Skryptologia stosowana

[Nathaniel S. Borenstein]

It should be noted that no ethically-trained software engineer would ever consent to write a destroy_baghdad procedure. Basic professional ethics would instead require him to write a destroy_city procedure, to which Baghdad could be given as a parameter.

Nathaniel Borenstein

W podręczniku użytkownika programu bash znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące programowania powłoki.

Użyteczne rzeczy:

Pomoc na temat wbudowanych poleceń uzyskasz, korzystając z polecenia help, na przykład:

help if
help case
help help

Zmienne powłoki specjalnego przeznaczenia

Zmienne specjalne powłoki
Zmienna Znaczenie
$0 nazwa pliku ze skryptem
$1 – $9 parametry pozycyjne przekazywane do skryptu
${10} parametr 10.
$# liczba parametrów przekazanych do skryptu
"$*" wszystkie parametry (jedno słowo)
"$@" wszystkie parametry (oddzielne słowa)
${#*} liczba parametrów przekazanych do skryptu
${#@} liczba parametrów przekazanych do skryptu
$? wartość zwrócona przez skrypt
$$ ID procesu (PID)

Przykład wyjaśniający co nieco

Poniżej użyjemy użytecznego polecenia set. Użyjemy go do ustawienia parametrów pozycyjnych:

set -- raz dwa trzy

Po wykonaniu tego polecenia $1==raz, $2==dwa, $3==trzy. Możemy się o tym przekonać w taki sposób:

echo $1 $2 $3

A teraz obiecany powyżej przykład:

set -- raz "dwa trzy" cztery
echo Mamy $# argumenty
for i in $* ; do echo i to $i ; done
for i in $@ ; do echo i to $i ; done  # to samo co powyżej
for i in "$*" ; do echo i to $i ; done # jeden napis
for i in "$@" ; do echo i to $i ; done # zazwyczaj o to nam chodzi
shift
echo o jeden argument mniej: $#
for i in "$@" ; do echo i to $i ; done

Rot13

Prosty program kodujący. Użycie:

./rot13.sh filename
./rot13.sh < filename
./rot13.sh
... i wpisujemy tekst z klawiatury ...

Plik rot13.sh:

#!/bin/bash

# "a" na "n", "b" na "o", itd
cat "$@" | tr 'a-zA-Z' 'n-za-mN-ZA-M'

exit 0

Uwaga: konstrukacja cat "$@" umożliwia pobieranie tekstu ze stdin lub z pliku.

Kolorowy tekst

S.E.S.J.A. = System Eliminacji Studentów Już Aktywny

Program listing.sh pokazuje jak za pomocą ANSI escape sequences kolorować wypisywany tekst:

#!/bin/bash

red='\e[31m'
end_color='\e[0m'

echo -e "${red}Listing katalogu:${end_color}" `pwd`
ls --color -lt

exit 0

A ten skrypt pokazuje jak zmieniać kolor tła i znaki normalne na znaki pobgrubione:

#!/bin/bash
esc="\033["
echo -n " _ _ _ _ _40 _ _ _ 41_ _ _ _42 _ _ _ 43"
echo "_ _ _ 44_ _ _ _45 _ _ _ 46_ _ _ _47 _"
for fore in 30 31 32 33 34 35 36 37; do
  line1="$fore "
  line2="  "
  for back in 40 41 42 43 44 45 46 47; do
    line1="${line1}${esc}${back};${fore}m Normal ${esc}0m"
    line2="${line2}${esc}${back};${fore};1m Bold  ${esc}0m"
  done
  echo -e "$line1\n$line2"
done

How to do it?

Fixing Unix/Linux/POSIX Filenames: Control Characters (such as Newline), Leading Dashes, and Other Problems

David A. Wheeler

Blank rename

Czasami w nazwach plików pojawiają się spacje. To jest bad thing. Skrypt blank-rename.sh zamienia spacje w nazwach na znak podkreślenia _.

