Zadania

Everybody Got to Learn Sometime

It was a rainy night
When he came into sight
Standing by the road
With no umbrella, no coat

So I pulled up along side
And I offered him a ride
He accepted with a smile
So we drove for a while

I didn't ask him his name
This lonely boy in the rain
Fate, tell me it's right
Is this love at first sight?

Dziesięć prostych zadań

1. Zdefiniować funkcję max() o dwóch argumentach całkowitych, wypisującą większy z podanych argumentów.

Przykładowe rozwiązanie:

var max = function (x, y) {
 if (x < y)
  print(y); // funkcja dostępna w programie js
 else
  print(x);
}
max(2, 99)
max(2, -1)

Kod wpisujemy w pliku o nazwie 01.js. Kod uruchamiamy z wiersza poleceń tak:

js 01.js

Podobnie, o ile tego nie zaznaczono inaczej, postępujemy rozwiązując pozostałe zadania.

Oto lista niektórych funkcji dostępnych w programie js:

$  js
js> help()
Command    Usage         Description
=======    =====         ===========
load      load(['foo.js' ...])  Load files named by string arguments
readline    readline()       Read a single line from stdin
print     print([exp ...])    Evaluate and print expressions
help      help([name ...])    Display usage and help messages
quit      quit()         Quit the shell
clear     clear([obj])      Clear properties of object
clone     clone(fun[, scope])  Clone function object
evalcx     evalcx(s[, o])     Evaluate s in optional sandbox object o

2. Zdefiniować funkcję maxOfThree() pobierającą trzy argumenty całkowite i wypisującą największy z nich.

3. Zdefiniować funkcję vowel() o jednym argumencie będącym napisem składającym się z jednego znaku zwracającej true jeśli podany znak jest samogłoską i zwracającej false w przeciwnym wypadku.

4. Zdefiniować funkcję translate(), która tekst podany jako jej jedyny argument tłumaczy w następujący sposób: podwają każdą spółgłoskę i wstawia między nie literę o. Na przykład, translate('ala ma kota') zostanie przetłumaczone na alola moma koktota.

5. Zdefiniować funkcje sum() oraz multiply() obliczające, odpowiednio, sumę i iloczyn w tablicy liczb całkowitych przekazanej jako argument. Na przykład, wywołanie sum([2,3,4]) powinno zwrócić 9, a multiply([2,3,4]) — 24.

6. Zdefiniować funkcję reverse() obliczającą odwrócony napis podany jako argument. Na przykład, reverse("ala ma kota") powinno zwrócić atok am ala.

7. Zapamiętać w obiekcie Javascript, tłumaczenia kilku słów z języka angielskiego na polski. Użyć tego obiektu do tłumaczenia krótkich Wielkanocnych zdań z angielskiego na polski.

8. Napisać funkcję findLongestWord(tab), która z podanej tablicy słów tab zwraca najdłuższe słowo.

9. Napisać funkcję filterLongWords(tab,i), która po podaniu tablicy z listą słów tab i liczby całkowitej i zwraca listę słów dłuższych niż i.

10. Napisać funkcję charFreq() o jednym argumencie będącym napisem, która buduje listę częstości występowania znaków występujących w podanym napisie. Przykładowe wywołanie tej funkcji może wygladać tak: charFreq("abbabcbdbabdbdbabababcbcbab").