Sinatra Survival Guide

Linki, linki, linki…

To co napisano poniżej jest luźnym tłumaczeniem wyimków z tego co powyżej.

Więcej linków:

Routing

Routing zaprojektowano tak, aby metody Sinatry odpowiadały żądaniom HTTP:

Najczęściej wykorzystywaną metodą jest get:

get '/hi' do
 # odpowiada na żądanie "GET /hi"
 "Hello"
end

Z parametrami:

get '/:name' do
 # odpowiada na żądanie "GET /cos_tam"
 # i na inne podobne żądania;
 # ustawia wartość params[:name]
 "hello #{params[:name]}"
end

Więcej przykładów z GET

require 'rubygems'
require 'sinatra'

get '/hello/:name' do
 # odpowiada na żądanie "GET /hello/foo"
 # i "GET /hello/bar" itp.
 # params[:name] ustawiany jest na 'foo' lub 'bar'
 "params: #{params[:name]}"
end

get '/say/*/to/*' do
 # odpowiada np. na "GET /say/hello/to/world"
 params[:splat].inspect # => ["hello", "world"]
end

get '/download/*.*' do
 # odpowiada np. na "GET /download/path/to/file.xml"
 params[:splat].inspect # => ["path/to/file", "xml"]
end

# Parametr metody: `get`, `put`, `post`, `put`, oraz `delete`
# może być wyrażeniem regularnym.
# `Captures` są dostępne w bloku metody
# jako params[:captures]:

get %r{/foo/(bar|baz)/(\d+)} do
 # jeśli GET /foo/bar/42 to
 "params[:captures]: #{params[:captures].inspect}" # => ['bar', 42]
end

get '/foo', :agent => /Firefox\/(.+)/ do
 "Korzystasz z Firefoxa w wersji #{params[:agent][0]}"
end

get '/foo' do
 # odpowiada na żądanie innych przeglądarek
 "Nie korzystasz z Firefoxa"
end

# URL do wykorzystania w pliku layout.haml
get '/hello.css' do
 content_type 'text/css', :charset => 'utf-8'
 sass :hello # renderuje zawartość pliku hello.sass
end

# strona korzystająca z layoutu layout.html
get '/hello' do
 haml :index, :layout => 'layout'
end

A to zawartość pliku layout.haml:

!!! 4.01
%html
 %head
  %link{ :href => "/hello.css", :media => "screen", :rel => "stylesheet", :type => "text/css" }
  %title hello sinatra
 %body
  %h1 hello
  = yield

Przykład z POST

Zwykle z żądaniami POST powiązane są formularze umieszczane na stronach WWW, na przykład:

require 'rubygems'
require 'sinatra'

get '/' do
 inline_view = <<END
!!! 4.01
%html
 %head
  %title Witaj!
 %body
  %p Przygotuj się na przywitanie
  %form
   %input{:type => 'text', :name => 'name'}
   %input{:type => 'submit', :value => 'Przywitaj się'}
END
 haml inline_view, :layout => false
end

get '/hello/:name' do
 greet(params[:name])
end

post '/hello' do
 greet(params[:name])
end

private

def greet(name)
 inline_view = <<END
!!! 4.01
%html
 %head
  %title Hej!
 %body
  %h2= "Hej! #{name}"
END
 haml inline_view, :layout => false
end

Zagnieżdżone parametry

Parametry formularzy z indeksami są zamieniane na zagnieżdżony hasz. Na przykład

<form method='POST' action='/guestbook/'>
 <input type='text' name='person[name]'>
 <input type='text' name='person[email]'>
 <textarea name='note'></textarea>
 <input type='submit' value='Submit'>
</form>

Po wpisaniu danych do formularza, przesyłane dane mogą wyglądać na przykład tak:

person[name]=Frank&person[email]=frank@theritz.com&message=Stay%20cool

Sinatra przekształci powyższy napis na zagnieżdżony hasz. Z hasza odczytujemy wpisane dane, w taki oto wygodny sposób:

post '/guestbook' do
 # params['person'] # => { :name => 'Frank', :email => 'frank@theritz.com' }
 person = params[:person]
 "Hi #{person[:name]}! Thanks for signing my guestbook."
end

Session i Cookies

Sesja w Sinatrze umieszczana jest w ciasteczku.

enable :sessions

get '/' do
 session["counter"] ||= 0
 session["counter"] += 1
 "Byłeś na tej stronie #{session["counter"]} raz(y)."
end

Po zainstalowaniu rozszerzenia LiveHeaders do Firefoxa, możemy podejrzeć ciasteczka przesyłane z i do przeglądarki.

A teraz przykład ciasteczka bez sesji:

require 'rubygems'
require 'sinatra'

get '/' do
 # pobierz napis reprezentujący ciasteczko
 cookie = request.cookies["cos_tam"]
 # ustaw wartość domyślną
 cookie ||= 0
 # zamień na liczbę całkowitą
 cookie = cookie.to_i
 # zrób coś tam z wartością ciasteczka
 cookie += 1
 # zresetuj wartość ciasteczka
 response.set_cookie("cos_tam", cookie)
 # response.set_cookie("cos_tam",
 #           :domain => 'localhost',
 #           :path => '/',
 #           :expires => Date.new)
 # wyrenderuj coś tam:
 "Coś tam teraz to: #{cookie}"
end

Przykład z PUT/DELETE

Since browsers don’t natively support the PUT and DELETE methods, a hacky workaround has been adopted by the web community. Simply add a hidden element with the name “_method” and the value equal to the HTTP method you want to use. The form itself is sent as a POST, but Sinatra will interpret it as the desired method. For example:

<form method="post" action="/destroy_it">
 <input name="_method" value="delete" />
 <div><button type="submit">Destroy it</button></div>
</form>

When you want to use PUT or DELETE from a client that does support them (curl or wget), just go ahead and use them as you normally would, and ignore the _method advice above. That is only for hacking in support for browsers.

Helpers, czyli metody pomocnicze

Metody pomocnicze dostępne są w inside events and szablonach.

helpers do
 def bar(name)
  "#{name}bar"
 end
end

get '/:name' do
 bar(params[:name])
end

Najbardziej znaną metodą pomocniczą jest redirect.

get '/'
 redirect 'http://google.pl'
 # redirect 'http://google.pl', 303 # wymusza kod HTTP 303
end

Modele

Przykład z Active Record

Przykład z Datamapper

Rack Middleware

Prosty przykład.

require 'rubygems'
require 'sinatra'

module Rack
 class Upcase
  def initialize app
   @app = app
  end
  def call env
   puts 'rack::upcase middleware'
   status, headers, body = @app.call(env)
   [status, headers, [body.first.upcase]]
  end
 end
end

use Rack::Lint  # standardowe middleware
use Rack::Upcase # moje middleware

get '/' do
 'hello world'
end

Error Handling

Błędy not_found i on_error.

Zmiana typu mime

Jeśli plik jest serwowany przez Sinatrę, to w bloku before wpisujemy:

before do
 mime :sql, 'text/plain; charset="UTF-8"'
 ...
end

Jeśli żądanie jest przechwytywane przez Rack::Static middleware, to w pliku rack, np. config.ru wpisujemy:

Rack::Mime::MIME_TYPES.merge!('.sql' => 'text/plain; charset="UTF-8"')

Przykład: insert.

Uwaga: wartości ustawiane powyżej są wartościami domyślnymi obu frameworków.

Więcej przykładów

S. Chacon, Gitbrowser. Aplikacja korzysta z gemu Grit.

Uwaga

„Survival Guide” nie jest kompletny (24.02.2009). Więcej informacji jest na stronie z „Sinatra Book”.