Po prostu AJAX

Asynchronous Javascript and XML czyli Ajax, to label for a group of web technologies:

Techniki opisane poniżej pochodzą z książki: J. Chaffer, K. Swedberg. Learning jQuery.

Poniżej zostaną opisane cztery sposoby przesyłanie danych na żądanie.

Tutaj umieściłem przykład w którym użyto wszystkich czterech technik.

Love: AHAH

Technika ta nazywam się AHAH czyli Asynchronous HTTP and HTML. Wszystko co musimy zrobić, to przygotować fragment kodu HTML i miejsce na stronie w które go wstrzykniemy.

Zarezerwowane miejsce:

<div id="content">&nbsp;</div>

Potrzebujemy jeszcze elementu, który po kliknięciu wygeneruje żądanie XMLHttpRequest:

<div id="love">Love</div>

Kod Javascript:

$(document).ready(function () {
 $('#love').click(function () {
  $('#content').load('/data/html/love.html');
 });
});

Powyższy kod korzysta z funkcji load.

Linux: JSON

Tak jak poprzednio potrzebujemy czegoś, co po kliknięciu wygeneruje żądanie AJAX:

<div id="linux>Linux</div>

oraz miejsca na stronie na cytaty:

<div id="content">&nbsp;</div>

Dane są pamiętane w pliku w formacie JSON w postaci tablicy haszy:

[
 {
  "q": "Linux is not user-friendly ...",
  "a": "[seen somewhere on the net]"
 },
 ...
]

Uwaga: Dane powinny być gotowe do konsumpcji, czyli do umieszczenia na stronie. Oznacza, to że napisy powyżej nie powinny zawierać takich znaków jak < albo &.

W kodzie Javascript zamieniamy powyższą strukturę JSON na kod HTML:

$(document).ready(function () {
 $('#linux').click(function () {
  $.getJSON('/data/linux.json', function (data) {
   $('#content').empty();
   var html = '';
   $.each(data, function (index, entry) {
    html += '<div class="entry">';
    html += '<p>' + entry['q'] + '</p>';
    if (entry['a']) {
     html += '<p class="author">' + entry['a'] + '</p>';
    }
    html += '</div>';
   });
   $('#content').append(html);
  });
 });
});

Powyższy kod korzysta z globalnych metod obiektu jQuery: getJSON oraz each.

Pets: XML

Jeśli po odebraniu przesłanych danych, a jeszcze przed umieszczeniem ich na stronie, będziemy chcieli je troszkę dopieścić, to powinniśmy je przesłać w takiej postaci, aby to dopieszczanie nie było trudne w realizacji.

Dane ubrane w XML niespecjalnie nadają się do dopieszczania. Zwykle będziemy potrzebować jakichś dodatkowych narzędzi aby je skonwertować do pożądanej postaci. Natomiast, dane przesyłane w formacie JSON są od razu gotowe do przetwarzania za pomocą kodu Javascript. Ale czasami nie mamy wyjścia, bo dane dostępne są tylko w formacie XML.

Oto kilka cytatów, które trzymamy w pliku w formacie XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<quotes>
<quote>
 All intelligent species own cats.
</quote>
<quote author="R. Heinlein">
 Anyone who considers protocol unimportant has never dealt with a cat.
</quote>
<quote>
 For a man to truly understand rejection, he must first be ignored by a cat.
</quote>
<quote author="Ogden Nash">
 A door is what a dog is perpetually on the wrong side of.
</quote>
</quotes>

Tyle kodu Javascript jest potrzebne, aby zamienić XML na HTML:

$(document).ready(function () {
 $('#pets').click(function () {
  $.get('/data/pets.xml', function(data) {
   // tutaj data zawiera drzewko DOM
   // alert(data);
   $('#content').empty();
   var html = '';
   $(data).find('quote').each(function() {
    var $entry = $(this);
    html += '<div class="entry">\n';
    html += '<p>' + $entry.text() + '</p>\n';
    if ($entry.attr('author')) {
     html += '<p class="author">' + $entry.attr('author') + '</p>';
    }
    html += '</div>\n';
   });
   $('#content').append(html);
  });
 });
});

Powyższy kod korzysta z globalnej metody obiektu jQuery: get oraz metody find.

