JavaScript: The Good Parts

Tytuł tego modułu i wszystkie przykłady pochodzą książki JavaScript: The Good Parts napisanej przez guru tego języka, Douglasa Crockforda.

Uwaga terminologiczna: Funkcję będącą własnością obiektu nazywamy metodą. Na przykład, w poniższym kodzie increment jest metodą, a value własnością:

var obiekt = {
 value: 0,
 increment: function (inc) {
  this.value += typeof inc == 'number' ? inc : 1;
 }
};
obiekt.increment();
print(obiekt.value); // 1

obiekt.increment(2);
print(obiekt.value); // 3

Uwaga dotycząca uruchamiania kodu: kod Javascripy uruchamiamy na konsoli js. Listę dostępnych funkcji uzyskamy wpisując w powłoce help() i wciskając enter.

Obiekty

Literał obiektu:

var pusty_obiekt = {};
var inny_obiekt = {};
var pusty_obiekt_1 = pusty_obiekt_2 = {};
inny_obiekt.x = '_^_'
print(inny_obiekt.x)
print(pusty_obiekt.x)
pusty_obiekt_1.x = '_v_'
print(pusty_obiekt_2.x)

Ważne:

print(pusty_obiekt.x)  //=> undefined
print(pusty_obiekt.x.y) //=> TypeError: inny_pusty_obiekt.x has no properties
pusty_obiekt.x && pusty_obiekt.x.y //=> tak unikamy TypeError

Do typów podstawowych można dodawać swoje metody, ponieważ każdy obiekt utworzony via { ... } dziedziczy metody standardowego obiektu języka Object.prototype.

Ale możemy też wybrać obiekt po którym będzie dziedziczył nowo utworzony obiekt. Metoda beget obiektu Objecct ułatwia tworzenie obiektów, które będą dziedziczyć własności po innym obiekcie.

Metoda beget tworzy nowy obiekt używający podanego obiektu jako swojego prototypu.

if (typeof Object.beget !== 'function') {
 Object.beget = function(o) {
  var F = function () {};
  F.prototype = o;
  return new F();
 }
}

Przykład użycia: ja dziedziczy metody po osoba.

var osoba = {
 "imię": "Jan",
 "nazwisko": "Nowak",
 "nick": "Janek"
};
var ja = Object.beget(osoba);
ja.nick; //=> Janek
ja.nick = "Włodek";
delete ja.nick;
ja.nick; //=> Janek

Refleksja:

osoba.toString();       //=> [object Object]
osoba.hasOwnProperty('nick'); //=> true

The Function Invocation Pattern

Obchodzimy błąd projektowy jezyka: W wewnętrznej funkcji pomocniczej this jest bound to the global object, a nie do obiektu obiekt.

Na szczęście łatwo jest obejść ten błąd. Konwencja: nazwa zmiennej której używamy do zapamiętania referencji do obiektu, to zwyczajowo that.

obiekt.double = function () {
 var that = this; // workaround
 var helper = function () {
  that.value += that.value;
 }
 helper(); // wywołujemy funkcję pomocniczą
}
obiekt.double();
print(obiekt.value);

Going functional

Definiujemy funkcję tworzącą obiekty:

var cat = function(spec) {
 // tworzymy pusty obiekt
 var that = {};
 // dodajemy do obiektu metody (i właściwości)
 // tak
 that.get_name = function() {
  return spec.name;
 };
 // albo tak
 var says = function() {
  return spec.says || 'miau';
 };
 that.says = says;
 // zwracamy zmieniony obiekt
 return that;  //
};

Przykład użycia:

var mójKot = cat({name: 'Bazylek'});
mójKot.says();
mójKot.get_name();

Augumenting Types, I

Dwa przykłady.

Zaczynamy od definicji metody pomocniczej o nazwie method.

Function.prototype.method = function (name, func) {
 if (!this.prototype[name]) {
  this.prototype[name] = func;
 }
};

Dodajemy metodę integer do typu 'number'.

Number.method('integer', function () {
 return Math[this < 0 ? 'ceiling' : 'floor'](this);
});

(-10 / -3).integer();

Dodajemy metodę trim do typu 'string'.

String.method('trim', function () {
 return this.replace(/^\s+|\s+$/g, '');
});

" ala ma kota ".trim();

Co to jest „lexical scope” i „current context”

TODO: Tim Caswell. What is „this”?