#!/bin/bash

number=0       # licznik plików, którym zmieniono nazwy
FOUND=0       # zmienna: aby kod się lepiej czytał

for filename in *  # przejrzyj wszystkie pliki w katalogu
do
   echo "$filename" | grep -q " "     # sprawdź czy nazwa pliku
   if [ $? -eq $FOUND ]          # zawiera spacje
   then
    fname=$filename           # tak, więc zabieramy sie do pracy
    n=$(echo $fname | sed -e "s/ /_/g") # podstawiamy _ za każdą spację
    mv "$fname" "$n"           # zmieniamy nazwę pliku
    let "number += 1"
   fi
done

echo "Liczba plików, którym zmieniono nazwy: $number"
exit 0

Uwaga: Wiersz z sed powyżej można podmienić na:

n=${fname// /_}

Konstrukcja ${parameter/pattern/string} to pattern substitution. Jej opis znajdziemy w sekcji Parameter Expansion manuala basha.

A language that doesn't affect the way you think about programming is not worth knowing

— Alan Perlis

shift – przetwarzanie opcji

Polecenie shift jest używane do manipulowania argumentami pozycyjnymi. Na przykład po wywołaniu shift parametr $1 otrzymuje dotychczasową wartość parametru $2, parametr $2 — wartość parametru $3 itd.

Każde wywołanie shift zmniejsza wartość $#.

Polecenie przyjmuje opcjonalny argument określający rozmiar przesunięcia; domyślna wartość to 1.

Poniższy skrypt pokazuje jak wykorzystać shift do przetwarzania opcji: -f, -v i -q.

#!/bin/bash

file=
verbose=
quiet=

while [ $# -gt 0 ]
do
 case $1 in
 -f) file=$2
    shift # dlaczego?
    ;;
 -v) verbose=true
    quiet=
    ;;
 -q) quiet=true
    verbose=
    ;;
 --) shift # para kreseczek oznacza zwyczajowo koniec opcji
    break
    ;;
 -*) echo $0: $1: nieznana opcja >&2
    ;;
  *) break # argument nie będący opcją; przerwanie przetwarzania opcji
    ;;
 esac
 shift # przesuń argumenty dla następnego przebiegu pętli
done

Ale zwykle tak nie programujemy. Upraszczamy sobie zadanie przetwarzania opcji korzystając z polecenia wbudowanego getopts.

Szaradzista

Skrypt szaradzista.sh dopasowuje wzorzec zadany wyrażeniem regularnym programu egrep do zbioru słowników:

szaradzista.sh wzorzec-egrep [pliki-slownikow]

Jak przygotować samemu słownik, zobacz następny skrypt.

Sam skrypt jest prosty:

#!/bin/sh
FILES="
  /usr/share/dict/words-doroszewski
   "
pattern="$1"
shift
# jeśli użytkownik wskaże własne słowniki,
# to słowniki wymienione w FILES są ignorowane
test $# -gt 0 && FILES="$@"
egrep -h -i "$pattern" $FILES 2> /dev/null | sort -u -f

Bashowy hardcore

[ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] && \
 rm -rf / || echo *Click*

Make dictionary, makedict.sh

Klasyczny skrypt z 1993. Autorem skryptu jest Alec Muffett. „This script processes text files to produce a sorted list of words found in the files. This may be useful for compiling dictionaries and for other lexicographic purposes.” Niestety, ten skrypt nie rozpoznaje polskich liter: ą, ć, ę, itd.

#!/bin/bash

E_BADARGS=64
if [ ! -r "$1" ]          # Need at least one
then                # valid file argument.
 echo "Usage: $0 files-to-process"
 exit $E_BADARGS
fi
cat $* |              # Contents of specified files to stdout.
    tr A-Z a-z |        # Convert to lowercase.
    tr ' ' '\012' |       # New: change spaces to newlines.
    tr -c '\012a-z' '\012' |  # Rather than deleting non-alpha chars,
                  # change them to newlines.
    sort |           #
    uniq |           # Remove duplicates.
    grep -v '^#' |       # Delete lines beginning with a hashmark.
    grep -v '^$'        # Delete blank lines.

exit 0

W manualu polecenia test opisano opcję -r (i pozostałe też).

