RESTful Web Services

REST, to skrótowiec Representational State Transfer.

Cytat z Wikipedii:

An important concept in REST is the existence of resources (sources of specific information), each of which is referenced with a global identifier (e.g., a URI in HTTP). […] The most important HTTP methods are POST, GET, PUT and DELETE. These are often respectively associated with the CREATE, READ, UPDATE, DELETE (CRUD) operations associated with database technologies.

Kiedy mówimy o oprogramowaniu, że zostało zaprojektowane w architekturze REST?

 1. Istnieją zasoby, które opisujemy rzeczownikami.
 2. Każdy zasób ma swój URI.
 3. Dostęp do zasobów uzyskujemy korzystając z standardowych metod HTTP (czasowniki: POST, GET, PUT i DELETE).
 4. Protokół z którego korzystamy jest: klient/serwer, bezstanowy, cacheable, layered (tzn. zasób może składać się z zasobów).

Protokół HTTP jest taki jak to opisano powyżej.

Dawno temu komputery komunikowałe się ze sobą via XML, następnie via XML-RPC (Remote Procedure Call) i SOAP (Simple Object Access Protocol).

A RESTFul web service is a simple web service implemented using HTTP and the principles of REST. Such a web service can be thought about as a collection of resources. The definition of such a web service can be thought of as comprising three aspects:

Znalezione w sieci:

Asides — a REST Service in Sinatra

Aside to notka, dygresja, uwaga na marginesie.

Aside to resource, zasób.

                   Read ID=4
GET /asides/4   <--> Service <--------------> SQLite

                   Create
POST /asides    <--> Service <--------------> SQLite
body=some%20text

                   Update ID=4
PUT /asides/4   <--> Service <--------------> SQLite
body=other%20text

                   Delete ID=4
DELETE /asides/4  <--> Service <--------------> SQLite

ActiveRecord asides

Asides będziemy zapamiętywać w tabelce SQLite. Dostęp do SQLite uzyskamy via ActiveRecord.

Połączenie z SQLite oraz utworzenie tabelki asides umieszczamy w bloku configure:

require 'rubygems'
require 'sinatra'
require 'activerecord'

configure do
 ActiveRecord::Base.establish_connection(
  :adapter => 'sqlite3',
  :database => 'asides.sqlite')
 begin
  ActiveRecord::Schema.define do
   create_table :asides do |t|
    t.text :body, :null => false
    t.timestamps
   end
  end
 rescue ActiveRecord::StatementInvalid
  # nic nie rób, ponieważ tabelka została już utworzona
 end
end

Dostęp do tabelki uzyskamy korzystając z gotowców odziedziczonych z klasy ActiveRecord::Base:

class Aside < ActiveRecord::Base
 validates_uniqueness_of :body
 named_scope :recent, { :limit => 2,
             :order => 'updated_at DESC' }
end

Przy okazji zażyczymy sobie walidacji w kolumnie body tabelki oraz zdefiniujemy metodę klasy o nazwie recent. Powyżej Korzystamy z wygodnego DSL.

Zapisywanie aside w tabelce

Zaczynamy od kodu do umieszczania aside w tabelce. Metodę pomocniczą aside_url zdefiniujemy później; jej definicję umieścimy w bloku helpers.

post '/asides' do
 aside = Aside.new(:body => params[:body])
 if aside.save
  status(201)
  response['Location'] = aside_url(aside)
  "Utworzono aside #{aside.id} : \"#{aside.body}\"\n"
 else
  status(412)
  "Error: już było\n"
 end
end

Obiecana powyżej definicja aside_url:

helpers do
 def base_url
  if Sinatra::Application.port == 80
   "http://#{Sinatra::Application.host}/"
  else
   "http://#{Sinatra::Application.host}:#{Sinatra::Application.port}/"
  end
 end
 def aside_url(aside)
  "#{base_url}asides/#{aside.id}"
 end
end

Teraz uruchamiamy aplikację:

ruby asides.rb
-- create_table(:asides)
  -> 0.3567s
== Sinatra/0.9.1 has taken the stage on 4567
   for development with backup from Thin
>> Thin web server (v1.0.0 codename That's What She Said)
>> Maximum connections set to 1024
>> Listening on 0.0.0.0:4567, CTRL+C to stop

Po uruchomieniu aplikacji, zabieramy się do wpisywania notek do tabelki. Notki będziemy zapisywać w tabelce korzystając z programu curl:

curl -i --url http://localhost:4567/asides -X POST -d 'body=REST is awesome!'

Oto wynik wykonania tego polecenia:

HTTP/1.1 201 Created
Location: http://0.0.0.0:4567/asides/1
Content-Type: text/html
Content-Length: 39
Connection: keep-alive
Server: thin 1.0.0 codename That's What She Said

Utworzono aside 1 : "REST is awesome!"