Closures

Funkcje wewnętrzne mają dostęp do parametrów i zmiennych funkcji w której są definiowane, za wyjątkiem this oraz arguments.

var fade = function (node) {
 var level = 1;
 var step = function () {
  var hex = level.toString(16);
  node.style.backgroundColor = '#FFFF' + hex + hex;
  if (level < 15) {
   level += 1;
   setTimeout(step, 100);
  }
 };
 setTimeout(step, 100);
}
fade(document.body);

Powyższy i poniższy kod uruchamiamy w konsoli rozszerzenia Firebug.

var add_the_handlers = function (nodes) {
 var i;
 for (i = 0; i < nodes.length; i += 1) {
  nodes[i].onclick = function (i) {
   return function (event) {
    alert(i);
   };
  }(i);
 }
};
elems = document.getElementsByTagName('p');
add_the_handlers(elems);

I jeszcze jeden przykład. Co wypisuje poniższy kod:

for (var i = 1; i <= 3; i++) {
 setTimeout(function() { console.log(i); }, 0);
}

A co ten kod:

for (var i = 1; i <= 3; i++) {
 (function(i) {
  setTimeout(function() { console.log(i); }, 0);
 })(i);
}

Moduły

Tworzymy obiekt do generowania numerów seryjnych:

var sequencer = function () {
 var prefix = '';
 var seq = 0;

 return {
  set_prefix: function (p) {
   prefix = String(p);
  },
  set_seq: function (s) {
   seq = s;
  },
  gensym: function () {
   var result = prefix + seq;
   seq += 1;
   return result;
  }
 };
}(); // <<-- !!

sequencer.set_prefix('Q');
sequencer.set_seq(1000);
sequencer.gensym();

Prosty przykład wyjaśniający znaczenie () powyżej:

var o = function() { return {msg: 'hello world'}; }()
o.msg //=> hello world

Curry

Currying to funkcja utworzona z funkcji i ustalenia kilku argumentów (zazwyczaj jednego).

Dodajemy do języka metodę curry.

Function.method('curry', function () {
 var args = arguments, that = this;
 return function () {
  return that.apply(null, args.concat(arguments));
 };
});
// nie działa, ponieważ arguments nie jest *prawdziwą* tablicą
// (arguments nie ma metody concat)

Działający kod:

Function.method('curry', function () {
 var slice = Array.prototype.slice,
   args = slice.apply(arguments),
   that = this;
 return function () {
  return that.apply(null, args.concat(slice.apply(arguments)));
 };
});

var add = function (a, b) {
 return a + b;
}

var add2 = add.curry(2);
print(add2(6)); //=> 8

Memoization

Unikamy niepotrzebnych obliczeń, zapamiętując (gdzie?) wyniki wykonanych obliczeń.

Bez memoization:

var fibonacci = function (n) {
 return n < 2 ? n : fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
};
for (var i = 0; i <= 12; i += 1) {
 print('// ' + i + ': ' + fibonacci(i));
};

Z memoization:

var fibonacci = function () {
 var memo = [0, 1];
 var fib = function (n) {
  var result = memo[n];
  if (typeof result !== 'number') {
   result = fib(n - 1) + fib(n - 2);
   memo[n] = result;
  };
  return result;
 };
 return fib;
}();
for (var i = 0; i <= 12; i += 1) {
 print('// ' + i + ': ' + fibonacci(i));
};

Funkcja ułatwiająca kodowanie memoized funkcji.

var memoizer = function (memo, fundamental) {
 var shell = function (n) {
  var result = memo[n];
  if (typeof result !== 'number') {
   result = fundamental(shell, n);
   memo[n] = result;
  };
  return result;
 };
 return shell;
};

var fibonacci = memoizer([0, 1], function(shell, n) {
 return shell(n - 1) + shell(n - 2);
});
for (var i = 0; i <= 12; i += 1) {
 print('// ' + i + ': ' + fibonacci(i));
};

var factorial = memoizer([1], function (shell, n) {
 return n * shell(n - 1);
});
for (var i = 0; i <= 10; i += 1) {
 print('// ' + i + ': ' + factorial(i));
};

Augumenting Objects, X

Przykład wymaga jeszcze dopracowania. Kod wklejamy na konsoli js.

var t = [2, 2, 2]

// zmieniamy wartość elementu t[1]
t[1] = t[1] * t[1]

// albo tak
t.zmien1 = function() { this[1] = this[1]*this[1]; }
t.zmien1()
t //=> 2, 4, 2

// albo tak
t.zmien1 = function(f) { this[1] = f(this[1]); }
t.zmien1(function(arg) { return arg*arg; })

var kwadrat = function(arg) { return arg*arg; }
t.zmien1(kwadrat)

Lepszy przykład:

var a = [1, 2, 3, 4];
a.map = function(f) { for(var i=0; i<this.length; i++) this[i] = f(this[i]); }
a.map(function(arg) { return arg*arg; }) //=> 1,4,9,16
var kwadrat = function(arg) { return arg*arg; }
a.map(kwadrat) //=> 1,16,81,256