Wstęp

Użyteczne linki:

Konfiguracja PostgreSQL na Mancie

Paczki z PostgresSQL pobieramy z PGDG RPMs for Fedora - Yum Repository Configuration

postgresql-8.4devel_20090310-1PGDG.f9.i386
postgresql-devel-8.4devel_20090310-1PGDG.f9.i386
postgresql-libs-8.4devel_20090310-1PGDG.f9.i386
postgresql-server-8.4devel_20090310-1PGDG.f9.i386

Po instalacji inicjalizujemy bazę danych:

service postgresql initdb

Dopiero wersja 8.4 ma funkcje okienkowe.

W pliku /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf konfigurujemy dostęp klientów do bazy (dokładniej użytkowników bazy z uprawnieniem do logowania).

Fragment tego pliku:

# METHOD can be "trust", "reject", "md5", "crypt", 
# "password", "gss", "sspi", "krb5", "ident", "pam" or "ldap". 
# Note that "password" sends passwords in clear text; 
# "md5" is preferred since it sends encrypted passwords.
# TYPE  DATABASE  USER  METHOD OPTION
 local  all     all                ident
 host  all     all     127.0.0.1/32     ident
 host  all     all     ::1/128        ident
# local  all     all                password

HBA w nazwie pliku, to skrótowiec od host-based authentication.

Następnie konfigurujemy logging w pliku /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf

# - When to Log -
client_min_messages = warning

Tworzenie i usuwanie kont użytkowników

Te zadania może wykonać tylko superużytkownik bazy. W Fedorze jest nim użytkownik postgres.

Zabezpieczenie hasłem konta superużytkownika bazy można zrobić tak:

su postgres
psql
postgres=# alter role postgres with password 'BANG!';

Dopiero teraz w pliku konfiguracyjnym komentujemy wiersz z ident i odkomentowujemy wiersz z password i restartujemy serwer:

/etc/init.d/postgresql restart

Od teraz, przy logowaniu do bazy, będziemy musieli wpisywać hasło.

Zakładanie pierwszego konta

Użytkownik bazy: wbzyl. Baza też o nazwie wbzyl:

createuser --unencrypted --pwprompt --echo wbzyl
Enter password for new role: 
Enter it again: 
Shall the new role be a superuser? (y/n) n
Shall the new role be allowed to create databases? (y/n) y
Shall the new role be allowed to create more new roles? (y/n) n
Password: 
CREATE ROLE wbzyl UNENCRYPTED PASSWORD 'bang!' \
 NOSUPERUSER CREATEDB NOCREATEROLE INHERIT LOGIN;

Opcjonalnie, ponieważ może to zrobić sam użytkownik, zakładamy bazę:

createdb -O wbzyl -E utf8 wbzyl

Usuwanie konta użytkownika

Aby usunąć użytkownika bazy, musimy wcześniej usunąć wszystkie bazy których jest właścicielem:

dropdb wbzyl
dropuser wbzyl

Zmiana hasła użytkownika bazy

Swoje hasło możemy zawsze zmienić w następujący sposób:

psql -U wbzyl
wbzyl=> alter role wbzyl with password 'bang!bang!';
wbzyl=> \q

Terminal PSQL

Program psql, to interaktywny terminal dla PostgreSQL.

Z bazą na mancie można się łączyć zdalnie w taki sposób:

psql -h 153.19.7.200 [nazwa_bazy]

Ważniejsze opcje tego programu:

psql [ option... ] [ dbname [ username ] ]
  -f filename
   Use the file filename as the source 
   of commands
  -l
   List all available databases
  -U username
   Connect to the database as the user username

Kilka użytecznych poleceń terminala PostgreSQL.

wbzyl=> \du
wbzyl=> \l
wbzyl=> \dp
wbzyl=> \d nazwa_tabeli

Tabelki użyte w przykładach

Pomijam tabelki t1 oraz t10.

Tabelka EMP

empno ename  job     mgr  hiredate   sal  comm deptno
--------------------------------------------------------------------
7369 | smith | clerk   | 7902 | 1980-12-17 | 800 |   |   20
7499 | allen | salesman | 7698 | 1981-02-20 | 1600 | 300 |   30
7521 | ward  | salesman | 7698 | 1981-02-22 | 1250 | 500 |   30
7566 | jones | manager  | 7839 | 1981-04-02 | 2975 |   |   20
7654 | martin | salesman | 7698 | 1981-09-28 | 1250 | 1400 |   30
7698 | blake | manager  | 7839 | 1981-05-01 | 2850 |   |   30
7782 | clark | manager  | 7839 | 1981-06-09 | 2450 |   |   30
7788 | scott | analyst  | 7566 | 1982-12-09 | 3000 |   |   20
7839 | king  | president |   | 1981-11-17 | 5000 |   |   10
7844 | turner | salesman | 7698 | 1981-09-08 | 1500 |  0 |   30
7867 | adams | clerk   | 7788 | 1983-01-12 | 1100 |   |   20
7900 | james | clerk   | 7698 | 1981-12-03 | 950 |   |   30
7902 | ford  | analyst  | 7566 | 1981-12-03 | 3000 |   |   20
7934 | miller | clerk   | 7782 | 1982-01-23 | 1300 |   |   10

Tabelka DEPT

deptno dname    loc
-------------------------------
  10 | accounting | new york
  20 | research  | dallas
  30 | sales   | chicago
  40 | operations | boston

Pliki z danymi pobieramy z repozytorium git:

git clone git://manta.univ.gda.pl/~wbzyl/cookbook