Ascii-Art: formularz

Tutaj wybieramy obrazek wpisując jego numer w formularzu.

<form id="select" action="javascript:void(0)" method="post">
 <p>
  <input type="text" size="4" name="num" id="num" value="1">
  <input type="submit" name="show" id="show" value="Show Ascii Art">
 </p>
</form>

Użytkownik, po wpisaniu czegoś w formularzu i kliknięciu przycisku "Show Ascii Art", oczekuje że zobaczy obrazek.

$(document).ready(function () {
 $('#select').submit(function (event) {
  $.post('/asciiart', $(this).find('input').serialize(), function(data) {
   $('#content').html(data);
  });
  event.preventDefault();
 });
});

Żądanie POST wygląda jakoś tak: num 2 (można to podejrzeć korzystając z rozszerzenia Firebug). Żadanie to obsługuje Sinatra tak:

post '/asciiart' do
 begin
  IO.read("#{options.views}/examples/data/asciiarts/#{params[:num]}.html")
 rescue
  "<h3>Please, enter a number in the 1..4 range.</h3>"
 end
end

Jak widać z kodu, obrazki są pamiętane w plikach o nazwach postaci liczba.html.

Powyższy kod korzysta z globalnej metody obiektu jQuery o nazwie post.

Śledzimy żądanie

Do tej pory cierpliwie czekaliśmy na odpowiedź na nasze żądanie. Teraz chcielibysmy wiedzieć, co się dzieje z wysłanym żądaniem.

Biblioteka jQuery umożliwia zarejestrowanie kilku funkcji zwrotnych powiązanych z różnymi zdarzeniami ajaxowymi (kompletna lista).

Jeśli obsługa żądania zajmie trochę czasu, to przydałby się jaka informacja zwrotna, pokazująca że nasze żądanie jest obsługiwane. Zwyczajowo używamy w tym celu animowanego gifa. Jest to tzw. throbber. Można wygenerować swojego throbbera na stronie ajaxload.info.

Po umieszczeniu throbbera (pulsujący obrazek) na stronie:

<div id="content">
 <!-- http://www.ajaxload.info/ -->
 <img id="throbber" src="/images/ajax-loader.gif" />
</div>

ukrywamy go, aby pokazać go w chwili kiedy zostanie wysłane żądanie ajax:

$(document).ready(function () {
 $('#throbber').hide();
 $('#throbber').ajaxStart(function () {
  $(this).show();
 }).ajaxStop(function () {
  $(this).hide();
 });
});

Po obsłużeniu żądania, ukrywamy throbbera.

SOP, czyli Same Origin Policy

Wikipedia: In computing, the same origin policy is an important security concept for a number of browser-side programming languages, such as JavaScript. In a nutshell, the policy permits scripts running on pages originating from the same site to access each other's methods and properties with no specific restrictions — but prevents access to most methods and properties across pages on different sites.

Cross-domain communications with JSONP, Part 1: Combine JSONP and jQuery to quickly build powerful mashups: You can stop these security errors if you control the remote server where data resides and every request goes to the same domain, but what's the fun of a Web application if you are stuck on your own server?

Technika JSONP (JSON with Padding) pozwala obejść to ograniczenie. Ale to już nie jest AJAX.

JSON, czyli JavaScript Object Notation, jest lekkim (w porównaniu, np. z XML), formatem danych. JSON, to napis reprezentujący obiekt Javascript (stąd nazwa).

