Odczytywanie danych z bazy

Pliki z danymi pobieramy z repozytorium git:

git clone git://manta.univ.gda.pl/~wbzyl/cookbook

Chcemy odczytać wszystkie dane z tabeli.

select *
 from emp;
select empno, ename, job, sal, mgr, hiredate, comm, deptno
 from emp;

albo tylko dla niektórych kolumn:

select ename, deptno, sal
 from emp;

Chcemy odczytać wiersze z tabeli spełniające pewne warunki.

select *
 from emp
where deptno = 10;


select *
 from emp
where deptno = 10
 or comm is not null
 or sal <= 2000 and deptno = 20;

Zmieniamy kolejność wykonywania działań:

select *
 from emp
where (
     deptno = 10
     or comm is not null
     or sal <= 2000
   )
 and deptno = 20;

Chcemy zmienić nazwy kolumn na bardziej zrozumiałe.

select sal as wynagrodzenie, comm as premia
 from emp;

Jak poprawić, poniższe niedziałające zapytanie?

select sal as wynagrodzenie, comm as premia
 from emp
where salary < 5000;

Uwaga: to nie jest zadowalające rozwiązanie:

select sal as wynagrodzenie, comm as premia
 from emp
where wynagrodzenie < 5000;

Atrybutu wynagrodzenie nie ruszamy.

Rozwiązanie:

select *
 from (
     select sal as wynagrodzenie, comm as premia
      from emp
    ) x
where wynagrodzenie < 5000;

Chcemy zwrócić wartości z kilku kolumn w jednej kolumnie.

Na przykład tak:

clark works as a manager
king works as a president

Rozwiązanie:

select ename||' works as a' ||job as msg
 from emp
where deptno = 10;

Chcemy wykonać operację if–else.

Na przykład chcielibyśmy uzyskać coś takiego:

ename       sal status
---------- ---------- ---------
smith       800 underpaid
allen      1600 underpaid
ward       1250 underpaid
jones      2975 ok
martin      1250 underpaid
blake      2850 ok
clark      2450 ok
scott      3000 ok
king       5000 overpaid
turner      1500 underpaid
...

gdzie underpaid oznacza, że wynagrodzenie jest mniejsze od 2000.

select ename, sal,
    case when sal <= 2000 then 'underpaid'
      when sal >= 4000 then 'overpaid'
      else 'ok'
    end as status
 from emp;

Jak ograniczyć liczbę wierszy zwracanych przez zapytanie?

select *
 from emp limit 4;

Jak uzyskać 4 losowe wiersze z tabeli? A jak — 8 wierszy?

select ename, job
 from emp
order by random() limit 5;

Jak pobrać z tabeli tylko te wiersze, które mają NULL w określonej kolumnie?

Wszystkie wiersze z null w określonej kolumnie:

select *
 from emp
where comm is null;

Jak podmienić null na non-ull?

select ename, coalesce(comm, 0)
 from emp;

Albo bez coalesce:

select case
    when comm is null then 0
    else comm
    end
 from emp;

Chcemy pobrać tylko te wiersze z tabeli, które pasują do podanego wzorca.

Przykłady:

select ename, job, deptno
 from emp
where deptno in (10, 20);


select ename, job
 from emp
where ename like '%i%' or job like '%er';