Wykonanie tego samego polecenia jeszcze raz:

HTTP/1.1 412 Precondition Failed
Content-Type: text/html
Content-Length: 18
Connection: keep-alive
Server: thin 1.0.0 codename That's What She Said

Error: już było

Pobieranie aside z tabelki

Sprytne pobieranie: od razu w kilku formatach.

get '/asides/:id.:format' do
 aside = Aside.find(params[:id])
 case params[:format]
 when 'xml'
  content_type :xml
  aside.to_xml
 when 'json'
  content_type 'application/json'
  aside.to_json
 else
  content_type :json
  aside.to_json
 end
end

Po wrzuceniu kilku asides do tabelki, możemy spróbować pobrać je w formacie XML lub JSON:

curl -i --url http://localhost:4567/asides/1.xml -X GET
curl -i --url http://localhost:4567/asides/1.json -X GET

Domyślną metodą HTTP jest GET dlatego opcję -X można pominąć.

Uaktualnianie istniejącego aside

Kod bardzo podobny do metody post:

put '/asides/:id' do
 aside = Aside.find(params[:id])
 aside.body = params[:body]
 if aside.save
  status(202)
  "Uaktualniono aside.\n"
 else
  status(412)
  "Error: nie udało się uaktualnić aside.\n"
 end
end

Tak uaktualniamy aside:

curl -i --url http://localhost:4567/asides/1 -X PUT -d 'body=XYZ'

Usuwanie istniejącego aside

Niektóre dygresje, to pomyłki:

delete '/asides/:id' do
 Aside.destroy(params[:id])
 status(200)
 "Usunięto aside\n"
end

Tak usuwamy aside:

curl -i --url http://localhost:4567/asides/1 -X DELETE

Authentication: username + password

Zaczynamy od dwóch przykładów: authentication-{1,2}.rb (lectures.git/sinatra/00-Hello/).

A teraz do dzieła! Wprowadzamy autentykację do aplikacji Asides. W bloku configure aplikacji dodajemy stałą:

configure do
 ...
 CREDENTIALS = ['admin', 'asides']

Następnie dopisujemy do metod pomocniczych metodę protected!:

helpers do
 ...
 def protected!
  auth = Rack::Auth::Basic::Request.new(request.env)

  # Request a username/password if the user does not send one
  unless auth.provided?
   response['WWW-Authenticate'] = %Q{Basic Realm="Asides"}
   throw :halt, [401, "Authentication Required\n"]
  end

  # A request with non-basic auth is a bad request
  unless auth.basic?
   throw :halt, [400, 'Bad Request']
  end

  # Authentication is well-formed, check the credentials
  if auth.provided? && CREDENTIALS == auth.credentials
   return true
  else
   throw :halt, [403, 'Forbidden']
  end
 end

A tak zabezpieczamy metodę delete przed nieuprawnionym dostępem:

delete '/asides' do
 protected!
 Aside.delete_all
 status(204)
end

A tak sprawdzamy czy zabezpieczenie działa:

curl -i --url http://localhost:4567/asides -X DELETE

I jeszcze jedna próba, z nieprawidłowym hasłem:

curl -i --url http://localhost:4567/asides -X DELETE -u admin:akuku

A tak usuwnamy wszystkie asides:

curl -i --url http://localhost:4567/asides -X DELETE -u admin:asides

Piszemy klienta rest dla aplikacji Asides

require 'rubygems'
require 'rest_client'
require 'json'

if __FILE__ == $PROGRAM_NAME
 json  = RestClient.get('http://localhost:4567/asides')
 asides = JSON.load(json)

 asides.each do |aside|
  puts "(#{aside['id']}) - #{aside['body']}"
 end
end

Uruchamiamy klienta:

ruby fetch.rb

Dokumentacja do gemu rest-client (0.9.2).

Error handlers

Obsługa błędów, etc.

disable :show_exceptions

error ActiveRecord::RecordNotFound do
 status(404)
 @msg = "Aside not found\n"
end

not_found do
 status(404)
 @msg || "Asides doesn't know about that!\n"
end

Sprawdzamy:

curl -i --url http://localhost:4567/asides/69.json
...
Aside not found

curl -i --url http://localhost:4567/jokes
...
Asides doesn't know about that!

Last-Modified header

get '/asides.atom' do
 @asides = Aside.recent
 last_modified @asides.first.updated_at
 ...

Teraz wykonujemy:

curl -i --url http://localhost:4567/asides.atom

Porządne aplikacje WWW, o ile to możliwe to dodają nagłówek 'If-Modified-Since'. Jeśli skopiujemy timestamp z nagłówka 'Last-Modified' do polecenia, to otrzymamy „porządne” polecenie:

curl -i --url http://localhost:4567/asides.atom -H 'If-Modified-Since: Fri, 03 Apr 2009 19:45:23 GMT'

Teraz nasza aplikacja zwraca zamiast całego feed tylko:

HTTP/1.1 304 Not Modified
Last-Modified: Fri, 03 Apr 2009 19:45:23 GMT

W ten sposób zaoszczędzamy nieco cpu i bandwidth.