Gdzie podziały się znaki kontynuacji wiersza ( \ )?

Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.

— E. Murphy

Backup plików zmienionych w ostatnich 24h

Tworzymy archiwum ze wszystkich plików zmienionych w ostatnich 24 godzinach. Archiwum, to plik "tarball" (tarred i gzipped).

#!/bin/bash

BACKUPFILE=backup-$(date +%m-%d-%Y)
#         wstaw datę do nazwy pliku
archive=${1:-$BACKUPFILE}
# jeśli w wierszu poleceń nie podano nazwy pliku na archiwum
# użyj nazwy "backup-MM-DD-YYYY.tar.gz."

tar cvf - `find . -mtime -1 -type f -print` > $archive.tar
gzip $archive.tar
echo "Directory $PWD backed up in archive file \"$archive.tar.gz\"."

exit 0

Powyższy kod nie działa jeśli jest dużo plików do zarchiwizowania lub nazwy plików zawierają spacje. Tak można to poprawić:

find . -mtime -1 -type f -print0 | xargs -0 tar rvf "$archive.tar"

Zapisujemy wyjście z bloku do pliku

Czasami, technika ta jest użyteczna.

Program rpm-check.sh odpytuje plik rpm:

i zapisuje rezultat do pliku.

Opcje programu rpm są opisane w manualu.

#!/bin/bash

SUCCESS=0
E_NOARGS=64

if [ -z "$1" ]
then
 echo "Usage: `basename $0` rpm-file"
 exit $E_NOARGS
fi

{          # początek bloku
 echo
 echo "Archive Description:"
 rpm -qpi $1    # description
 echo
 echo "Archive Listing:"
 rpm -qpl $1    # listing
 echo
 rpm -i --test $1 # czy pakiet rpm da się zainstalować
 if [ "$?" -eq $SUCCESS ]
 then
  echo "Można instalować: $1"
 else
  echo "Nie można instalować: $1"
 fi
 echo       # koniec bloku
} > "$1.test"    # przekierowanie całego wyjścia z bloku do pliku

echo "Wyniki testu pliku rpm zapisano do pliku $1.test"

exit 0

Wynik podobny do:

less pakiet-rpm

ale bez ChangeLog i z informacją czy można instalować.

Funkcje

Zaczynamy od cytatu z manuala: „A shell function stores a series of commands for later execution. When the name of a shell function is used as a simple command name, the list of commands associated with that function name is executed. Functions are executed in the context of the current shell; no new process is created to interpret them (contrast this with the execution of a shell script).”

Tradycyjnie pierwszą funkcją będzie hello_world.

#!/bin/bash

JUST_A_SECOND=1

hello_world ()
{
 i=0
 REPEATS=4

 while [ $i -lt $REPEATS ]
 do
  echo "hello world"
  let "i+=1"
  sleep $JUST_A_SECOND  # poczekaj sekundkę
 done
}

# po zdefiniowaniu funkcji możemy ją wywołać

hello_world

exit 0

Teraz kolej na trzy użyteczne funkcje:

PROGRAM=$0

usage()
{
 cat << KONIEC
Użycie: $PROGRAM [ --? ] [ --help ] [FILE]...
KONIEC
}

usage_and_exit()
{
 usage
 exit $1 # jedyny argument powinien być małą liczbą
}

error()
{
 echo "$@" 1>&2 # sklejamy wszystkie argumenty; echo na stderr
 usage_and_exit 1
}

# przykład użycia
error "ERROR 128"
[Learn Key]

One afternoon several of us had the same experience — typesetting something, feeding the paper through the developer, only to find a single, beautifully typeset line: “cannot open file foobar” The grumbles were loud enough and in the presence of the right people, and a couple of days later the standard error file was born…

The Birth of Standard Error

Dwa polecenia wbudowane:

declare -f
unset -f error

Funkcje powłoki a funkcje C

Wartościami zwracanymi z funkcji powłoki mogą być małe liczby całkowite. Zwyczajowo zero oznacz pomyślne wykonanie funkcji, a wartość niezerowa sygnalizuje błąd.

