Grupowanie wyników zapytań

Well PostgreSQL 8.4 won't have complete support of Windowing Functions, but it looks like it will be on par or slightly better than what is available in SQL Server 2005, but not quite as good as Oracle and DB2. So to summarize from discussions read.

What will make it:

What will NOT make it:

Przykłady z GROUP BY

Wpisujemy:

select deptno, ename
 from emp
where deptno=10;

Otrzymujemy:

 deptno | ename
--------+--------
   10 | clark
   10 | king
   10 | miller

Wpisujemy:

select deptno,
    count(*) as cnt,
    max(sal) as hi_sal,
    min(sal) as lo_sal
 from emp
where deptno=10
group by deptno;

Otrzymujemy:

 deptno | cnt | hi_sal | lo_sal
--------+-----+--------+--------
   10 |  3 |  5000 |  1300

Prostszy przykład

Tworzymy tabelę i wpisujemy do niej dane:

create table owoce (name varchar(32));
insert into owoce values('jabłka');
insert into owoce values('jabłka');
insert into owoce values('jabłka');
insert into owoce values('gruszki');
insert into owoce values('śliwki');

Zapytanie:

select name from owoce;

Odpowiedź:

 name
---------
 jabłka
 jabłka
 jabłka
 gruszki
 śliwki

Zapytanie:

select name
 from owoce
group by name;

Odpowiedź:

 name
---------
 gruszki
 śliwki
 jabłka

Zapytanie:

select name, count(*) as cnt
 from owoce
group by name;

Odpowiedź:

 name  | cnt
---------+-----
 gruszki |  1
 śliwki |  1
 jabłka |  3

Dodajemy nieco NULLi do tabelki z owocami:

insert into owoce values(null);
insert into owoce values(null);
insert into owoce values(null);

Zapytanie:

select coalesce(name,'NULL') as name
 from owoce;

Odpowiedź:

 name
---------
 jabłka
 jabłka
 jabłka
 gruszki
 śliwki
 NULL
 NULL
 NULL

Zapytanie:

select coalesce(name,'NULL') as name,
    count(name) as cnt
 from owoce
group by name;

Odpowiedź, niestety niepoprawna, ponieważ NULLe nie zostały policzone:

 name  | cnt
---------+-----
 gruszki |  1
 NULL  |  0
 śliwki |  1
 jabłka |  3

NULLe zostaną policzone jeśli zastąpimy count(name) przez count(*).

Wracamy do EMP

Zapytanie:

select deptno, count(*) as cnt
 from emp;

nie jest poprawne składniowo. Jeśli w zapytaniu korzystamy z funkcji grupującej, tutaj z count(), to musi ona po czymś grupować, np. po deptno:

select deptno, count(*) as cnt
 from emp
group by deptno;

Odpowiedź:

 deptno | cnt
--------+-----
   20 |  5
   30 |  6
   10 |  3

Takie sobie zapytanie:

select 'hello' as msg,
    1 as num,
    deptno,
    (select count(*) from emp) as total,
    count(*) as cnt
 from emp
group by deptno
order by deptno;

I odpowiedź:

 msg | num | deptno | total | cnt
-------+-----+--------+-------+-----
 hello |  1 |   10 |  14 |  3
 hello |  1 |   20 |  14 |  5
 hello |  1 |   30 |  14 |  6

Kilkukrotne grupowanie (agregowanie), nieposortowana odpowiedź:

select deptno, job, count(*) as cnt
 from emp
group by deptno, job;

posortowana odpowiedź:

select deptno, job, count(*) as cnt
 from emp
group by deptno, job
order by deptno, job;

Odpowiedź:

 deptno |  job  | cnt
--------+-----------+-----
   10 | clerk   |  1
   10 | manager  |  1
   10 | president |  1
   20 | analyst  |  2
   20 | clerk   |  2
   20 | manager  |  1
   30 | clerk   |  1
   30 | manager  |  1
   30 | salesman |  4

Windowing

Window functions, like aggregate functions, perform an aggregation on a defined group of rows, but rather than returning one value per group, window functions can return multiple values for each group.