Na przykład, ticker zdefiniowany poniżej jest obiektem Javascript:

var ticker = { 'symbol': 'IBM', 'price': '91.42' };

a jego reprezentacja w postaci napisu, czyli JSON to:

{ 'symbol': 'IBM', 'price': '91.42' }

Idea JSONP jest jakaś taka:

<script type="text/javascript">
 var showPrice = function(data) {
  alert("Symbol: " + data.symbol + " Price: " + data.price);
 };
</script>
<script type="text/javascript">
 showPrice({ 'symbol': 'IBM', 'price': data.price });
</script>

Drugi skrypt zawiera odpowiedź serwera na żądanie klienta (tutaj nie pokazane). Ale przed wysłaniem żądania klient definiuje funkcję showPrice wstrzykując sobie zawartość pierwszego skryptu. Oczywiście, aby napisać taką funkcję musimy wcześniej wiedzieć jak będzie wyglądać odopwiedź. Takie rzeczy są opisane w API usługi.

Aha, funkcja showPrice to padding (literka P w JSONP).

How it works in jQuery?

Cytat: jQuery attaches a global function to the window object that is called when the script is injected, then the function is removed on completion.

Note that if the request is being made to the same domain, then jQuery will switch it down to a straight Ajax request.

Przykład ze strony jQuery: the Flickr JSONP API do analizy.

BUG w jQuery: poniższy kod nie działa zgodnie ze specyfikacją. Jeśli web service i client są uruchomione na różnych portach na http://localhost, to $.getJSON wysyła żądanie XHR zamiast wstrzyknąć kod Javascript.

Zobacz poniżej działający skrypt korzystający z metody $.ajax.

Jeśli przed wejściem na taką stronę:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
          "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 <script>
 $(document).ready(function(){
  $.getJSON("http://localhost:4567/jsonp",
       { 'callback': '?', 'id': '8' },
       function(data) {
        alert('Ticker: ' + data.symbol + ' Price: ' + data.price);
       }
  );
 });
 </script>
</head>
<body><h3>JSONP test</h3></body>
</html>

uruchomimy testowy web service ticker.rb na porcie 4567:

require 'rubygems'
require 'sinatra'
require 'json'

get '/jsonp' do
 content_type 'application/json', :charset => 'utf-8'
 params['callback'] + "(" + { 'symbol' => 'IBM', 'price' => '91.42' }.to_json + ")\n"
end

Uruchamiamy server:

ruby ticker.rb

i sprawdzamy, czy działa:

curl -X GET --url 'http://localhost:4567/jsonp?id=4&callback=?'

Po uruchomieniu tego serwera na porcie 4567, wchodzimy na tę stronę:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
          "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 <script>
 $(document).ready(function(){
  $.ajax({
   type: 'POST',
   dataType: 'jsonp',
   data: 'id=8',
   jsonp: 'callback',
   url: 'http://localhost:4567/jsonp',
   success: function (data) {
    // alert(data); // [object Object]
    alert('Ticker: ' + data.symbol + ' Price: ' + data.price);
   },
  });
 });
 </script>
</head>
<body><h3>JSONP test via .ajax call</h3></body>
</html>

Można dołożyć do powyższego kodu Javascript funkcje zwrotne: $.ajaxStart oraz $.ajaxStop. Po co?

Jeśli podejrzymy żądanie ajax w Firebug to zobaczymy, że jQuery podstawia w miejsce ? coś takiego: jsonp1237649050286 oraz dodaje parametr _ o wartości jakiejś takiej 1237649050430.

Pytania: po co jQuery to robi?

Lektura: Part 2: Building mashups with JSONP, jQuery, and Yahoo! Query Language.

Ready made JSONP services

Digg: top stories

curl -i --url 'http://services.digg.com/stories/top?
 appkey=http%3A%2F%2Flocalhost%2F&count=3&type=javascript&callback=jsonp'

Geonames: location info for zip code (tylko US?)

curl -i --url 'http://www.geonames.org/
 postalCodeLookupJSON?postalcode=81080&country=PL&callback=jsonp'

Flickr: most recent dog pictures

curl -i --url 'http://api.flickr.com/services/feeds/
 photos_public.gne?tags=dog&tagmode=any&format=json&jsoncallback=jsonp'

YAHOO: search pizza in zip code location

curl -i --url 'http://local.yahooapis.com/LocalSearchService/V3/
 localSearch?appid=YahooDemo&query=pizza&&zip=10504&results=2&output=json&callback=jsonp'