Jeśli funkcja ma przekazywać jakąś inną wartość, to może to zrobić ustawiając jakąś zmienną globalną skryptu albo wypisując tę wartość na wyjście. Wartość tę możemy przechwycić korzystając z podstawiania wartości poleceń:

function foo() {
 printf "bar $1"
 return 0
}
echo $(foo "mleczny") # bar mleczny
echo $?        # 0

Wymienić co najmniej 4 rzeczy różniące funkcje powłoki od funkcji C.

Zmiana kolejności parametrów pozycyjnych

W skrypcie korzystamy z polecenia wbudowanego set.

#!/bin/bash

variable="raz dwa trzy cztery"

# przypisujemy zmiennym pozycyjnym wartość zmiennej "$variable"
set -- $variable

first_param=$1
second_param=$2
shift; shift    # usuń $1 i $2 – pierwsze dwa parametry
# shift 2      # to też działa
remaining_params="$*"

echo "pierwszy parameter  = $first_param"    # raz
echo "drugi parameter   = $second_param"    # dwa
echo "pozostałe parametery = $remaining_params"  # trzy cztery

Pliki i katalogi

Na koniec skrypt filesdirectories.sh z książki A. Robbinsa & N. H. F. Beebe, Programowanie skryptów powloki. Pokazuje zastosowanie polecenia wbudowanego trap.

Skrypt przegląda wszystkie pliki i katalogi, grupuje je wedle dat ostatniej modyfikacji, zapisujac wyniki w plikach FILES.XXX i DIRECTORIES.XXX:

filesdirectories.sh KATALOG

Cytat z książki: „W środowisku sieciowym nie wolno pomijać apektów bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów atakowania skryptów jest manipulowanie wartością separatora pól wejściowych, czyli wartością zmiennej IFS, wpływającego na sposób interpretowania wejścia skryptu.” Dlatego w skrypcie zabezpieczamy się sami ustawiając wartość IFS.

A to skrypt w całej swej okazałości:

#! /bin/sh -

# <newline> <space> <tab>
IFS='
  '

# security: ograniczamy wyszukiwanie tylko do wymienionych katalogów
PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
export PATH

if [ $# -ne 1 ]
then
  echo "Stosowanie: $0 katalog" >&2
  exit 1
fi

umask 077       # gwarantuje prywatność tworzonych plików

TMP=${TMPDIR:-/tmp}  # uwzględnia alternatywne katalogi plików tymczasowych
TMPFILES="
  $TMP/DIRECTORIES.all.$$ $TMP/DIRECTORIES.all.$$.tmp
  $TMP/DIRECTORIES.last01.$$ $TMP/DIRECTORIES.last01.$$.tmp
  $TMP/DIRECTORIES.last02.$$ $TMP/DIRECTORIES.last02.$$.tmp
  $TMP/DIRECTORIES.last07.$$ $TMP/DIRECTORIES.last07.$$.tmp
  $TMP/DIRECTORIES.last14.$$ $TMP/DIRECTORIES.last14.$$.tmp
  $TMP/DIRECTORIES.last31.$$ $TMP/DIRECTORIES.last31.$$.tmp
  $TMP/FILES.all.$$ $TMP/FILES.all.$$.tmp
  $TMP/FILES.last01.$$ $TMP/FILES.last01.$$.tmp
  $TMP/FILES.last02.$$ $TMP/FILES.last02.$$.tmp
  $TMP/FILES.last07.$$ $TMP/FILES.last07.$$.tmp
  $TMP/FILES.last14.$$ $TMP/FILES.last14.$$.tmp
  $TMP/FILES.last31.$$ $TMP/FILES.last31.$$.tmp
  "

WD=$1
cd $WD || exit 1

trap 'exit 1'    HUP INT PIPE QUIT TERM # liczbowo: 1 2 3 13 15
trap 'rm -f $TMPFILES' EXIT      # liczbowo: 0

