Łączenie tabel w zapytaniach

Tak jak w poprzednim projekcie, pliki z przykładowymi tabelkami, wykorzystanymi w poniższych przykładach, można pobrać repozytorium git:

git clone git://manta.univ.gda.pl/~wbzyl/cookbook

W repozytorium umieściłem też plik join.txt z zadaniami ale bez rozwiązań.

Jedna tabelka na drugiej

Chcemy uzyskać taki efekt:

 ename_and_dname | deptno
-----------------+--------
 clark      |   10
 king      |   10
 miller     |   10
 --------    |
 accounting   |   10
 research    |   20
 sales      |   30
 operations   |   40

Wskazówka: skorzystać z UNION ALL, oraz tabelki t1.

Odpowiedź:

select ename as ename_and_dname, deptno
 from emp
where deptno=10
union all
select '--------', null
 from t1
union all
select dname, deptno
 from dept;

Łączenie powiązanych wierszy

Na przykład, chcemy wypisać nazwiska wszystkich zatrudnionych w Dept 10 wraz miejscowością w której jest zlokalizowany Dept:

 ename |  loc
--------+----------
 clark | new york
 king  | new york
 miller | new york

Odpowiedź:

select e.ename, d.loc
 from emp e, dept d
where e.deptno = d.deptno
 and e.deptno = 10;

Wyszukujemy podobne wiersze między tabelami

Załóżmy, że jest kilka kolumn na których możemy wykonać złączenie. Na przykład

create view V
as
select ename, job, sal
 from emp
where job = 'clerk';

Zapytanie:

select * from V;

Wypisuje coś takiego:

 ename | job | sal
--------+-------+------
 smith | clerk | 800
 adams | clerk | 1100
 james | clerk | 950
 miller | clerk | 1300

Ta odpowiedź nas nie zadowala.

Chcemy uzyskać coś takiego:

 empno | ename | job | sal | deptno
-------+--------+-------+------+--------
 7369 | smith | clerk | 800 |   20
 7867 | adams | clerk | 1100 |   20
 7900 | james | clerk | 950 |   30
 7934 | miller | clerk | 1300 |   10

Odpowiedź:

select empno, ename, job, sal, deptno
 from emp
where (ename, job, sal) in (
 select ename, job, sal from emp
 intersect
 select ename, job, sal from V
);

Pobieramy wiersze z jednej tabeli, których nie ma w drugiej tabeli

Na przykład, DEPTNO 40 jest w tabeli DEPT i nie występuje w tabeli EMP.

Chcemy uzyskać taki wynik:

 deptno
--------
   40

Odpowiedź:

select deptno from dept
except
select deptno from emp;

Pobieramy wiersze z jednej tabeli, które nie mają odpowiadających im wierszy w drugiej tabeli

Na przykład, chcemy wyszukać DEPTs bez pracowników:

 deptno |  dname  | loc
--------+------------+--------
   40 | operations | boston

Coś takie nazywane jest czasami anti-join.

Odpowiedź:

select d.*
 from dept d left outer join emp e
  on (d.deptno = e.deptno)
where e.deptno is null;

Jak to działa?

select e.ename, e.deptno as emp_deptno, d.*
 from dept d left outer join emp e
  on (d.deptno = e.deptno);

**Czy dwie tabele zawierają takie same dane?

Utwórzmy następujący widok:

create view V
as
select * from emp where deptno != 10
union all
select * from emp where ename = 'ward';

Zapytanie:

select * from V;

Daje taki rezultat:

 empno | ename |  job  | mgr | hiredate | sal | comm | deptno
-------+--------+----------+------+------------+------+------+--------
 7369 | smith | clerk  | 7902 | 1980-12-17 | 800 |   |   20
 7499 | allen | salesman | 7698 | 1981-02-20 | 1600 | 300 |   30
 7521 | ward  | salesman | 7698 | 1981-02-22 | 1250 | 500 |   30
 7566 | jones | manager | 7839 | 1981-04-02 | 2975 |   |   20
 7654 | martin | salesman | 7698 | 1981-09-28 | 1250 | 1400 |   30
 7698 | blake | manager | 7839 | 1981-05-01 | 2850 |   |   30
 7788 | scott | analyst | 7566 | 1982-12-09 | 3000 |   |   20
 7844 | turner | salesman | 7698 | 1981-09-08 | 1500 |  0 |   30
 7867 | adams | clerk  | 7788 | 1983-01-12 | 1100 |   |   20
 7900 | james | clerk  | 7698 | 1981-12-03 | 950 |   |   30
 7902 | ford  | analyst | 7566 | 1981-12-03 | 3000 |   |   20
 7521 | ward  | salesman | 7698 | 1981-02-22 | 1250 | 500 |   30

Tabelka V różni się od tabelki EMP pracownikami zatrudnionymi w DEPTNO 10 oraz pracownikiem 'WARD'.

Chcemy otrzymać następujący rezultat:

 empno | ename |  job  | mgr | hiredate | sal | comm | deptno | cnt
-------+--------+-----------+------+------------+------+------+--------+-----
 7521 | ward  | salesman | 7698 | 1981-02-22 | 1250 | 500 |   30 |  2
 7839 | king  | president |   | 1981-11-17 | 5000 |   |   10 |  1
 7934 | miller | clerk   | 7782 | 1982-01-23 | 1300 |   |   10 |  1
 7521 | ward  | salesman | 7698 | 1981-02-22 | 1250 | 500 |   30 |  1
 7782 | clark | manager  | 7839 | 1981-06-09 | 2450 |   |   10 |  1

Odpowiedź:

(
 select empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno, count(*) as cnt
  from V
 group by empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno
 except
 select empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno, count(*) as cnt
  from emp
 group by empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno
)
union all
(
 select empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno, count(*) as cnt
  from emp
 group by empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno
 except
 select empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno, count(*) as cnt
  from V
 group by empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno
);

Dyskusja:

 1. Znajdź wszystkie wiersze w EMP - V
 2. Znajdź wszystkie wiersze w V - EMP
 3. Połącz rezultaty za pomocą UNION ALL

Zapytanie w pierwszych nawiasach ( ... ) wypisuje:

 empno | ename |  job  | mgr | hiredate | sal | comm | deptno | cnt
-------+-------+----------+------+------------+------+------+--------+-----
 7521 | ward | salesman | 7698 | 1981-02-22 | 1250 | 500 |   30 |  2

Zapytanie w drugich nawiasach ( ... ) wypisuje:

 empno | ename |  job  | mgr | hiredate | sal | comm | deptno | cnt
-------+--------+-----------+------+------------+------+------+--------+-----
 7839 | king  | president |   | 1981-11-17 | 5000 |   |   10 |  1
 7934 | miller | clerk   | 7782 | 1982-01-23 | 1300 |   |   10 |  1
 7521 | ward  | salesman | 7698 | 1981-02-22 | 1250 | 500 |   30 |  1
 7782 | clark | manager  | 7839 | 1981-06-09 | 2450 |   |   10 |  1

Teraz jest chyba jasne do czego była potrzebna klauzula GROUP BY.