The group of rows to perform the aggregation on is the window.

Prosty przykład

Zwykłe zapytanie:

select count(*) as cnt
 from emp;

Zwykła odpowiedź:

 cnt
-----
 14

Okienkowe zapytanie (requires PostgreSQL 8.4):

select ename,
    deptno,
    count(*) OVER() as cnt
 from emp
order by 2;

Odpowiedź:

 ename | deptno | cnt
--------+--------+-----
 miller |   10 | 14
 clark |   10 | 14
 king  |   10 | 14
 scott |   20 | 14
 jones |   20 | 14
 smith |   20 | 14
 adams |   20 | 14
 ford  |   20 | 14
 ward  |   30 | 14
 turner |   30 | 14
 allen |   30 | 14
 blake |   30 | 14
 martin |   30 | 14
 james |   30 | 14

Kolejność obliczeń

select ename,
    deptno,
    count(*) over() as cnt
 from emp
where deptno=10
order by 2;

Odpowiedź:

 ename | deptno | cnt
--------+--------+-----
 clark |   10 |  3
 king  |   10 |  3
 miller |   10 |  3

Klauzula WHERE, wykonywana jako pierwsza, ogranicza liczbę wierszy do 3.

Tylko trzy wiersze są dostępne dla funkcji okienkowej over, kiedy przetwarzanie dociera do klauzuli select.

Klauzula PARTITION BY

Z klauzuli PARTITION BY używamy do definiowania podziału wierszy na grupy.

Zapytanie:

select ename,
    deptno,
    count(*) over(partition by deptno) as cnt
 from emp
order by 2;

Odpowiedź:

 ename | deptno | cnt
--------+--------+-----
 miller |   10 |  3
 clark |   10 |  3
 king  |   10 |  3
 scott |   20 |  5
 jones |   20 |  5
 smith |   20 |  5
 adams |   20 |  5
 ford  |   20 |  5
 ward  |   30 |  6
 turner |   30 |  6
 allen |   30 |  6
 blake |   30 |  6
 martin |   30 |  6
 james |   30 |  6

Powyższe zapytanie jest bardziej zrozumiałe i efektywne od takiego zapytania zwaracającego tę samą odpowiedź (no prawie tę samą) co poprzednie zapytanie:

select e.ename,
    e.deptno,
    (
     select count(*) from emp d
     where e.deptno=d.deptno
    ) as cnt
 from emp e
order by 2;

Funkcje okienkowe z PARTITION BY wykonują swoje obliczenia niezależnie.

Zapytanie:

select ename,
    deptno,
    count(*) over(partition by deptno) as dept_cnt,
    job,
    count(*) over(partition by job) as job_cnt
 from emp
order by 2;

Odpowiedź:

 ename | deptno | dept_cnt |  job  | job_cnt
--------+--------+----------+-----------+---------
 miller |   10 |    3 | clerk   |    4
 clark |   10 |    3 | manager  |    3
 king  |   10 |    3 | president |    1
 adams |   20 |    5 | clerk   |    4
 jones |   20 |    5 | manager  |    3
 scott |   20 |    5 | analyst  |    2
 ford  |   20 |    5 | analyst  |    2
 smith |   20 |    5 | clerk   |    4
 blake |   30 |    6 | manager  |    3
 james |   30 |    6 | clerk   |    4
 allen |   30 |    6 | salesman |    4
 ward  |   30 |    6 | salesman |    4
 turner |   30 |    6 | salesman |    4
 martin |   30 |    6 | salesman |    4

A co z NULLami?

Klauzula PARTITION BY umieszcza NULLe w jednej grupie.

select coalesce(comm, -1) as comm,
    count(*) over(partition by comm) as cnt
from emp;

Odpowiedź:

 comm | cnt
------+-----
  0 |  1
 300 |  1
 500 |  1
 1400 |  1
  -1 | 10
  -1 | 10
  -1 | 10
  -1 | 10
  -1 | 10
  -1 | 10
  -1 | 10
  -1 | 10
  -1 | 10
  -1 | 10