnie chodziło o takie polecenie:

git push origin new-oauth2-scopes

Po wykonaniu tego polecenia, gałąź new-oauth2-scopes powinna się pojawić na stronie repozytorium w zakładce Branches.

Koniecznie obejrzeć takie gałęzie, na przykład tutaj. Na tej stronie kliknąć przycisk Compare.

[GitHub & Pull Requests & Logs]

Linus Torvalds o pull requests i log messages: A Note About Git Commit Messages (Tim Pope).

„Mozilla flow”

Praca rozproszona z Githubem

Przykład: wspólna praca nad projektem jBlog.

Ala zakłada konto as007 na serwerze github.com, a następnie loguje się na swoje nowe konto.

Po zalogowaniu wchodzi na stronę https://github.com/account, gdzie dodaje klucz publiczny swojego komputera do SSH Public Keys. W ten sposób, Ala zapewnia sobie możliwość wykonywania push ze swojego komputera na serwer github.com.

 1. Teraz wchodzi na na stronę z projektem http://github.com/wbzyl/jblog/, gdzie klika w ikonkę fork.
 2. Po sforkowaniu projektu, wchodzi z powrotem na swoją stronę: http://github.com/as007/ i widzi, że projekt jblog pojawił się na liście jej projektów.
 3. Po kliknięciu na link z nazwą jblog zostaje przekierowana na stronę http://github.com/as007/jblog. Na tej stronie jest link Your Clone URL: git@github.com:as007/jblog.git.
 4. Używając tego URL-a, Ala klonuje sforkowane repozytorium na swój komputer.

Teraz zaczyna robić się ciekawie.

 1. Ala dodaje nowy wpis do bloga, tworząc w katalogu _posts sforkowanego repozytorium plik 2009-10-10-mercurial.markdown. Plik ten dodaje do repozytorium, wykonuje commit i push na github.com.
 2. Teraz ze strony projektu: http://github.com/as007/jblog klika w ikonkę pull request.

W ten sposób Ala wysłała do mnie pull request. Ja po otrzymaniu pull request dodaję repozytorium Ali jako remote do mojego repozytrorium jblog:

git add remote as007 git://github.com/as007/jblog.git
 1. Następnie ściągam remote repo: git fetch as007.
 2. Patrzę co zostało zrobione: git diff as007/master.
 3. Scalam oba projekty: git merge as007/master.
 4. Wykonuję commit i push.

Zob. też John Resig. Pulley: Easy Github Pull Request Landing.

Wsiada informatyk do taksówki. Taksiarz pyta:
— Dokąd jedziemy?
— 127.0.0.1

My typical Git day

… to przykład ze strony Everyday GIT With 20 Commands Or So.

Jak znaleźć bug w kodzie za pomocą git-bisect? Zaczynamy od lektury:

man git-bisect

Zalety nagich repozytoriów

Jak utworzyć nagie repozytorium? Załóżmy, że w katalogu ~/tmp/ mamy repozytorium photos. Po wykonaniu polecenia:

git clone --bare ~/tmp/photos ~/public_git/photos.git

Skąd takie określenie nagi. Wykonanie polecenia:

ls ~/public_git/photos.git

powinno to wyjaśnić.

Zaletą posiadania nagiego repozytorium jest możliwość pracy rozproszonej, takiej jak z repozytoriami githuba.

Repozytorium Git z systemem „wte”

Zakładamy repozytorium z systemem „wte”:

cd ~/public_git
mkdir test
cd test
touch README.md
git init
git add .
git commit -m "pierwsza wrzutka"
... edycja README.md, add – zmiany, commit – co zostało zrobione

Korzystając z protokołu git, każdy użytkownik może sklonować na swój komputer repo test:

git clone git://sigma.ug.edu.pl/~wbzyl/test

Kilka zdań o magiczności katalogu public_git na Sigmie oraz o małej użyteczności repozytoriów z systemem „wte”.

Repozytorium Git z systemem „wtewewte”

Tworzymy bare repo test.git z repozytorium test:

mkdir ~/public_git # katalog na publiczne repozytoria
git clone --bare ~/tmp/test ~/public_git/test.git
rm -rf test # usuwamy niepotrzebne już repozytorium

Korzystając z protokołu git, każdy użytkownik może sklonować na swój komputer repo test.git:

git clone git://sigma.ug.edu.pl/~wbzyl/test.git

A właściciel repozytorium, czyli ja, klonuje repo korzystając z protokołu ssh w taki sposób:

git clone ssh://sigma.ug.edu.pl/~wbzyl/public_git/test.git

Właściciel repozytorium może wykonać pull i push (system wtewewte), a pozostali tylko pull (system wte).

Workflow dla Bloga

Skorzystamy z gotowego bloga Jekyll-Bloga który specjalnie przygotowałem na tę okazję.

Wchodzimy na serwer http://github.com, gdzie zakładamy darmowe publiczne konto: zakładka Pricing and Signup.

Po zalogowaniu się na swoje konto, klikamy w zakładkę account i dodajemy klucz publiczny z Sigmy: zakładka SSH Public Keys.

fork – widelec, widły, rozwidlenie
branch – gałąź, odnoga; odgałęzienie

Przechodzimy na konto: http://github.com/wbzyl/, gdzie klikamy w projekt jblog. Forkujemy projekt. Na koniec, klonujemy sforkowany przed chwilą projekt na swój komputer.

Teraz przechodzimy do katalogu z projektem:

cd jblog

i dodajemy oryginalne repozytorium jako remote:

git remote add wbzyl git://github.com/wbzyl/jblog.git
[Jamie Zawinski]

Zawinski's Law: Every program attempts to expand until it can read mail. Those programs which cannot so expand are replaced by ones which can.

Jamie Zawinski

Umożliwi to pobieranie i scalanie uaktualnień z oryginału:

git fetch wbzyl
git diff wbzyl/master
git merge wbzyl/master

Piszemy pierwszy wpis do swojego bloga: instrukcje są tutaj.

Różne

Linki