Sortowanie wyników zapytań

Tak jak w poprzednim projekcie, pliki z przykładowymi tabelkami, wykorzystanymi w poniższych przykładach, można pobrać repozytorium git:

git clone git://manta.univ.gda.pl/~wbzyl/cookbook

W repozytorium umieściłem też plik SELECT.txt z zadaniami ale bez rozwiązań.

Wypisujemy posortowane dane z wybranej kolumny

Poniższe dane, z tabeli EMP, dla pracowników zatrudnionych w DEPTNO o numerze 10, zostały posortowane rosnąco wzgledem SAL:

 ename |  job  | sal
--------+-----------+------
 miller | clerk   | 1300
 clark | manager  | 2450
 king  | president | 5000

Skorzystać z klauzuli: order by.

select ename, job, sal
 from emp
where deptno = 10
order by sal asc;

Chcemy posortować dane z wybranych kolumn

Dane z tabeli EMP sortujemy rosnąco względem DEPTNO i względem SAL malejąco:

 empno | deptno | sal | ename |  job
-------+--------+------+--------+-----------
 7839 |   10 | 5000 | king  | president
 7782 |   10 | 2450 | clark | manager
 7934 |   10 | 1300 | miller | clerk
 7788 |   20 | 3000 | scott | analyst
 7902 |   20 | 3000 | ford  | analyst
 ...

Nazwy kolumn oddzielamy przecinkami:

select empno, deptno, sal, ename, job
 from emp
order by deptno asc, sal desc;

Sortujemy wyniki zapytania względem części łańcucha

Chcemy przygotować zestawienie nazwisk zatrudnionych osób i ich stanowisk posortowanych względem ostatnich dwóch liter nazwy pracy:

select ename, job
 from emp
order by substr(job, length(job)-1);

albo pierwszych dwóch liter nazwy pracy:

select ename, job
 from emp
order by substr(job, 1, 2);

Sortowanie danych alfanumerycznych

Rozważmy następujący widok:

create view V
as
select ename||' '||deptno as data
 from emp;
select data from V;

Kolumna DATA zawiera „mieszane” dane: tekst plus liczba. Chcemy posortować dane w tej kolumnie względem tekstu (ENAME) albo liczby (DEPTNO).

Skorzystać z funkcji: replace oraz translate.

Przykłady:

select translate(data, '0123456789', '##########') from V;


smith ##
allen ##
ward ##
...

select replace(data,
        replace(
            translate(data, '0123456789', '##########'),
            '#',
            ''
           ),
        '') from V;


20
30
30
...

Dane posortowane wzgledem liczby DEPTNO:

select data
 from V
order by replace(data,
         replace(
             translate(data, '0123456789', '##########'),
             '#',
             ''
            ),
         '');

Dane posortowane wzgledem liczby ENAME:

select data
 from V
order by replace(translate(data, '0123456789', '##########'),
         '#',
         '');

Radzimy sobie z wartością NULL w trakcie sortowania

Chcemy posortować wiersze tabelki EMP względem kolumny COMM. Kolumna COMM może zawierać wartości NULL, ponieważ nie każdy pracownik dostaje premię.

To nie jest dobre rozwiązanie:

select ename, sal, comm
 from emp
order by comm ASC;

To też nie jest dobre rozwiązanie:

select ename, sal, comm
 from emp
order by comm DESC;

Chcemy aby wartości NULL były pierwsze, i po nich mają zostać wypisane premie uporządkowane rosnąco.

select ename, sal, comm
 from (
     select ename, sal, comm,
        case when comm is null then 0 else 1 end as is_null
      from emp
    ) x
order by is_null ASC, comm ASC;

Tak to ma wyglądać:

 ename | sal | comm
--------+------+------
 miller | 1300 |
 adams | 1100 |
 ...
 king  | 5000 |
 turner | 1500 |  0
 allen | 1600 | 300
 ward  | 1250 | 500
 martin | 1250 | 1400

Porządek zależy od danych

Na przykład, jeśli JOB, to salesman, to sortujemy względem COMM; w przeciwnym wypadku, sortujemy względem SAL.

select ename, sal, job, comm
 from emp
order by case when job = 'salesman' then comm else sal end;

Tak to ma wyglądać:

 ename | sal |  job  | comm
--------+------+-----------+------
 turner | 1500 | salesman |  0
 allen | 1600 | salesman | 300
 ward  | 1250 | salesman | 500
 smith | 800 | clerk   |
 james | 950 | clerk   |
 adams | 1100 | clerk   |
 miller | 1300 | clerk   |
 martin | 1250 | salesman | 1400
 clark | 2450 | manager  |
 ...

A tak można to wyjaśnić:

select ename, sal, job, comm,
    case when job = 'salesman' then comm else sal end as order
 from emp
order by 5;

(Niestety tutaj pojawia się dodatkowa i zbędna kolumna.)