# opcja -fprint dostępna tylko w programie find GNU
find . \
    -name DIRECTORIES.all -true \
  -o -name 'DIRECTORIES.last[0-9][0-9]' -true \
  -o -name FILES.all -true \
  -o -name 'FILES.last[0-9][0-9]' -true \
  -o -path '*.svn*' -true \
  -o -type f      -fprint $TMP/FILES.all.$$ \
  -a     -mtime -31 -fprint $TMP/FILES.last31.$$ \
  -a     -mtime -14 -fprint $TMP/FILES.last14.$$ \
  -a     -mtime -7 -fprint $TMP/FILES.last07.$$ \
  -a     -mtime -2 -fprint $TMP/FILES.last02.$$ \
  -a     -mtime -1 -fprint $TMP/FILES.last01.$$ \
  -o -type d      -fprint $TMP/DIRECTORIES.all.$$ \
  -a     -mtime -31 -fprint $TMP/DIRECTORIES.last31.$$ \
  -a     -mtime -14 -fprint $TMP/DIRECTORIES.last14.$$ \
  -a     -mtime -7 -fprint $TMP/DIRECTORIES.last07.$$ \
  -a     -mtime -2 -fprint $TMP/DIRECTORIES.last02.$$ \
  -a     -mtime -1 -fprint $TMP/DIRECTORIES.last01.$$

for i in FILES.all FILES.last31 FILES.last14 FILES.last07 \
  FILES.last02 FILES.last01 DIRECTORIES.all \
  DIRECTORIES.last31 DIRECTORIES.last14 \
  DIRECTORIES.last07
do
  sed -e "s=^[.]/=$WD/=" -e "s=^[.]$=$WD=" $TMP/$i.$$ |
    LC_ALL=C sort > $TMP/$i.$$.tmp
  cmp -s $TMP/$i.$$.tmp $i || mv $TMP/$i.$$.tmp $i
done

Echo argumentów wywołania skryptu

Poniższy skrypt korzysta z eval. Wywołaj go w taki sposób:

sh echo-params.sh raz dwa trzy

Rezultat:

command-line parameter $1 = raz
command-line parameter $2 = dwa
command-line parameter $3 = trzy

Skrypt echo-params.sh:

#!/bin/bash

params=$#       # liczba parametrów w linii poleceń
param=1        # zaczynamy od parametru 1.

while [ "$param" -le "$params" ]
do
 echo -n "command-line parameter "
 echo -n \$$param   # wypisz tylko *nazwę* zmiennej
#     ^^^     # $1, $2, $3, itd.
            # dlaczego?
            # \$ cytuje pierwszy znak "$"
            # dlatego echo wypisuje $
            # i teraz $param *dereferences* "$param"
 echo -n " = "
 eval echo \$$param  # wypisz *wartość* zmiennej
# ^^^^   ^^^    # "eval" wymusza *evaluation* \$$param

(( param ++ ))     # przejdź do następnego parametru
done

exit $?

Weasel words

Skrypt z artykułu Matta Mighta, 3 shell scripts to improve your writing.

Na początek definicja. „Weasel words -- phrases or words that sound good without conveying information.” These words obscure precision.

There three kinds of weasel words

Skrypt znajdujący wszystkie takie słowa w pliku:

#!/bin/bash

weasels="many|various|very|fairly|several|extremely\
|exceedingly|quite|remarkably|few|surprisingly\
|mostly|largely|huge|tiny|((are|is) a number)\
|excellent|interestingly|significantly\
|substantially|clearly|vast|relatively|completely"

wordfile=""

# Check for an alternate weasel file
if [ -f $HOME/.words/weasels ]; then
  wordfile="$HOME/.words/weasels"
fi
if [ ! "$wordfile" = "" ]; then
  weasels="xyzabc123";
  for w in `cat $wordfile`; do
    weasels="$weasels|$w"
  done
fi
if [ "$1" = "" ]; then
 echo "usage: `basename $0` <file> ..."
 exit
fi

egrep -i -n --color "\\b($weasels)\\b" $*
exit $?

Napisać w bashu skrypt „to find lexical illusions” (trzeci skrypt z artykułu).

Drukowanie listingów programów

Zwykle korzystam z programu a2ps.

Linki