Aplikacja Fortune

Education jest prostą aplikacją wypisującą cytaty. Aplikację uruchamiamy, tak jak każdą aplikację Sinatry:

ruby education.rb -p 4567 -s localhost

Po uruchomieniu, aplikacja jest dostępna pod adresem:

http://localhost:4567

Wyświetlany cytat jest losowany z pliku education.json, a same cytaty pochodzą z uniksowej aplikacji Fortune.

Aplikację Education można sklonować z serwera Github:

git clone git://github.com/wbzyl/sinatra_fortune.git

Education

Aplikacja składa się z czterech plików:

Plik education.rb zawiera implementację aplikacji:

require 'rubygems'
gem 'json', '>=1.1.3'
require 'json'
gem 'sinatra', '>=0.9.0.5'
require 'sinatra'

before do
 data =
  begin
   File.read(File.dirname(__FILE__) + '/public/education.json')
  rescue Errno::ENOENT
   '[ { "q": "A gdzie jest plik education.json", "a": "Administrator"} ]'
  end
 @quotations = JSON.parse data
 @length = @quotations.length
end

get '/' do
 education = @quotations[rand(@length)]
 @quotation = education['q']
 @author = education['a']
 erb :index
end

Layout aplikacji layout.erb:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  <link rel="stylesheet" href="/stylesheets/application.css"
     type="text/css" media="screen" charset="utf-8">
  <script src="/javascripts/jquery.js"
     type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  <script src="/javascripts/application.js"
     type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  <title>Random Quotes</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Random Quotes</h1>
  <%%= yield %> <!-- tutaj jest wstawiany plik index.erb -->
 </body>
</html>

Plik index.erb to tylko dwa wiersze kodu:

<p class="quote"><%%= @quotation %></p>
<p class="author"><%%= @author %></p>

Na koniec, fragment pliku z cytatami education.json:

[
 {
  "q": "A fool's brain digests philosophy...",
  "a": "G. B. Shaw"
 },
 ...
]

Znalezione w sieci

 1. A base Sinatra application template with DataMapper, RSpec, and Haml. Just fork and build.
 2. Rubigen based generator for new sinatra projects.
 3. Building your own Sinatra clone: Parts I-V

Przykładowe aplikacje: