Tabele Rozenshteina

Przykłady z książeczki Davida Rozenshteina, The Essence of SQL.

Encje i tabele

Student:

create table students
(
  sno integer,
  sname varchar(10),
  age integer
);

Przedmiot:

create table courses
(
  cno varchar(5),
  title varchar(10),
  credits integer
);

Profesor:

create table professors
(
  lname varchar(10),
  dept varchar(10),
  salary integer,
  age integer
);

Tabela studentów i przedmiotów na które uczęszczają:

create table take
(
  sno integer,
  cno varchar(5)
);

Tabela profesorów i przedmiotów których nauczają:

create table teach
(
  lname varchar(10),
  cno varchar(5)
);

Zadanie: Narysować diagram ERD do powyższych tabelek.

Wprowadzamy dane.

Studenci:

insert into students values (1,'aaron',20);
insert into students values (2,'chuck',21);
insert into students values (3,'doug',20);
insert into students values (4,'maggie',19);
insert into students values (5,'steve',22);
insert into students values (6,'jing',18);
insert into students values (7,'brian',21);
insert into students values (8,'kay',20);
insert into students values (9,'gillian',20);
insert into students values (10,'chad',21);

Przedmioty:

insert into courses values ('CS112','physics',4);
insert into courses values ('CS113','calculus',4);
insert into courses values ('CS114','history',4);

Profesorowie:

insert into professors values ('choi','science',400,45);
insert into professors values ('gunn','history',300,60);
insert into professors values ('mayer','math',400,55);
insert into professors values ('pomel','science',500,65);
insert into professors values ('feuer','math',400,40);

Pozostałe dwie tabele:

insert into take values (1,'CS112');
insert into take values (1,'CS113');
insert into take values (1,'CS114');
insert into take values (2,'CS112');
insert into take values (3,'CS112');
insert into take values (3,'CS114');
insert into take values (4,'CS112');
insert into take values (4,'CS113');
insert into take values (5,'CS113');
insert into take values (6,'CS113');
insert into take values (6,'CS114');

insert into teach values('choi','CS112');
insert into teach values('choi','CS113');
insert into teach values('choi','CS114');
insert into teach values('pomel','CS113');
insert into teach values('mayer','CS112');
insert into teach values('mayer','CS114');

Zapytania z zaprzeczeniem

Zadanie 1

Znaleźć wszystkich studentów, którzy nie uczęszczają na CS112.

Poniższe zapytanie zwraca błędne wyniki:

select *
 from students
where sno in ( select sno
         from take
        where cno != 'CS112' );

Wyniki:

 sno | sname | age
-----+--------+-----
  1 | aaron | 20
  3 | doug  | 20
  4 | maggie | 19
  5 | steve | 22
  6 | jing  | 18

Wyniki są błędne ponieważ zapytanie odpowiada na pytanie: „Kto uczęszcza na zajęcia, które nie są CS112?” a studenci (zwykle) uczęszczają na kilka zajęć i (czasami) nie uczęszczają na żadne zajęcia.

Odpowiedź:

select s.sno, s.sname, s.age
 from students s left join take t
  on (s.sno = t.sno)
 group by s.sno, s.sname, s.age
having max(case when t.cno = 'CS112' then 1 else 0 end) = 0
order by s.sno;

Prawidłowy wynik:

 sno | sname | age
-----+---------+-----
  5 | steve  | 22
  6 | jing  | 18
  7 | brian  | 21
  8 | kay   | 20
  9 | gillian | 20
 10 | chad  | 21

Rozwiązanie

Tworzymy dodatkową kolumnę w której zapisujemy 1 jeśli student uczęszcza na CS112; w przeciwnym wypadku — 0 (left outer join zwraca studentów nie chodzących na żadne zajęcia):

select s.sno, s.sname, s.age,
    case when t.cno = 'CS112'
      then 1
      else 0
    end as takes_CS112
from students s left join take t
 on (s.sno = t.sno);

Wynik:

 sno | sname | age | takes_cs112
-----+---------+-----+-------------
  1 | aaron  | 20 |      1
  1 | aaron  | 20 |      0
  1 | aaron  | 20 |      0
  2 | chuck  | 21 |      1
  3 | doug  | 20 |      1
  3 | doug  | 20 |      0
  4 | maggie | 19 |      1
  4 | maggie | 19 |      0
  5 | steve  | 22 |      0
  6 | jing  | 18 |      0
  6 | jing  | 18 |      0
  7 | brian  | 21 |      0
  8 | kay   | 20 |      0
  9 | gillian | 20 |      0
 10 | chad  | 21 |      0

Sprytne rozwiązanie

select *
 from students
where sno not in ( select sno
           from take
          where cno = 'CS112' );

Zadanie 2

Wypisać wszystkich studentów, którzy uczęszczają na CS112 albo CS114.

Poniższe zapytanie wygląda obiecująco, ale zwraca błędny wynik:

select *
 from students
where sno in ( select sno
         from take
        where cno != 'CS112' and cno != 'CS114' );

Wynik:

 sno | sname | age
-----+--------+-----
  1 | aaron | 20
  4 | maggie | 19
  5 | steve | 22
  6 | jing  | 18

Wynik jest błędny, ponieważ AARON uczęszcza na oba wykłady, STEVE chodzi tylko na CS113 i brak studenta CHUCK, który chodzi tylko na CS112.

Odpowiedź:

select s.sno, s.sname, s.age
 from students s, take t
where s.sno = t.sno
group by s.sno, s.sname, s.age
having sum(case when t.cno in ('CS112', 'CS114')
        then 1 else 0 end) = 1;

Wynik:

 sno | sname | age
-----+--------+-----
  2 | chuck | 21
  4 | maggie | 19
  6 | jing  | 18

Rozwiązanie

Zaczynamy od inner join tabeli STUDENTS z tabelą TAKE, wykluczając w ten sposób studentów nie uczęszczających na żadne zajęcia. Następnie korzystamy z CASE oznaczając czy student chodzi (1) lub nie (0) na odpowiednie zajęcia:

select s.sno, s.sname, s.age,
    case when t.cno in ('CS112', 'CS114')
      then 1 else 0 end as takes_either_or
 from students s, take t
where s.sno = t.sno;

Wynik:

 sno | sname | age | takes_either_or
-----+--------+-----+-----------------
  1 | aaron | 20 |        1
  1 | aaron | 20 |        0
  1 | aaron | 20 |        1
  2 | chuck | 21 |        1
  3 | doug  | 20 |        1
  3 | doug  | 20 |        1
  4 | maggie | 19 |        1
  4 | maggie | 19 |        0
  5 | steve | 22 |        0
  6 | jing  | 18 |        0
  6 | jing  | 18 |        1

Teraz sumujemy '1':

select s.sno, s.sname, s.age,
    sum(case when t.cno in ('CS112', 'CS114')
      then 1 else 0 end) as takes_either_or
 from students s, take t
where s.sno = t.sno
group by s.sno, s.sname, s.age;

Wynik:

 sno | sname | age | takes_either_or
-----+--------+-----+-----------------
  3 | doug  | 20 |        2
  2 | chuck | 21 |        1
  5 | steve | 22 |        0
  6 | jing  | 18 |        1
  1 | aaron | 20 |        2
  4 | maggie | 19 |        1

Teraz pozostaje wybrać tylko studentów z '1' w kolumnie TAKES_EITHER_OR.

Sprytne rozwiązanie

select s.sno, s.sname, s.age
 from students s, take t
where s.sno = t.sno
 and t.cno in ('CS112', 'CS114')
 and s.sno not in ( select a.sno
            from take a, take b
           where a.sno = b.sno
            and a.cno = 'CS112'
            and b.cno = 'CS114' );

Zadanie 3

Znaleźć wszystkich studentów uczęszczających tylko na przedmiot CS112.

Poniższe zapytanie nie zwraca poprawnego wyniku:

select s.*
 from students s, take t
where s.sno = t.sno and t.cno = 'CS112';

Wynik:

 sno | sname | age
-----+--------+-----
  1 | aaron | 20
  2 | chuck | 21
  3 | doug  | 20
  4 | maggie | 19

Powyższa odpowiedź nie jest prawidłowa, ponieważ tylko student CHUCK uczęszcza tylko na CS112. Studenci AARON, DOUG i MAGGIE uczęszczają jeszcze na inne przedmioty.

Odpowiedź:

select s.*
 from students s,
    take t1,
    ( select  sno
      from  take
     group by sno
     having  count(*) = 1 ) t2
where s.sno = t1.sno
 and t1.sno = t2.sno
 and t1.cno = 'CS112';

Wynik:

 sno | sname | age
-----+-------+-----
  2 | chuck | 21

Rozwiązanie

Piszemy dwa zapytania:

 1. Którzy studenci uczęszczają tylko na jedne zajęcia?
 2. Którzy studenci uczęszczają na CS112?

Tak może wyglądać zapytanie realizujące powyższy plan:

select t1.*
 from take t1,
    ( select  sno
      from  take
     group by sno
     having  count(*) = 1 ) t2
where t1.sno = t2.sno and t1.cno = 'CS112';

Wynik:

 sno | cno
-----+-------
  2 | CS112

Teraz pozostało wykonać złączenie z tabelą STUDENTS aby odzczytać dane studenta o sno=2.

Sprytne rozwiązanie

select s.*
 from students s, take t
where s.sno = t.sno
 and s.sno not in ( select sno
            from take
           where cno != 'CS112' );